ИСКАМ ДА СТАНА НАЙ-ДОБРАТА В СВЕТА!

ВИЗИТКА: На­ри­чат яде­те­то чу­до на бъл­гар­с­кия ша­х­мат“.Нур­гюл Са­ли­мо­васкром­но де­вой­че от с. Кре­п­ча, Тър­го­ви­щ­ко. Та­зи про­лет тя ще бъ­де аби­ту­ри­ен­т­ка в ме­с­т­но­то учи­ли­ще в Опа­ка. Пре­ди вре­ме тя бе удо­с­то­е­на със зва­ни­е­то Гро­с­май­с­тор за же­нинайви­со­ка­та ти­т­ла в ша­ха.

Ето ка­к­во спо­де­ли го­ля­ма­та ша­х­ма­ти­с­т­ка Нур­гюл СА­ЛИ­МО­ВА от с. Кре­п­ча пред пре­д­с­та­ви­тел на в. “Зна­ме“. По­пи­та­х­ме якак за­по­ч­на вси­ч­ко?

-От се­мей­с­т­во­то ми. Ба­ща ми и дя­до ми са ша­х­ма­ти­с­ти. Те ми по­ка­за­ха фи­гу­ри­те. Ма­ма съ­що се вклю­ч­ва­ше по­ня­ко­га. Ко­га­то ве­че бях по­ч­ти на 5 г. има­ше тур­нир в По­по­во и дя­до ми мно­го ис­ка­ше да оти­да. Аз бях су­пер сра­ме­ж­ли­ва и не ис­ках да иг­рая, но ми обе­ща­ха, че ще ми ку­пят ку­к­ла, ако оти­да. То­га­ва се съ­г­ла­сих, оти­дох и ста­нах пър­ва. Ми­с­ля, че от там за­по­ч­на и же­ла­ни­е­то ми да хо­дя по тур­ни­ри.  Още не бях на­вър­ши­ла 6 г. и ста­нах дър­жа­вен шам­пи­он в ка­те­го­ри­я­та до 8 г. , ко­е­то ми­с­ля, че и до ден дне­шен е ре­корд за Бъл­га­рия.

Ку­пи­ха ли Ви ку­к­ла­та?

-Ку­пи­ха ми я, да. Още си я па­зя.

-Ка­к­ва е връ­з­ка­та ме­ж­ду осо­бе­но­с­ти­те на ша­х­ма­т­на­та иг­ра, ко­и­то без­с­пор­но изи­с­к­ват до­с­та “си­во ве­ще­с­т­во” и Ва­шия по-за­т­во­рен и сра­ме­ж­лив ха­ра­к­тер, ка­к­то Вие се из­ра­зи­х­те?  -Ве­ро­я­т­но има връ­з­ка. Ша­хът, ка­к­то зна­е­те, е спо­кой­на иг­ра. Ша­х­ма­ти­с­ти­те не оби­ча­ме мно­го шу­ма, ку­по­ни­те, ня­как сме по-кон­цен­т­ри­ра­ни. То­ва, че про­дъл­жих с та­зи иг­ра, на пър­во мя­с­то е, за­що­то от мно­го ран­на де­т­с­ка въз­раст аз за­по­ч­нах да пе­че­ля ти­т­ли и са­ма­та иг­ра мно­го ми ха­ре­са.

Все още ли ог­ла­вя­ва­те све­то­в­на­та ран­г­ли­с­та до 16 г.?

-Не. Та­зи го­ди­на ще ста­на на 18 и за­се­га съм вто­ра в све­та. Но в Ев­ро­па съм но­мер ед­но, до 20 го­ди­ш­на въз­раст съм в топ пет при мо­ми­че­та­та.

Ка­к­во още, ос­вен ша­ха, ис­ка­те хо­ра­та да зна­ят за Нур­гюл?

-Аз ня­мам мно­го сво­бо­д­но вре­ме, но гле­дам фил­ми, из­ли­зам на раз­хо­д­ки и мно­го оби­чам да пъ­ту­вам, са­мо че в мо­мен­та, зна­е­те ка­к­ва е си­ту­а­ци­я­та  и то­ва не е пре­по­ръ­чи­тел­но.

