Община Търговище

Препис!

ЗАПОВЕД

№ РД – З – 5

гр. Търговище, 04.01.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 32 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище и в съответствие с Приложение № 1, т. I от Правилата за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза а местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище

НАРЕЖДАМ:

  1. На 13.01.2021г. от 11.00 часа да се проведе онлайн публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2021 г. на Фейсбук страницата на Община Търговище с участието на всички заинтересовани лица.
  2. Заинтересованите лица, да се информират за мястото и времето на публичното обсъждане най-малко 7 дни предварително чрез публикуване на покана на интернет страницата на Общината, местен вестник и обявяване по местното радио.
  3. За постъпилите предложения, направени преди и по време на публичното обсъждане да се състави протокол, който да се приложи като неразделна част на окончателния проект на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общинския съвет.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение и да се публикува за информация на всички заинтересовани лица.

Д-р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/

Кмет на Община Търговище