Архив на категория: новини

ЧУДЕСЕН ЖЕСТ НА ВНИМАНИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

За де­ве­та по­ре­д­на го­ди­на Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра кон­церт – спе­к­та­къл за учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри.

Продължете да четете ЧУДЕСЕН ЖЕСТ НА ВНИМАНИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ФОРУМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ХЕПЪНИНГ В ДЕНЯ ЗА БОРБА СЪС СПИН

„Спе­ци­ал­но за мо­ми­че­та” бе оза­г­ла­вен те­ма­ти­ч­ни­ят спе­к­та­къл, кой­то Ре­ги­о­нал­на здра­в­на ин­с­пе­к­ция, съ­в­ме­с­т­но с Ку­к­лен те­а­тър – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра във връ­з­ка с пре­вен­ци­я­та за  рак на ма­то­ч­на­та ший­ка.

Продължете да четете ФОРУМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ХЕПЪНИНГ В ДЕНЯ ЗА БОРБА СЪС СПИН

ОИЦ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

За но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од в тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он има склю­че­ни 24 до­го­во­ра по опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми на об­ща стой­ност 27, 5 млн. лв. То­ва ка­за пред ме­ди­и­те по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция Мил­чо То­нев, уп­ра­ви­тел на Об­ла­с­тен ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – Тър­го­ви­ще. Той съ­о­б­щи още, че най-мно­го до­го­во­ри – 11 на брой, са от­че­те­ни в Тър­го­ви­ще. Тя­х­на­та стой­ност въз­ли­за над 14 млн. лв.

Продължете да четете ОИЦ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

Младежи от МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент

По по­ка­на на ев­ро­де­пу­та­та д-р Ан­д­рей Ко­ва­чев пре­д­с­та­ви­те­ли на МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент в Брю­к­сел.

Продължете да четете Младежи от МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент

ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЧЕЛИЦА” – 40 ЛЕТА!

Че­с­тит Ро­ж­ден ден на би­в­ши и на­с­то­я­щи ди­ре­к­то­ри, пе­да­го­зи, по­мо­щен пер­со­нал и въз­пи­та­ни­ци на де­т­с­ка гра­ди­на „Пче­ли­ца”.

Продължете да четете ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЧЕЛИЦА” – 40 ЛЕТА!

ВСИЧКИ ЧУВАТ ЩАСТИЕТО!

Спе­ци­ал­но учи­ли­ще за уче­ни­ци с ув­ре­ден слух „Све­ти Иван Рил­с­ки” от­бе­ля­за 3 де­кем­в­ри – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден за со­ли­дар­ност с про­б­ле­ми­те на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния.

Продължете да четете ВСИЧКИ ЧУВАТ ЩАСТИЕТО!

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХИМН

13 са по­с­тъ­пи­ли­те до мо­мен­та пре­д­ло­же­ния за текст на химн на Тър­го­ви­ще. 9 от те­к­с­то­ве­те са на един ав­тор.  Сро­кът за уча­с­тие в кон­кур­са, обя­вен от Об­щи­на Тър­го­ви­ще, из­ти­ча на 23.12.2016г. Кон­кур­с­ни­те ма­те­ри­а­ли тря­б­ва да  бъ­дат по­да­де­ни в  Цен­тъ­ра за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не на Об­щи­на­та или на еле­к­т­ро­нен ад­рес: himn@targovishte.bg.

Продължете да четете 13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХИМН

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА №2

Де­т­с­ка гра­ди­на №2 „Ос­ми март” в Тър­го­ви­ще е  но­си­тел на на­ци­о­нал­на­та Го­ди­ш­на на­г­ра­да за пъ­т­на бе­зо­па­с­ност за 2016 г. От­ли­чи­я­та се връ­ч­ват от ед­но­и­мен­на­та фон­да­ция, с цел сти­му­ли­ра­не на  най – до­б­ри­те идеи, пра­к­ти­ки и ини­ци­а­ти­ви за за­па­з­ва­не на чо­ве­ш­кия жи­вот на пъ­тя.

Продължете да четете НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА №2

ТЪРГОВИЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА “БЯЛА ПАНДЕЛА”

Кме­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров и за­ме­с­т­ни­ци­те му Ва­лен­тин Вел­чев и инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов днес по­лу­чи­ха „бе­ли пан­де­ли”, ко­и­то са сим­вол на съ­п­ри­ча­с­т­ност в кам­па­ни­я­та сре­щу  на­си­ли­е­то над же­ни­те.

Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА “БЯЛА ПАНДЕЛА”