От­ра­зи ли Ви се та­зи си­ту­а­ция на ша­х­ма­т­ни­те изя­ви?

-Ние има­х­ме мно­го пла­но­ве за 2020 г. Тя бе­ше олим­пий­с­ка го­ди­на.Тря­б­ва­ше да иг­рая за све­то­в­на­та ку­па за же­ни. Имах без­б­рой мно­го дру­ги по­д­го­т­ви­тел­ни тур­ни­ри, но за съ­жа­ле­ние, те­зи тур­ни­ри не се про­ве­до­ха – ни­то Олим­пи­а­да­та, ни­то Све­то­в­но­то за же­ни, ни­то Ев­ро­пей­с­ко­то за мъ­же и же­ни, без­б­рой от­ло­же­ни от­бор­ни пър­вен­с­т­ва. Но  ус­пях да изи­г­рая шест тур­ни­ра. Раз­би­ра се, имах и он­лайн съ­с­те­за­ния, ко­и­то все пак са от по­л­за.

Има­те ли иг­ра­на пар­тия с ня­кой, кой­то да Ви е ре­с­пе­к­ти­рал пре­ди то­ва и как при­к­лю­чи тя?

-През 2020 г. уча­с­т­вах в един мно­го си­лен тур­нир в Ги­б­рал­тар и там се из­п­ра­вих сре­щу би­в­ша­та све­то­в­на шам­пи­он­ка за же­ни, ру­с­ки­ня­та Але­к­сан­д­ра Ко­с­те­нюк. Тя е ед­на от най-из­ве­с­т­ни­те ша­х­ма­ти­с­т­ки в све­та и ня­ма ти­т­ла, ко­я­то да не е пе­че­ли­ла. А съ­що та­ка е и мно­го кра­си­ва. Аз от мал­ка гле­дам не­й­ни­те пар­тии и съм й го­ля­ма фен­ка. И се слу­чи та­ка, че я по­бе­дих в Ги­б­рал­тар в ед­на мно­го до­б­ре изи­г­ра­на пар­тия. Бях ща­с­т­ли­ва, но не бях из­не­на­да­на, за­що­то ни­ко­га не иг­рая с усе­ща­не­то, че съм ау­т­сай­дер.

Ама ка­къв ау­т­сай­дер? Вие сте на­ре­че­наде­те­то чу­до на бъл­гар­с­ки­ят ша­х­мат“! Но та­ка ка­то Ви слу­шам, си ми­с­ля кол­ко мал­ко зна­ем за то­зи спорт. Да­ли за­що­то е пре­ка­ле­но ин­те­ле­к­ту­ал­на иг­ра и не е за вси­ч­ки?

-Ша­хът не е от во­де­щи­те спор­то­ве, въ­п­ре­ки че там ние сме ед­на от най-до­б­ри­те стра­ни в све­та. Има­ме све­то­в­ни шам­пи­о­ни, мно­го ме­да­ли, а в мо­мен­та при де­вой­ки­те сме се­дем в топ сто, с ко­е­то мно­го мал­ко стра­ни мо­гат да се по­х­ва­лят.

Мо­же би тря­б­ва да спо­ме­нем име­то на Ва­шия тре­ньор?

-Имам три­ма тре­ньо­ри. Тре­ньор-ме­ни­джър ми е Жи­в­ко Же­ков, кой­то е от Бур­гас и той е чо­ве­кът, кой­то ме от­к­ри на един тур­нир в Си­ли­с­т­ра и до ден дне­шен ми по­ма­га и го чу­в­с­т­вам ка­то член от мо­е­то се­мей­с­т­во. Ве­че осем го­ди­ни, той се гри­жи за мен ка­то за со­б­с­т­ве­но де­те. Дру­ги­те ми два­ма тре­ньо­ри са Гро­с­май­с­тор Пе­тър Ар­на­у­дов и Гро­с­май­с­тор Вя­че­с­лав Ти­ли­че­ев.

Има­те ли позна­чи­ми не­у­с­пе­хи и как Ви се от­ра­зи­ха те?

