ОПТИМИСТ СЪМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРО-РУСКИЯ ТУРИЗЪМ

Ка­то член на УС на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те, тър­го­ви­щ­ки­ят би­з­не­с­мен То­дор Яна­ки­ев взе уча­с­тие в бъл­га­ро-ру­с­кия би­з­нес фо­рум, по­с­ве­тен на ту­ри­з­ма, кой­то бе от­к­рит от ми­ни­с­тър пре­д­се­да­те­ля на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия Бой­ко Бо­ри­сов и от Дми­т­рий Ме­д­ве­дев,  пре­ми­ер на Ру­с­ка­та фе­де­ра­ция. -Връ­щам се от то­зи фо­рум из­к­лю­чи­тел­но впе­ча­т­лен, за­ре­ден с но­ви идеи, тъй ка­то на­ла­га­щи­ят се обо­б­ща­ващ из­вод от те­зи съ­дър­жа­тел­ни кон­та­к­ти е един-за­да­ва се из­к­лю­чи­тел­на въз­мо­ж­ност за раз­ви­тие на бъл­га­ро-ру­с­кия ту­ри­зъм на ба­за на­ши­те ис­то­ри­че­с­ки връ­з­ки и вза­и­мо­о­т­но­ше­ния- ка­за г-н Яна­ки­ев, ве­д­на­га след фо­ру­ма, пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме”.

-Вси­ч­ко, за ко­е­то ста­на ду­ма, бе из­к­лю­чи­тел­но стой­но­с­т­но:пре­д­с­тои  да се обър­не още по-се­ри­о­з­но вни­ма­ние на де­т­с­кия ту­ри­зъм / во­дещ тук е КК”Кам­чия”/, ка­к­то и на раз­ви­ти­е­то на зим­ния, ле­т­ния, гол­ф­ту­ри­з­ма, кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­кия и ре­ли­ги­о­зен ту­ри­зъм. Аз съм оп­ти­мист за бъ­де­ще­то на бъл­га­ро-ру­с­кия ту­ри­зъм, вси­ч­ки вяр­ва­ме, че за­на­пред все по­ве­че ще се вди­га ка­че­с­т­во­то на ту­ри­с­ти­че­с­кия про­дукт/ка­к­во­то пре­д­ло­же­ние на­п­ра­ви пре­ми­е­рът Ме­д­ве­дев/. Из­к­лю­чи­тел­но бла­го­ра­з­по­ло­жен към Тър­го­ви­ще, в пре­к­ра­с­ни дру­же­с­ки вза­и­мо­о­т­но­ше­ния сме и с г-н Ан­д­рей Гро­мов, ге­не­ра­лен кон­сул на Ру­сия в град Ру­се.  По­л­зо­т­во­рен бе­ше и раз­го­во­рът ни със Све­т­ла­на Ану­ф­ри­ен­ко, ди­ре­к­тор на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ре­ги­о­ни в Ру­сия, ви­зи­рай­ки по­б­ра­ти­ме­ния на Тър­го­ви­ще Смо­ленск и евен­ту­ал­но­то съ­з­да­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки по­ток / об­мен на ту­ри­с­ти­че­с­ки гру­пи/-ка­за още пред „Зна­ме” То­дор Яна­ки­ев. „З”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *