Всички публикации от Симона Алексиева

20 февруари-крайният срок за конкурса за текст за химн на община Търговище

10 нови предложения за текст за химн на община Търговище постъпиха до момента в удължения срок на конкурса. Желаещите да се включат със свои предложения могат да го направят до 20 февруари 2017 г.

Продължете да четете 20 февруари-крайният срок за конкурса за текст за химн на община Търговище

ДИАЛОГЪТ Е НАЙ-РАБОТЕЩИЯТ ПРИНЦИП

Пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, спе­ци­ал­но за “Зна­ме”

-Раз­г­ле­ж­да­не­то и при­е­ма­не­то на бю­дже­та от Об­щин­с­кия съ­вет в Тър­го­ви­ще бе­ше съ­п­ро­во­де­но с мно­го и раз­но­ро­д­ни из­ка­з­ва­ния от съ­ве­т­ни­ци? Ка­то ка­къв мо­жем да оп­ре­де­лим та­з­го­ди­ш­ния бю­джет?

Продължете да четете ДИАЛОГЪТ Е НАЙ-РАБОТЕЩИЯТ ПРИНЦИП

ХУБАВОТО ВИНО СЕ ПРАВИ ОТ ХУБАВО ГРОЗДЕ

Взи­ма­ме по­вод от пре­д­с­то­я­щия пра­з­ник Три­фон За­ре­зан, за да по­го­во­рим с инж. Пе­т­ко МА­ТЕ­ЕВ за тър­го­ви­щ­кия Вин­п­ром – един от ли­де­ри­те във ви­но­п­ро­и­з­во­д­с­т­во­то не са­мо у нас, но и по све­та.

Продължете да четете ХУБАВОТО ВИНО СЕ ПРАВИ ОТ ХУБАВО ГРОЗДЕ

“ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КРАСОТА” -ВЪЛШЕБЕН СПОМЕН ЗА ХОРА И СЪБИТИЯ

Офи­ци­ал­но, в при­съ­с­т­ви­е­то на ко­ле­ги, при­я­те­ли и бли­з­ки Ан­то­ния Ата­на­со­ва пре­д­с­та­ви но­ва­та си кни­га­. Тя е оза­г­ла­ве­на „Де­нят за­по­ч­ва с кра­со­та”, а за­ла­та на Учи­тел­с­кия пен­си­о­нер­с­ки клуб бе пъл­на с же­ла­е­щи да се до­ко­с­нат до твор­че­с­т­во­то на Ан­то­ния и да ува­жат не­й­ния та­лант. Продължете да четете “ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КРАСОТА” -ВЪЛШЕБЕН СПОМЕН ЗА ХОРА И СЪБИТИЯ

СЛЯПАТА ВАЙША

С ля­во­то око ви­ж­да­ла са­мо на­зад, в ми­на­ло­то, а с дя­с­но­то – един­с­т­ве­но оно­ва, ко­е­то има­ло да ста­ва в бъ­де­ще­то. И ма­кар две­те й очи да би­ли от­во­ре­ни ка­то на вси­ч­ки зря­щи, Вай­ша все ед­но би­ла сля­па.

Продължете да четете СЛЯПАТА ВАЙША

Новият областен управител на Търговище встъпи в длъжност

След като стана ясно, че новият областен управител на Търговище е Валери Симеонов, той и досегашният заемащ длъжността Светлин Бонев дадоха пресконференция за журналисти.  Продължете да четете Новият областен управител на Търговище встъпи в длъжност

В Търговище продължава кампанията на НАП „Влез в час с данъците 3”

В Търговище продължава кампанията на Националната агенция по приходите „Влез в час с данъците 3”. Лектори на НАП посетиха 1 СУ „Св. Седмочисленици“ в областния град, като аудиторията са ученици от 9 до 12 клас.

Продължете да четете В Търговище продължава кампанията на НАП „Влез в час с данъците 3”

Няма насилие над детето от ЦНСТ, назначена е работа с психолог

Няма упражнено насилие над детето от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТ), за което беше разпоредена проверка от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров.

Продължете да четете Няма насилие над детето от ЦНСТ, назначена е работа с психолог