-Ка­то все­ки спор­тист и аз имам. Пър­ви­ят ми не­у­с­пех бе­ше ед­на ця­ла не­у­с­пе­ш­на го­ди­на – 2016г.. През 2015-та бях ста­на­ла све­то­в­на шам­пи­он­ка и оча­к­ва­ни­я­та ми за 2016-та бя­ха го­ле­ми, но не ра­бо­тех до­с­та­тъ­ч­но, тръ­г­нах на­до­лу и за­гу­бих рей­тинг, оба­че към края на го­ди­на­та ре­ших, че то­ва тря­б­ва да спре и за­по­ч­нах да ра­бо­тя по-се­ри­о­з­но. Сле­д­ва­щи­ят ми не­у­с­пех бе­ше през 2018г. в Хо­лан­дия. Там се пре­д­с­та­вих мно­го зле, бях до­с­та ра­зо­ча­ро­ва­на, да­же ми­с­лех да спра за из­ве­с­т­но вре­ме, за да си по­чи­на и да ос­ми­с­ля не­ща­та. То­ва съ­що ми по­мо­г­на, за­що­то от­но­во ме мо­ти­ви­ра да ра­бо­тя по­ве­че. А по­с­ле­д­ни­ят ми не­у­с­пех е Све­то­в­но­то в Ин­дия през 2019-та, къ­де­то оти­дох с на­де­ж­ди за ме­дал, а не ус­пях да вля­за и в пър­ви­те 40, ко­е­то бе­ше го­лям шок не са­мо за мен, но иг­ра­та не се по­лу­чи. Бях в де­п­ре­сия из­ве­с­т­но вре­ме, тъй ка­то бе­ше го­ля­мо ра­зо­ча­ро­ва­ние – за един спор­тист та­ки­ва за­гу­би са до­с­та те­ж­ки. Но се спра­вих и про­дъл­жих на­пред. Тре­ни­рам все­ки ден не мал­ко ча­со­ве с тре­ньо­ри­те ми он­лайн. Има ша­х­ма­т­на про­г­ра­ма, къ­де­то мо­жеш да ра­зи­г­ра­ваш раз­ли­ч­ни по­зи­ции, да раз­г­ле­даш пар­тии, да ре­ша­ваш ша­х­ма­т­ни за­да­чи, етю­ди. Че­тем кни­ги. Те ми че­тат по­ня­ко­га на ру­с­ки. Да­ват ми до­ма­ш­ни, с ко­и­то тря­б­ва са­ма да се спра­вя. Иг­рая он­лайн блиц пар­тии.

Ми­с­ли­ли ли сте как ще про­дъл­жи­те след ка­то за­вър­ши­те учи­ли­ще?

-Ша­хът ви­на­ги е бил на пър­во мя­с­то и ми­с­ля та­ка да си ос­та­не. Ис­кам да ста­на най-до­б­ра­та в све­та. Ще ата­ку­вам све­то­в­на­та ти­т­ла за же­ни.

А къ­де то­ч­но сте в мо­мен­та в ша­х­ма­т­на­та ли­с­та?

-Гро­с­май­с­тор за же­ни и ме­ж­ду­на­ро­ден май­с­тор за мъ­же. Най-ви­со­ка­та ти­т­ла в ша­ха е Гро­с­май­с­тор, вто­ра­та е ме­ж­ду­на­ро­ден май­с­тор за мъ­же, ко­я­то мал­ко же­ни при­те­жа­ват.

За ша­х­ма­та ста­на яс­но, там сте при­з­на­та от­в­ся­къ­де, а коя е Нур­гюл в ком­па­ни­я­та на Ва­ши връ­с­т­ни­ци?

-Мо­и­те връ­с­т­ни­ци, мо­и­те при­я­те­ли по­ве­че оби­чат да из­ли­зат, да се за­ба­в­ля­ват, да са сред по­ве­че хо­ра, до­ка­то аз пре­д­по­чи­там по-ско­ро да съм са­ма, да съм си в ста­я­та, оби­чам по­ве­че да си стоя в къ­щи, от­кол­ко­то да из­ли­зам. А ина­че, раз­би­ра се, че имам при­я­те­ли, с ко­и­то се раз­би­рам чу­де­с­но и ро­ди­те­ли, ко­и­то ме по­д­к­ре­пят на­пъл­но, се­мей­с­т­во­то ми се гор­дее с мен и то­ва е най-ва­ж­но­то.

Мар­га­ри­та Зи­да­ро­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *