Архив на категория: новини

Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“

Община Търговище започва процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне на мобилни здравно-социални услуги и на потребители по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Продължете да четете Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“

Кметът на Търговище свиква консултации за състава на Общинската избирателна комисия

Кметът д-р Дарин Димитров отправя покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състав на Общинска избирателна комисия (ОИК) Търговище, във връзка с предстоящите на 27 октомври избори за общински съветници и за кметове. Продължете да четете Кметът на Търговище свиква консултации за състава на Общинската избирателна комисия

ОБЩИНА АНТОНОВО ОБЯВЯВА

  1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.

 

  1. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

  1. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972

 

  1. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /

 

  1. Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината.

При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 03.09.2019 г. в същата зала и същия час.

  1. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.

 

  1. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.

 

  1. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ПОПОВО

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ПОПОВО

ПОКАНА

за участие в извънредно общо събрание

Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците  в Попово, област Търговище на свое заседание проведено на 22.07.2019 г. и съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на сдружението свиква извънредно Общо събрание.

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  1. Попълване на Управителният съвет с нов член.
  2. Избор на нов Председател на Управителният съвет.

МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Извънредното Общо събрание ще се проведе на 18.09.2019 г. Начален час 10.00 часа.

Място на провеждане: гр. Попово, Дом на Културата.

Извънредното Общо събрание се свиква по инициатива и решение на Управителният съвет, взето на заседание проведено на 22.07.2019 г.

ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

На 7 август в художествена галерия „ Проф. Н. Маринов” Търговище, беше открита изложба „Духът на акварела” от Второто международно акварелно трианале. Съорганизатор и един от домакините е нашата галерия. След гр. Варна, Търговище е първата спирка от пътя на трианалето. В него вземат участие 276 художници от 51 държави, в това число и 69 български автори. Продължете да четете ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

Заседание на Областната епизоотична комисия

 Проведе се редовното ежеседмично заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от областния управител г-н Митко Стайков. В началото на заседанието г-н Стайков предостави думата на експертите от ОДБХ – Търговище – д-р Тодорова и д-р Зафиров. От своя страна те докладваха за епизоотичната обстановка в областта и страната от 1-ви август към днешна дата. Представиха и отчет за доброволното клане на немаркирани свине, отглеждани в нерегистрирани сттопанства, както и за евтанизирането на свинете в задните дворове, попадащи в обхвата на 20 км. зони от индустриалните ферми. Представители на общините информираха за определените трупосъбирателни ями на територията им. Продължете да четете Заседание на Областната епизоотична комисия

БРАВО НА ТЪРГОВИЩКИЯ КМЕТ ЗА ОБНОВЕНИЯ, МОДЕРЕН ОБЛИК НА ГРАДА НИ!

Не мо­же да не сте за­бе­ля­за­ли, че през те­зи ле­т­ни дни гра­дът ни е пъ­лен с го­с­ти, пре­дим­но на­ши зем­ля­ци, ко­и­то се връ­щат от чу­ж­би­на, за да вди­шат ро­ден въз­дух, да се ви­дят с бли­з­ки и по­з­на­ти.

Продължете да четете БРАВО НА ТЪРГОВИЩКИЯ КМЕТ ЗА ОБНОВЕНИЯ, МОДЕРЕН ОБЛИК НА ГРАДА НИ!

За хората през най-от­пу­с­кар­с­кия ме­сец ав­густ

СПРА­ВО­ЧНИК

През най-от­пу­с­кар­с­кия ме­сец ав­густ на мно­зи­на от нас ни пре­д­с­тои пъ­ту­ва­не. В.”Зна­ме” би ис­кал да Ви уле­с­ни с ИН­ФОР­МА­ЦИЯ за ди­же­ни­е­то на вла­ко­ве­ти и ав­то­бу­си­те  в по­со­ки­те Со­фия и Вар­на. Продължете да четете За хората през най-от­пу­с­кар­с­кия ме­сец ав­густ