О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

  1. Търгът ще се проведе на 09.03.2021 г. от 14.30 ч, в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. В търга могат да участват както физически и юридически лица, така и еднолични търговци.
  2. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите без ДДС по съответната обособена позиция по сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище – IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF при банка ОББ-АД.
  3. Огледът на вещите може да бъде извършен в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението до 04.03.2021 г. от 10:30 до 16:00 ч. /без събота и неделя/. Заявлението за оглед се депозира в деловодството на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище (два) дни преди деня, в който кандидатът желае да извърши оглед, като се има предвид, че огледът може да се извърши до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
  4. Заявленията за участие в търга се приемат до 12:00 ч . на 05.03.2021 г. в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. Към заявлението кандидатите следва да представят и документи, съгласно Заповед № 219/15.02.2021 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище за откриване на търга.
  5. Спечелилият търга кандидат, в срок до 3 работни дни от закриването на търга следва да заплати предложената от него цена. Плащането се извършва по банков път по сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище в банка „Обединена българска банка“ АД, клон –Търговище, IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF
  6. Цялата информация, включително заповед, заявление за участие в търга, списък на вещите и други документи, относно провеждането на процедурата и условията за участие в търга е публикувана на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

Д-р Дарин Димитров свиква консултации за състава на СИК

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров свиква консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии във връзка с изборите за народни представители на 4 април. Продължете да четете Д-р Дарин Димитров свиква консултации за състава на СИК

Кметът на Търговище ще представи онлайн капиталовата програма на Общината за 2021 г.

На 18 февруари, от 11.00 ч., на живо във фейсбук страницата си, кметът д-р Дарин Димитров ще представи капиталовата програма на Община Търговище за 2021 г. Продължете да четете Кметът на Търговище ще представи онлайн капиталовата програма на Общината за 2021 г.