Архив на категория: новини

КАКВОТО СМЕ ОБЕЩАЛИ, ГО ИЗПЪЛНЯВАМЕ…

-Г-н Али, от кол­ко го­ди­ни ве­че Об­щи­на Ан­то­но­во от­бе­ля­з­ва Де­ня на гра­да и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност? Сбли­жа­ва ли то­ва Ва­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни с ин­с­ти­ту­ци­я­та, че­с­т­вай­ки раз­ли­ч­ни­те пра­з­ни­ци за­е­д­но?

Продължете да четете КАКВОТО СМЕ ОБЕЩАЛИ, ГО ИЗПЪЛНЯВАМЕ…

ОБЩИНА АНТОНОВО – МОДЕЛ НА ПРИЯТЕЛСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ

Ан­то­но­во тър­же­с­т­ве­но от­бе­ля­за пра­з­ни­ка на гра­да си и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност. В пъл­на­та за­ла на НЧ „Хри­с­то Бо­тев – 1921″ кме­тът на град Ан­то­но­во Та­нер Али при­ве­т­с­т­ва с „До­б­ре до­ш­ли” вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, въ­п­ре­ки обил­ни­те сне­го­ва­ле­жи.

Продължете да четете ОБЩИНА АНТОНОВО – МОДЕЛ НА ПРИЯТЕЛСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ

ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА “ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

ЕВ­ТИМ ЕВ­ТИ­МОВ НА­ПИ­СА: “ПО­Е­ТИ­Ч­НИ­ЯТ РО­МАН НА СТЕ­ФАН НИ­КО­ЛА­ЕВ „ПОД ЗНА­МЕ­ТО НА БУН­ТА”
Е НЕ СА­МО ЧЕ­ТИ­ВО ЗА РО­ДО­ЛЮ­Б­ЦИ. ТОЙ Е ПА­МЕ­ТЕН ФО­ТО-ЛЕ­ТО­ПИ­СЕН УЧЕ­Б­НИК ПО ИС­ТО­РИЯ!”

Продължете да четете ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА “ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

БЛАГОДАРИМ ВИ, Г-Н КЕРЕВ!

На 13-ти /пе­тък/ окон­ча­тел­но ста­на яс­но, че ра­йо­нът на ули­ци­те око­ло МЦ „Со­ли­ге­на” / ули­ци­те:„Пи­рин”-„Ре­пу­б­ли­ка”, „Бе­ла­си­ца”  и др./ е за­б­ра­вен от сне­го­по­чи­с­т­ва­щи­те ма­ши­ни в Тър­го­ви­ще. На та­зи аб­сур­д­на те­ри­то­рия в то­зи ден хо­ра­та се при­д­ви­ж­ва­ха кой ка­к­то мо­же: за­тъ­вай­ки, за­ли­тай­ки, ку­цу­кай­ки, па­дай­ки, ста­вай­ки, олю­ля­вай­ки се, мър­мо­рей­ки, псу­вай­ки, ох­кай­ки…

Продължете да четете БЛАГОДАРИМ ВИ, Г-Н КЕРЕВ!

ЧЕТЕНЕТО НА “ЗНАМЕ”Е ВИД ТЕРАПИЯ ЗА НАС

Бих ис­ка­ла да спо­де­ля ня­кои ми­с­ли за от­но­ше­ни­е­то на на­ши­те чле­но­ве на Съ­ю­за на ин­ва­ли­ди­те към в. “Зна­ме”. Ве­че вто­ра го­ди­на ние по­лу­ча­ва­ме по-го­лям брой ек­зем­п­ля­ри от в. “Зна­ме” и ня­ма да е пре­у­ве­ли­че­но ако ка­жа, че по­лу­ча­ва­не­то му за нас ви­на­ги е един ма­лък пра­з­ник.

Продължете да четете ЧЕТЕНЕТО НА “ЗНАМЕ”Е ВИД ТЕРАПИЯ ЗА НАС

Върховете се сменят

Новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България Румен Радев и Илияна Йотова положиха клетва пред Народното събрание. Румен Радев направи първото си обръщение пред българския Парламент.
Новият президент встъпва в длъжност в неделя, 22-ри януари, на официална церемония на площад „Свети Александър Невски.

Б. Борисов временно преназначен за началник на РУ-Омуртаг

Със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти от 13.01.2017 г. инсп. Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов, ра­зу­з­на­вач в гру­па „Кри­ми­нал­на по­ли­ция” към РУ-Омур­таг, е вре­мен­но пре­на­з­на­чен за срок от ед­на го­ди­на на длъ­ж­ност”На­чал­ник на РУ-Омур­таг” при ОД МВР-Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете Б. Борисов временно преназначен за началник на РУ-Омуртаг

Журито не одобри предложенията за текст за химн на Търговище

Нито едно от 32 предложения за текст за химн на Търговище не беше одобрено от журито и се преминава към следващата фаза от конкурса. Това реши ръководството на Общината след консултации с Обществените съвети и юристи.

Продължете да четете Журито не одобри предложенията за текст за химн на Търговище

Започна плащането на местните данъци за 2017 г.

В Община Търговище стартира кампанията за заплащане на данъците за недвижими имоти и превозни средства, както и такса битови отпадъци.

Продължете да четете Започна плащането на местните данъци за 2017 г.

Текат сроковете за патентния данък

До края на януари 2017 г. е срокът за заплащане на първата вноска от дължимия патентен данък в Община Търговище. Лицата, които подлежат на облагане с този вид налог, е нужно да подадат декларация по образец на касите в отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване.

Продължете да четете Текат сроковете за патентния данък