РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

Със Заповед РД-13-33/10.02.2022 г. на Адм. ръководител – Председател на РС Търговище е обявен конкурс в Районен съд Търговище за длъжността„съдебен секретар – 1 щатна бройка, пореден № 14 от Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, раздел II „Специализирана администрация“, код по НКПД 3344 3004.

Кратко описание на длъжността „съдебен секретар съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от открити съдебните заседания; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец и ги поставя пред съдебните зали; подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията, номерира страниците на делата, вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; изпълнява разпорежданията на съдията – докладчик, постановени в откритите заседания; съставя документи за изплащане на определени суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; анонимизира протоколите от съдебни заседания и съдебните актове и ги подготвя за публикуване на страницата на съда в интернет в предвидените от закона случаи; вписва в книгата за закрити и разпоредителни заседания разпорежданията на съда; извършва и други дейности, указани в Правилника за администрацията в съдилищата и възложени от административния ръководител на съда, от административния секретар и завеждащ служба „Съдебни секретари“.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността„съдебен секретар: лицето да е пълнолетен български гражданин или пълнолетен гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да заема определена длъжност; да отговаря на изискванията на чл.137 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда и чл.340а, ал.2 от Закона за съдебната власт; завършено средно образование; препоръчителен трудов стаж – 2 /две/ години общ трудов стаж.

Специфични изисквания за длъжността „съдебен секретар: лични качества – експедитивност и организираност, комуникативност, способност за работа с граждани, работа в екип, оперативност, организационни умения и инициативност; отлична бързина на писане, отлични познания по компютърна грамотност и машинопис, стилистика, правопис, граматика и пунктуация, умения за текстообработка и работа с програмни продукти WORD и EXCEL. Умения за работа със стандартно офис оборудване и познания по съвременни офис – процедури. Умения за водене на административно – публична кореспонденция (оформяне на писма, удостоверения, молби и други официални документи). Познания по Закона за съдебната власт, Правилника за съдебната администрация и Етичния кодекс на съдебния служител; способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към клиенти и колеги.

Предимства: Наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността „съдебен секретар”.

Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността  – 827.00 лв.+ пети ранг 60.00 лева.

Начин на провеждане на конкурса и оценяването на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе на четири етапа: първиетап: по документи – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап. На този етап сепреценява пълнотата и редовността на представените документи – съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изискания за обявената длъжност, спазване на срока, реда и начна за подаване на документите за участие в конкурса; втори етап: писмен изпит – решаване на тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата (ДВ бр.68/22.08.2017 г.), както и тези по правопис, граматика, пунктуация и стилистика; трети етап: проверка на компютърните и машинописни умения на кандидатитечрез диктовка на еднотипен текст с бързина като в съдебно заседание, редактиране, форматиране, съхраняване и разпечатване на набрания текст и др.; четвърти етап: събеседване с кандидатите, участват само кандидатите класирани от третия етап. Целта на този етап е да се оценят уменията за устно общуване на кандитатите, мотивацията за работа, специфичните изисквания за длъжността.

Оценяването на кандитатите да се извърши в съответствие с изготвена от комисията по провеждане на конкурса и утвръдена от Председателя на съда Методика,обявена предварително на допуснатите до участие кандидати, чрез публикуването й на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Районен съд – Търговище, 1-ви етаж, срещу стая № 3 – служба Регистратура.

Необходими документи за участие в конкурса: 1.Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);2.Автобиография – тип CV (по образец); 3. Копие от Диплома за завършена образователна степен;4едицинско свидетелство за работа (оригинал);5.Удостоверение със заверка от психиатър, че кандидатът не се води на диспансерен учет издаден по местоживеене(оригинал); 6.Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ (по образец); 7.Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ (по образец); 8.Декларация – съгласие за обработване на лични данни (по образец); 9опие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; 10окументи, представени по желание на кандидата, за придобити допълнителни квалификации,свързани със заемане на длъжността, препоръки и др.(копия); 11ълномощно (в обикновена писмена форма)за подаване на документи, когато не се подават лично от кандидата.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата!

При подаване на заявлението за участие в конкурса, лицето следва да представи: оригинала на дипломата за завършено образование, който след сверяване с представеното копие се връща  на подателя; лична карта на подателя, която след сверяване на данните в заявлението/пълномощното, се връща на подателя.

Място на подаване на документите: гр.Търговище, ул.Славейков 59, Съдебна палата, 1-ви етаж, стая №3 – служба „Регистратура”, всеки работен ден от 09.00 ч.до 17.00 ч.

Срок за подаване на документите:ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Документите се подават лично или чрез пълномощник с пълномощно в обикновена писмена форма.

Образците на необходимите документи за участие в конкурса, подавани по образец, са публикувани на интернет страницата на РС – Търговище, а хартиени екземпляри на същите се предоставят на кандидатите при поискване в Служба „Регистратура“ на РСТ.    

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците, протоколите и всички подлежащи на обявяване документи във връзка с конкурса: на интернет страницата на съда: https://targovishte-rs.justice.bg/, на информационното табло в сградата на Районен съд – Търговище, 1-ви етаж, срещу стая № 3 – Служба Регистратура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *