Архив на категория: новини

Удължава се конкурсът за текст за химн на Търговище

До 20 февруари ще бъде удължен конкурсът за текст за химн на община Търговище. Това реши журито след обсъждане на резултатите от проведената анкета с входираните предложения до момента.

Продължете да четете Удължава се конкурсът за текст за химн на Търговище

В Търговище продължава кампанията на НАП „Влез в час с данъците 3”

В Търговище продължава кампанията на Националната агенция по приходите „Влез в час с данъците 3”. Лектори на НАП посетиха 1 СУ „Св. Седмочисленици“ в областния град, като аудиторията са ученици от 9 до 12 клас.

Продължете да четете В Търговище продължава кампанията на НАП „Влез в час с данъците 3”

Няма насилие над детето от ЦНСТ, назначена е работа с психолог

Няма упражнено насилие над детето от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТ), за което беше разпоредена проверка от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров.

Продължете да четете Няма насилие над детето от ЦНСТ, назначена е работа с психолог

На 40 000 лева е увеличен бюджетът на Общинския фонд „Инвитро”

С 10 000 лева е увеличен бюджетът на общинския фонд „Инвитро” в Търговище за настоящата година. Със завишението на сумите, отпускани от местния бюджет,  средствата за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, вече са 40 000 лева.

Продължете да четете На 40 000 лева е увеличен бюджетът на Общинския фонд „Инвитро”

Община Търговище събира оферти за автобусни линии

Община Търговище стартира процедура за събиране на оферти за транспортно обслужване на автобусните линии Русе – Търговище и Търговище – Омуртаг. В срок до 11 часа на 8 февруари 2017 г., желаещите превозвачи могат да подадат своите предложения в запечатан плик на гише №5 в Центъра за административно обслужване.

Продължете да четете Община Търговище събира оферти за автобусни линии

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2017 – УСТОЙЧИВОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

Бю­дже­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017 г. бе­ше при­ет на се­си­я­та на Об­щин­с­кия съ­вет от 26.01.2017г. Той по­лу­чи по­д­к­ре­па­та на  28 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци,  с един въз­дър­жал се от вси­ч­ки 29 уча­с­т­ва­ли в гла­су­ва­не­то. Та­ка фи­нан­со­ви­ят план на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017г. ста­на факт.

Продължете да четете ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2017 – УСТОЙЧИВОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

СТАРТИРА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2017

Стар­тът на да­нъ­ч­но-оси­гу­ри­тел­на­та кам­па­ния за 2017 г. бе по­вод за тра­ди­ци­он­на­та пре­с­кон­фе­рен­ция на офи­са на НАП – Тър­го­ви­ще.Пред ме­ди­и­те ди­ре­к­то­рът на офи­са на да­нъ­ч­на­та аген­ция в Тър­го­ви­ще Ан­то­ния Стой­че­ва и То­дор Ко­джа­ма­нов, на­чал­ник от­дел „Об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти” пре­д­с­та­ви­ха но­во­с­ти­те в та­з­го­ди­ш­на­та кам­па­ния, ос­но­в­ни­те сро­ко­ве за пла­ща­не на да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки и по­с­ти­г­на­тия ре­зул­тат от из­ми­на­ла­та го­дина.

Продължете да четете СТАРТИРА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2017

УЮТ, НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

Спе­ци­ал­но по­д­ре­ден кът за че­те­не по­с­ре­ща най-мал­ки­те па­ци­ен­ти в Де­т­с­ко­то от­де­ле­ние на МБАЛ – Тър­го­ви­ще.  Де­т­с­ки­ят кът е част от про­г­ра­ма­та „Би­б­ли­о­те­ка на иг­ра­ч­ки­те”, ко­я­то ус­пе­ш­но се при­ла­га на 20 ме­с­та в стра­на­та.

Продължете да четете УЮТ, НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

МОЕТО ХОБИ E И МОЯ ПРОФЕСИЯ

29 жи­во­пи­с­ни пла­т­на пре­д­с­та­ви ху­до­ж­ни­кът Ру­мен Рай­нов пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка. Из­ло­ж­ба­та „Есен & Зи­ма” съ­б­ра на ед­но мя­с­то лю­би­те­ли­те на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во в Арт – га­ле­ри­я­та на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”.

Продължете да четете МОЕТО ХОБИ E И МОЯ ПРОФЕСИЯ

ЖИВЯХ В ТРИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРИЯ

Ин­тер­вю­то, ко­е­то Ви пре­д­ла­га­ме по-до­лу, е по по­вод 90-го­ди­ш­ни­на­та на пи­са­те­ля Ко­льо ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще. Ро­ден е на 26 де­кем­в­ри 1926 г. в тър­го­ви­щ­ко­то Го­ля­мо Но­во. По­тър­си­х­ме кон­такт с Ко­льо ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ чрез Ел­ка Мар­ко­ва, се­к­ре­тар на НЧ”До­б­ри Чин­ту­лов-1935″ в ж.к.”Ди­а­на­бат”. Тя бе лю­бе­з­на да раз­го­ва­ря с него и да ни пре­до­с­та­ви то­ва ин­тер­вю, за ко­е­то й бла­го­да­рим!

Продължете да четете ЖИВЯХ В ТРИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРИЯ