Всички публикации от admin

Омбудсманът Мая Манолова организира приемна в Търговище

На 21 октомври 2016 г. /петък/ националният омбудсман Мая Манолова и екип от експерти на институцията ще се срещнат с граждани от Търговище и региона.

Продължете да четете Омбудсманът Мая Манолова организира приемна в Търговище

Учреди се Обществен консултативен съвет към кмета на община Търговище

Учредителна сбирка на Обществения консултативен съвет към кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров се проведе на 17.10.2016г.

Продължете да четете Учреди се Обществен консултативен съвет към кмета на община Търговище

Цецка Цачева: ГЕРБ предлага изборните секции в чужбина да бъдат неограничени

Някои разпоредби в Изборния кодекс се ползват от нашите политически опоненти за нагнетяване на предизборната обстановка. Нужно е да бъдат взети най-справедливите решения, за да могат българските граждани в България и в чужбина да упражнят без затруднение правото си на глас.

Продължете да четете Цецка Цачева: ГЕРБ предлага изборните секции в чужбина да бъдат неограничени

Нови мерки за подобряване на пътно-транспортната обстановка в местността „Боаза“

По инициатива на областния управител Светлин Бонев, в Областната администрация Търговище бе проведена работна среща с цел набелязване на мерки за подобряване на пътно-транспортната обстановка и намаляване на предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия в участъка от път I-4/София-Варна/в местността „Боаза“ в община Търговище.

Продължете да четете Нови мерки за подобряване на пътно-транспортната обстановка в местността „Боаза“

Международен конкурс донесе награди на деца от “New Voices” Търговище

От 14 до 16 октомври 2016 г. във Военния клуб в Пловдив се проведе Международен конкурс за детско-юношеско творчество “С песен и обич творим добро”.

Продължете да четете Международен конкурс донесе награди на деца от “New Voices” Търговище

15 даровити деца получават стипендии от Община Търговище

15 деца с изявени дарби ще получат стипендии за два месеца в размер на 1/5 от минималната работна заплата.

Продължете да четете 15 даровити деца получават стипендии от Община Търговище

Ден на отворените врати в Държавен архив

По слу­чай про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на бъл­гар­с­ки­те ар­хи­ви­с­ти в Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще бе обя­вен Ден на от­во­ре­ни­те вра­ти. Ини­ци­а­ти­ва­та е на Дър­жа­в­на аген­ция “Ар­хи­ви” и е по по­вод 65-го­ди­ш­ни­на­та на ор­га­ни­зи­ра­но­то ар­хи­в­но де­ло в Бъл­га­рия.

Продължете да четете Ден на отворените врати в Държавен архив

АВТОМОБИЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Млади хора от три държави с общ проект

Тър­го­ви­ще е до­ма­кин на ме­ж­ду­на­ро­ден уче­ни­че­с­ки об­мен. Уче­ни­ци и сту­ден­ти от те­х­ни­че­с­кия ин­с­ти­тут „Пен­та­су­г­лия” от Ита­лия и ин­с­ти­ту­та „Льо­мо­ние” от Фран­ция го­с­ту­ват на Про­фе­си­о­нал­на те­х­ни­че­с­ка гим­на­зия „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки”.

Продължете да четете АВТОМОБИЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Приключи ремонтът и на последната улица, предвидена в капиталовата програма на Община Търговище за тази година.

Продължете да четете Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Община Търговище представя възможностите си за туризъм на форум край Варна

Заместник-кметът Емине Якубова с представители на Община Търговище и експертите от Консултативния съвет по туризъм Тодор Янакиев и Тоника Колева ще представят днес, 14 октомври 2016 г.,  природните, исторически и архитектурни забележителности на нашия край.

Продължете да четете Община Търговище представя възможностите си за туризъм на форум край Варна