ЗА ПРАСЕТАТА, ХОРАТА И ВОДАТА В АЛВАНОВО /ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ/

Хубава е народната поговорка „Вода гази, жаден ходи“. Поводът да я припомня, че жителите на село Алваново, общ. Търговище живеят от месеци на воден режим, а като виновник за техните битови несгоди съм сочен аз, Божидар Митов и моя бизнес – животновъдството, който заедно със зърнопроиводството развивам вече над 30 години. Продължете да четете ЗА ПРАСЕТАТА, ХОРАТА И ВОДАТА В АЛВАНОВО /ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ/

Нетърпеливи сме да сме отново заедно

С г-жа Севдалина Зафирова, директор на Първо СУ „Свети седмочисленици” гр. Търговище, разговаряме каква е ситуацията към момента в едно от училищата с най-добра репутация в областта. Продължете да четете Нетърпеливи сме да сме отново заедно

ОЩЕ НЕЩО ЗА БАБА НЕДКА ОТ ТЪРГОВИЩЕ

На­с­ко­ро про­че­тох вдъ­х­но­ве­но раз­ка­за­на­та от ху­до­ж­ни­ч­ка­та Ири­на Хри­с­то­ва ис­то­рия ня не­й­ния род /в. “Ми­на­ха го­ди­ни”,4 яну­а­ри 21 г./. По­ко­ле­ния, при­на­д­ле­жа­щи към “здра­вия Вар­дун­с­ки ко­рен”! Пра­дя­до й Сто­ян, за да се спа­си от на­бе­зи­те на чер­ке­зи­те, на­пу­с­нал Вар­дун и се за­се­лил в Тър­го­ви­ще. С мал­ко ду­ми Ири­на пре­да­ва дра­ма­ти­ч­на­та мла­дост на своя дя­до Йо­в­чо. Уча­с­т­вал в кръ­во­п­ро­ли­т­ни­те бо­е­ве при Ча­тал­жа и Ло­зен­г­рад…А по­с­ле по­па­д­нал в ада- в плен­ни­че­с­кия ла­гер на ос­т­ров Три­ке­ри. За­вър­нал се в Тър­го­ви­ще, той се оже­нил за Не­д­ка. От­к­ра­д­нал я, за­що­то не му я да­ва­ли… Продължете да четете ОЩЕ НЕЩО ЗА БАБА НЕДКА ОТ ТЪРГОВИЩЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА с. ВАРДУН

Ан­то­ния- 30 яну­а­ри 1878 г.- да­та­та, ко­я­то все­ки по-въз­ра­с­тен вар­дун­ча­нин ни­ко­га ня­ма да за­б­ра­ви- ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на ро­д­но­то ни се­ло Вар­дун от тур­с­ко ро­б­с­т­во. В ми­на­ло­то то­зи ден бе­ше най-въл­ну­ващ пра­з­ник за се­ло­то. То­зи па­ме­тен мра­зо­вит зи­мен ден съ­би­ра све­то­ст­та, ра­до­ст­та и скръ­б­та на сто­ти­ци вар­дун­ци от да­ле­ч­но­то ми­на­ло. Продължете да четете ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА с. ВАРДУН

Тъмно е…

Тъмно е. И още по-тъмно ще става. Вчера  си стоях на тъмно вкъщи, защото някакъв блок в АЕЦ -Козлодуй дал фира и според комшията Герги, трябвало да пестим ток, че да не сме изпаднели в енергийна криза и тотална зависимост. А той знае всичко по националните и енергийни въпроси защото дъщеря му е в София, а синът в Лондон. Вярно, че тя в София е сервитьорка, а синът му строителен работник, ама Герги получава информация от  първа ръка по всички национални и световни въпроси.  И както си стоях в тъмното и съм заспал. И сънувах странен сън. Заседаваше Съвместната българо-македонска комисия по историческите и образователни въпроси. Или по – просто казано, деляхме си историята, тъй както синове делят бащино имане.

Продължете да четете Тъмно е…