Архив на категория: новини

УЮТ, НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

Спе­ци­ал­но по­д­ре­ден кът за че­те­не по­с­ре­ща най-мал­ки­те па­ци­ен­ти в Де­т­с­ко­то от­де­ле­ние на МБАЛ – Тър­го­ви­ще.  Де­т­с­ки­ят кът е част от про­г­ра­ма­та „Би­б­ли­о­те­ка на иг­ра­ч­ки­те”, ко­я­то ус­пе­ш­но се при­ла­га на 20 ме­с­та в стра­на­та.

Продължете да четете УЮТ, НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

МОЕТО ХОБИ E И МОЯ ПРОФЕСИЯ

29 жи­во­пи­с­ни пла­т­на пре­д­с­та­ви ху­до­ж­ни­кът Ру­мен Рай­нов пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка. Из­ло­ж­ба­та „Есен & Зи­ма” съ­б­ра на ед­но мя­с­то лю­би­те­ли­те на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во в Арт – га­ле­ри­я­та на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”.

Продължете да четете МОЕТО ХОБИ E И МОЯ ПРОФЕСИЯ

ЖИВЯХ В ТРИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРИЯ

Ин­тер­вю­то, ко­е­то Ви пре­д­ла­га­ме по-до­лу, е по по­вод 90-го­ди­ш­ни­на­та на пи­са­те­ля Ко­льо ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще. Ро­ден е на 26 де­кем­в­ри 1926 г. в тър­го­ви­щ­ко­то Го­ля­мо Но­во. По­тър­си­х­ме кон­такт с Ко­льо ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ чрез Ел­ка Мар­ко­ва, се­к­ре­тар на НЧ”До­б­ри Чин­ту­лов-1935″ в ж.к.”Ди­а­на­бат”. Тя бе лю­бе­з­на да раз­го­ва­ря с него и да ни пре­до­с­та­ви то­ва ин­тер­вю, за ко­е­то й бла­го­да­рим!

Продължете да четете ЖИВЯХ В ТРИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРИЯ

РЕЛИКВИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

„Ре­ли­к­ви от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то” бе оза­г­ла­ве­на по­с­ле­д­на­та из­ло­ж­ба на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще. Ек­с­по­зи­ци­я­та е по­с­ве­те­на на 139 го­ди­ни от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще и бе по­д­ре­де­на в Све­ща­ро­ва­та къ­ща.

Продължете да четете РЕЛИКВИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

“ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

В хра­ма на ду­хо­в­но­ст­та РБ „Пе­тър Стъ­пов” пи­са­те­лят Сте­фан Ни­ко­ла­ев пре­д­с­та­ви пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка кни­га­та си „Под зна­ме­то на бун­та”. Сре­ща­та пре­ми­на под мо­то­то „141 го­ди­ни без­с­мър­тие на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то”, а про­я­ва­та ува­жи­ха зам.-кме­тът Рая Ма­те­ва, ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ции, об­ще­с­т­ве­ни­ци и гра­ж­да­ни.

Продължете да четете “ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ бе до­ма­кин на „Час по ро­до­лю­бие”, по­с­ве­тен на 139-го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще. Ча­сът бе во­ден от Ра­д­ка Ива­но­ва, а уча­с­тие взе­ха пре­д­се­да­те­лят на клуб „Въз­ра­ж­да­не” Са­вин Са­вов и Ва­лен­тин Кня­же­вич, ма­ги­с­тър по ис­то­рия.

Продължете да четете ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

ВПЕЧАТЛЯВАЩА ВЪЗСТАНОВКА, ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, ИСТОРИЧЕСКИ ДУХ …

Тър­го­ви­ще от­бе­ля­за тър­же­с­т­ве­но 139-ата го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то си с ма­ща­б­на въз­с­та­но­в­ка на съ­би­ти­я­та от па­ме­т­на­та да­та. Над 100 ду­ши от шест клу­ба се вклю­чи­ха  в пре­съ­з­да­ва­не­то на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то.

Продължете да четете ВПЕЧАТЛЯВАЩА ВЪЗСТАНОВКА, ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, ИСТОРИЧЕСКИ ДУХ …

УСЕЩАНЕ ЗА СТОПЕНИ РАЗСТОЯНИЯ

За по­ве­че­то от нас Юлия ПИ­С­КУ­ЛИЙ­С­КА е до­б­ре по­з­на­то име на жур­на­ли­с­т­ка, пу­б­ли­ци­с­т­ка и бе­ле­т­ри­с­т­ка. Ра­бо­ти­ла е в от­дел „Кул­ту­ра” на в.”Труд”, от­дел „Пу­б­ли­ци­с­ти­ка” на сп.”Пла­мък”, в „Сло­во­то”, два ман­да­та е зам.-пре­д­се­да­тел по про­фе­си­о­нал­но-твор­че­с­ки въ­п­ро­си на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те журналисти. Не пре­с­та­ва да тво­ри, на­с­ко­ро пре­д­с­та­ви по­ре­д­на­та си сти­хо­с­бир­ка „Ди­во цве­те”.

Продължете да четете УСЕЩАНЕ ЗА СТОПЕНИ РАЗСТОЯНИЯ

НЕ СТАНА ДУМА ЗА КАРДИНАЛНИ РЕФОРМИ

Ма­кар че до офи­ци­ал­на­та пре­ди­з­бор­на кам­па­ния за пре­д­с­то­я­щи­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри ос­та­ва бли­зо ме­сец, но­во­съ­з­да­де­но­то дви­же­ние „Во­ля” на Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки ве­че „дрън­ка оръ­жие”. Са­ми­ят ли­дер Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки през от­ми­на­лия уи­кенд по­се­ти Тър­го­ви­ще за пре­ди­з­бор­на сре­ща с ме­с­т­но­то гра­ж­дан­с­т­во. Тя се съ­с­тоя в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на хо­тел – ре­с­то­рант „Те­ра Ев­ро­па”.

Продължете да четете НЕ СТАНА ДУМА ЗА КАРДИНАЛНИ РЕФОРМИ

105 ще бъдат избирателните секции в община Търговище

Общо 105 са избирателните секции на територията на община Търговище в предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., определени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров.

Продължете да четете 105 ще бъдат избирателните секции в община Търговище