Всички публикации от admin

27 МЛН. ЛВ. ЗА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

На съвместна пресконференция между областния управител Митко Стайков, кмета д-р Дарин Димитров и Марчо Марчев, директор на Областното пътно управление стана ясно, че в близките седмици ще бъде даден ход на реализацията на ремонтните дейности на три важни обекта от Републиканската пътна инфраструктура. Продължете да четете 27 МЛН. ЛВ. ЗА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

БСП С ПОДПИСКА СРЕЩУ СДЕЛКАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕЗ

По време на организирана пресконференция с медиите, народният представител за търговищки регион проф. Светла Бъчварова заяви, че от БСП стартират подписка за отмяна на сделката за придобиване на ЧЕЗ. Продължете да четете БСП С ПОДПИСКА СРЕЩУ СДЕЛКАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕЗ

НАГРАДИ ЗА ТАЛАНТИ НА “NEW VOICES” -ТЪРГОВИЩЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

На 10 и 11 март 2018 г. Шу­мен бе до­ма­кин на тре­тия На­ци­о­на­лен кон­курс „Де­ца­та на Бъл­га­рия пе­ят, тан­цу­ват, ри­су­ват”, кой­то се ор­га­ни­зи­ра от Об­щи­на Шу­мен, СУ „Са­ва До­б­ро­п­ло­д­ни” и учи­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во. Продължете да четете НАГРАДИ ЗА ТАЛАНТИ НА “NEW VOICES” -ТЪРГОВИЩЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Проф. ВАСИЛ ВЪЛЕВ – ЕДИН ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ БУДИТЕЛИ НА ТЪРГОВИЩЕ

Ро­ден е на 26.03.1934 г. в с. Си­г­мен, Кар­но­ба­т­с­ко. За­вър­ш­ва Де­ко­ра­ти­в­но-мо­ну­мен­тал­на жи­во­пис в На­ци­о­нал­на­та ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия Со­фия през 1959 г. Продължете да четете Проф. ВАСИЛ ВЪЛЕВ – ЕДИН ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ БУДИТЕЛИ НА ТЪРГОВИЩЕ

Магията на числата

Чи­с­ла­та се по­я­вя­ват  още в най-дъл­бо­ка дре­в­ност по
вси­ч­ки кра­и­ща на све­та – във Фи­ни­кия и Ва­ви­лон, Еги­пет, Ин­дия и Ки­тай. А за съ­з­да­тел на нуме­ро­ло­ги­я­та, на­у­ка­та за чи­с­ла­та, се счи­та из­ве­с­т­ни­ят дре­в­но­г­ръ­ц­ки фи­ло­соф и ма­те­ма­тик Пи­та­гор, ос­но­ва­тел и на про­чу­та­та пи­та­го­рей­с­ка шко­ла. Про­дъл­жи­тел на не­го­ва­та фи­ло­со­фия е Пла­тон. Продължете да четете Магията на числата

ОТ БЕЛГИЯ, ШВЕЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И ЧАК ОТ… ЮЖНА АФРИКА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ “ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА”

То­ва ре­ги­с­т­ри­рат в Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър-Тър­го­ви­ще на ба­за по­да­де­ни за­я­в­ки за уча­с­тие в 19-то­то по­ред из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал на спе­к­та­к­ли за де­ца, кой­то ще се про­ве­де по тра­ди­ция от 13 до 19 май в на­шия град. Продължете да четете ОТ БЕЛГИЯ, ШВЕЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И ЧАК ОТ… ЮЖНА АФРИКА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ “ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА”

ОТЛИЧИЕ ЗА МИРА ВЛАДИМИРОВА

Мира Калинова Владимирова, ученичка от ІІ а клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, спечели ІІ място в националния конкурс „Моите детски мечти”, направление „Литературно творчество“. Продължете да четете ОТЛИЧИЕ ЗА МИРА ВЛАДИМИРОВА

ПОРЕДНАТА ИЗЦЕПКА НА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

Посещението на руския и московски патриарх Кирил в България по случай 140-годишнината от Освобождението на страната ни от османско владичество бе посрещнато с оправдан интерес от цялата общественост. Продължете да четете ПОРЕДНАТА ИЗЦЕПКА НА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