Архив на категория: новини

ДЕЦАТА СЛЕДВАТ ЖИВИЯ ПРИМЕР НА РОДИТЕЛЯ

Ин­тер­вю с про­то­йе­рей Ана­то­ли от храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”

Отец Ана­то­ли е 41 го­ди­шен, тър­го­ви­ще­нец.  През 1999 г за­вър­ш­ва  Бо­го­с­ло­в­с­кия фа­кул­тет на  Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет. От 8 г. е све­ще­ник в Тър­го­ви­ще, слу­жи ка­то про­то­и­е­рей в цър­ко­вния храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”. Же­нен, с две де­ца бли­з­на­ци.

Продължете да четете ДЕЦАТА СЛЕДВАТ ЖИВИЯ ПРИМЕР НА РОДИТЕЛЯ

СТОЙНОСТНИ ДУХОВНИ ПРОЯВИ

По ини­ци­а­ти­ва на Ду­хо­вен цен­тър „Еве­ра” и чи­та­ли­ще „На­пре­дък1864″ на 12 но­ем­в­ри в Тър­го­ви­ще се про­ве­де сре­ща с проф. Да­мян По­п­х­ри­с­тов и ки­но­ре­жи­сьо­ра Мом­чил Ап. Ка­ра­ми­тев. Бе­ше про­же­к­ти­ран фил­ма „По стъ­п­ки­те на  на­ши­те пре­д­ци”. Сре­ща­та пре­ми­на при го­лям ин­те­рес от стра­на на тър­го­ви­щен­ци. За­ла­та бе­ше пре­пъл­не­на, бя­ха за­да­де­ни и мно­го въ­п­ро­си. Проф. По­п­х­ри­с­тов и Мом­чил Ка­ра­ми­тев от­де­ли­ха от сво­е­то вре­ме и за чи­та­те­ли­те на ве­с­т­ник „Зна­ме”.

Продължете да четете СТОЙНОСТНИ ДУХОВНИ ПРОЯВИ

Кметът награди най-успешните читалища в община Търговище

Читалище „Развитие – 1904” кв. Въбел бе отличено за цялостната си дейност на Годишните награди за най-успешни читалища в община Търговище.

Продължете да четете Кметът награди най-успешните читалища в община Търговище

Вандали повредиха 2 от фигурите на делфините в градския шадраван

По разпореждане на Община Търговище бяха демонтирани две от фигурите на делфини в градския шадраван. Причината е, че по тях са установени щети, причинени от вандали. Счупени са стойките, а по месинговите фигури има пукнатини.

Продължете да четете Вандали повредиха 2 от фигурите на делфините в градския шадраван

ЗЕМЕДЕЛСКАТА БАНКА В ТЪРГОВИЩЕ – ЕМБЛЕМАТИЧНА СГРАДА ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Това е темата за поредното издание на традиционния Народен университет в Регионален исторически музей – Търговище. На 24 ноември /четвъртък/ от 17 ч. в Славейковото училище.

Продължете да четете ЗЕМЕДЕЛСКАТА БАНКА В ТЪРГОВИЩЕ – ЕМБЛЕМАТИЧНА СГРАДА ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Заповядайте на комедията “Министърът женкар”

Заповядайте на комедията “Министърът женкар” , която ще бъде представена от Драматичен театър “Сава Огнянов” – Русе на търговищка сцена !

Продължете да четете Заповядайте на комедията “Министърът женкар”

“Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир на търговищка сцена

На 29 ноември от 19.00 часа на сцената на Драматичен театър Търговище ще гостува Драматичен театър “Гео Милев” – Стара Загора със спектакъла “Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир. 
Продължете да четете “Укротяване на опърничавата” от Уилям Шекспир на търговищка сцена

Затварят за движение ул. “Никола Симов” за обезопасяване на дърветата

От 22 до 25.11.2016г., от 8,30 до 17 часа, ще бъде затворена за движение улица „Никола Симов” в Търговище. Ограничението се налага поради продължаващата кампания по почистване короните на дърветата, която ще обхване и ул.”Н. Симов”.

Продължете да четете Затварят за движение ул. “Никола Симов” за обезопасяване на дърветата

Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

Община Търговище разходва средствата от резерва в бюджета при пълен контрол, прозрачност, публичност и отчетност, която може да бъде проследена в решенията на Общинския съвет. 

Продължете да четете Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

На Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие „Фло­ра” е въз­ло­же­на за­да­ча­та да из­ре­жат ви­со­ки­те то­по­ли до па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то.

Продължете да четете ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