Архив на категория: новини

Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа

Започна подготовката за ремонт на компрометираните пътни участъци от общинската пътна мрежа на община Търговище. Кърпежните дейностите ще се извършват в направленията към кв. Въбел, Голямо Ново и селата в посока Росина – Кошничари и Дралфа – Миладиновци.

Продължете да четете Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа

13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище

Община Търговище отново обяви процедурата за обществена поръчка за саниране на блокове в града. С коригираните референтни стойности прогнозната обща стойност на поръчката вече е 13  230 141 лева без ДДС.

Продължете да четете 13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище

Ген. Румен Радев е петият президент на България

Независимата двойка Радев-Йотова, подкрепена от БСП, води с 58,1%, пред кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева, която има 35 на сто, показват данните от екзит пол на “Алфа рисърч”.

Продължете да четете Ген. Румен Радев е петият президент на България

ДА ДАДЕМ ШАНС НА МОЖЕЩИТЕ И УСПЕШНИТЕ С БЮЛЕТИНА №17

snimka_d-r-stoianova

Ува­жа­е­ми жи­те­ли на об­ласт Тър­го­ви­ще,

На 13 но­ем­в­ри ни пре­д­с­тои мно­го ва­жен из­бор. Из­бор, от кой­то за­ви­си ста­бил­но­ст­та и про­с­пе­ри­те­та на Бъл­га­рия.

Продължете да четете ДА ДАДЕМ ШАНС НА МОЖЕЩИТЕ И УСПЕШНИТЕ С БЮЛЕТИНА №17

“ХОРАТА ОТНОВО ЗАПОЧВАТ ДА НИ ВЯРВАТ”

По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция с жур­на­ли­с­ти, от БСП – Тър­го­ви­ще ко­мен­ти­ра­ха ре­зул­та­ти­те от пър­вия тур на пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри.

Продължете да четете “ХОРАТА ОТНОВО ЗАПОЧВАТ ДА НИ ВЯРВАТ”

РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК “ЗНАМЕ” – ОБНОВЕНА ДО НЕУЗНАВАЕМОСТ

След ка­то с ре­ше­ние на Об­щин­с­кия съ­вет це­ли­ят пър­ви етаж на къ­ща­та на ул.”Ан­тим I” 31 бе­ше пре­до­ста­вен на в.”Зна­ме” за срок от 10 го­ди­ни, по­с­ле­д­ва и дъл­го­о­ча­к­ва­ни­ят ре­монт.

Продължете да четете РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК “ЗНАМЕ” – ОБНОВЕНА ДО НЕУЗНАВАЕМОСТ

С МАСТИЛОТО НА СЪРЦЕТО

В Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” в Тър­го­ви­ще при подчертан ин­те­рес бе пре­д­с­та­вена официално но­ва­та кни­га на До­н­ка Бо­те­ва „С ма­с­ти­ло­то на сър­це­то”.

Продължете да четете С МАСТИЛОТО НА СЪРЦЕТО

ДУМИТЕ-БИЖУТА ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ

Интервю с писателя Неда Антонова

– Още сме под знака на Де­ня на бу­ди­те­ли­те. Ка­к­во още не зна­ем за бу­ди­тел­с­т­во­то в Бъл­га­рия?

– С ви­со­ка­та ти­т­ла „на­ро­д­ни бу­ди­те­ли” са би­ли увен­ча­ва­ни най-на­пред Све­ти­те Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци, а по­с­ле бъл­гар­с­ки­те въз­ро­ж­ден­ци и на­ци­о­нал-ре­во­лю­ци­о­не­ри, по­ве­че­то от ко­и­то са би­ли учи­те­ли и ли­те­ра­то­ри.

Продължете да четете ДУМИТЕ-БИЖУТА ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ !

От 24.10. до 08.11.2016 г. Асо­ци­а­ци­я­та на ро­ди­те­ли на де­ца и ли­ца с епи­ле­п­сия и Асо­ци­а­ци­я­та на ро­ди­те­ли на де­ца с на­ру­ше­но зре­ние, съ­в­ме­с­т­но с Де­т­с­ка гра­ди­на „Чер­ве­на­та ша­п­чи­ца” гр. Тър­го­ви­ще, про­ве­ж­дат бла­го­т­во­ри­тел­на ак­ция в по­мощ на За­щи­те­но­то жи­ли­ще на Отец Иван в с. Яки­мо­во.

Продължете да четете ВКЛЮЧЕТЕ СЕ !