Архив на категория: новини

НЯМА ГРЕШКА: ДА НЕ СИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕР!

Те­ма­та е ба­нал­на, но мно­го жи­з­не­но­ва­ж­на. Ве­че 30 го­ди­ни от про­ме­ни­те в Бъл­га­рия, от края на со­ци­а­ли­с­ти­че­с­кия пе­ри­од и на­с­тъ­п­ва­не­то на де­мо­к­ра­ци­я­та, а в жи­во­та на бъл­га­ри­те не са­мо ня­ма по­л­зо­т­вор­на, со­ци­ал­на про­мя­на, а на­про­тив – при нас бе­д­ни­те ста­ват все по­ве­че, а бо­га­ти­те и по­ли­ти­ци­те все по-бо­га­ти. Продължете да четете НЯМА ГРЕШКА: ДА НЕ СИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕР!

НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА

/Про­дъл­же­ние от ми­на­лия брой/ В се­ло Илий­но, бли­зо до град Омур­таг,  се ра­ж­да ед­но де­те с ув­ре­де­ни край­ни­ци, без дла­ни и хо­ди­ла. Продължете да четете НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА

Отпада съгласуването на работното време на търговските обекти с Община Търговище

Да отпаднат изискванията търговците да съгласуват работното време на обектите си с местната администрация, както и издаването на разрешения за удължено работно време след 22.00 часа. Това предвиждат промени в Наредбата за осъществяване на търговската дейност в община Търговище, които са публикувани на интернет страницата на местната администрация. Продължете да четете Отпада съгласуването на работното време на търговските обекти с Община Търговище

Обработват се против заледяване рискови участъци от общинската пътна мрежа

Общинското предприятие БКС продължава обработката против заледяване на четвъртокласната пътна мрежа в общината. Продължете да четете Обработват се против заледяване рискови участъци от общинската пътна мрежа

ТОДОР ЯНАКИЕВ С ТРИ ВАЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА

В края на м.но­ем­в­ри, в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма се съ­с­тоя ва­ж­на сре­ща с пре­д­се­да­те­ли на УС на Асо­ци­а­ци­я­та на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те по про­б­ле­ми­те на ту­ри­з­ма. Продължете да четете ТОДОР ЯНАКИЕВ С ТРИ ВАЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА

ТЪРГОВИЩЕНКАТА БИСТРА АНДРЕЕВА ПРЕДСТАВИ КНИГАТА “Отивам си е възвратен глагол”

На 26 но­ем­в­ри в клуб „Кни­га­та” в Со­фия бе пре­д­с­та­ве­на то­ку-що из­ля­з­ла­та от пе­чат „Оти­вам си е въз­в­ра­тен гла­гол”. Пре­д­ни­ят ден кни­га­та бе пре­д­с­та­ве­на в Пло­в­див, тъй ка­то е де­ло на пло­в­ди­в­с­ко­то из­да­тел­с­т­во „Жа­нет 45″. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕНКАТА БИСТРА АНДРЕЕВА ПРЕДСТАВИ КНИГАТА “Отивам си е възвратен глагол”

ДВОЕН УСПЕХ ЗА НАША ПЕВИЦА И ПРЕПОДАВАТЕЛКА

С мно­же­с­т­во ди­п­ло­ми, сер­ти­фи­ка­ти и спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди се за­вър­на ръ­ко­во­ди­те­лят на Му­зи­кал­но-сце­ни­ч­на­та шко­ла към ЦПРЛ – ОДК – Тър­го­ви­ще Те­о­до­ра Ла­в­ди­но­ва от два музикални кон­кур­са. Продължете да четете ДВОЕН УСПЕХ ЗА НАША ПЕВИЦА И ПРЕПОДАВАТЕЛКА

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ НА Ф.”МЕБЕЛ СТИЛ”

В про­дъл­же­ние на 6 ме­се­ца ф.”Ме­бел СТИЛ” по­е­та­п­но ще да­ри спал­но бе­льо на вси­ч­ки де­т­с­ки гра­ди­ни в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. То­зи да­ри­тел­с­ки жест е про­дъл­же­ние на кон­с­т­ру­к­ти­в­на­та фир­ме­на по­ли­ти­ка, на­со­че­на към по­д­по­ма­га­не на ре­ди­ца тър­го­ви­щ­ки ин­с­ти­ту­ции и со­ци­ал­ни зве­на. Пър­во­то да­ре­ние се пре­д­ви­ж­да да бъ­де на­п­ра­ве­но ут­ре, в Пър­ва де­т­с­ка гра­ди­на „Ве­се­лу­ш­ко”, за ко­е­то ме­ро­п­ри­я­тие „Зна­ме” ще раз­ка­же по­д­ро­б­но в сле­д­ва­щия брой.