ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ:

№ BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

На 15.12.2020 г. от 11,00 часа в двора на обновената сграда, която се намира на ул. „Христо Ботев”№ 21, село Съединение, община Търговище, ще се проведе  финална пресконференция и церемония „Официално откриване” по проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

Общата стойност на проекта е 986 516,05 лв. , от които 838 538,65 лв.  – европейско съфинансиране и 147 977,40 лв. – национално съфинансиране.

При реализирането на проекта е преустроена, реконструирана и пристроена сграда, общинска собственост, с площ от близо 500 кв м. застроена площ. Въведени са мерки за енергийна ефективност, подменена е дограмата, обособени са спални помещения със санитарни възли към тях, дневни стаи с трапезарии и стаи за терапия. Монтиран е вътрешен асансьор за хора с увреждания. Извършено е и външно озеленяване и благоустрояване. Доставено и монтирано е ново мебелно и медицинско оборудване и обзавеждане, черна и бяла техника и компютърно оборудване и периферни устройства.

Поради създалата се обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, събитията ще се проведат на открито, като ще бъдат спазени всички противоепидемични изисквания.

www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

                          

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *