НОВ ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” от­п­ра­з­ну­ва на­ци­о­нал­ния пра­з­ник на стра­на­та 3 март на ме­ж­ду­на­ро­д­на сце­на, за­е­д­но със съ­с­та­ви и ди­п­ло­ма­ти от Бъл­га­рия, Сър­бия, Ру­сия и др.

Мо­ми­че­та­та на Се­в­да­ли­на Стой­че­ва и Ма­ри­ам Ма­кар­на­ян се за­вър­на­ха от II Mediana Grand Cup Music & Dance Olympiad / Nis 2019 с 12 пър­ви и 2 вто­ри на­г­ра­ди. Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та му­зи­кал­на и тан­цо­ва олим­пи­а­да се про­ве­де в До­ма на ар­ми­я­та в Ниш. Част от нея бе Па­ра­дът на зна­ме­на­та, къ­де­то ди­п­ло­ма­ти от Сър­бия, Бъл­га­рия и Ру­сия по­з­д­ра­ви­ха вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци и от­де­ли­ха спе­ци­ал­но вни­ма­ние на те­зи от Бъл­га­рия и на на­ци­о­нал­ния пра­з­ник на стра­на­та. Те из­ра­зи­ха ра­до­ст­та си от то­ва, че из­ку­с­т­во­то и мла­до­ст­та съ­з­да­ват мно­го кра­со­та, по­зи­ти­в­но от­но­ше­ние и при­я­тел­с­т­ва ме­ж­ду на­ро­ди­те. Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще”, към Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще уча­с­т­ва в Олим­пи­а­да­та в Ниш с 14 тан­ца в раз­ли­ч­ни въз­ра­с­то­ви гру­пи и ка­те­го­рии и вси­ч­ки те по­лу­чи­ха на­г­ра­ди. Ето от­ли­че­ни­те

Пър­ва на­г­ра­да за со­ло­то на Ка­ли­на Стай­ко­ва и не­й­на­та „Ва­ри­а­ция на Ес­ме­рал­да”. На вто­ро мя­с­то след нея се кла­си­ра Йо­а­на Ан­то­но­ва с „Ва­ри­а­ция на Раз­ме”. При ду­е­ти­те в ка­те­го­рия кла­си­че­с­ки ба­лет, пре­ми­ер, Ка­ли­на и Йо­а­на от­но­во по­лу­чи­ха най-ви­со­ка оцен­ка и спе­че­ли­ха пър­ва на­г­ра­да с тан­ца „Пер­ли”. При мал­ки­те гру­пи, в раз­дел ба­лет, с пър­ва на­г­ра­да бе от­ли­чен тан­цът „Валс” на Йо­а­на, Ка­ли­на, На­та­ли, Ме­лис и Хе­лин. При ду­е­ти­те в ка­те­го­рия „Contemporary balet” пър­ва на­г­ра­да бе при­съ­де­на на Бу­се Йъл­дъз и Ди­лек Ме­х­ме­до­ва с тан­ца „Dinamics”. Бу­се бе от­ли­че­на с пър­ва на­г­ра­да и за со­ло­во­то си из­пъл­не­ние на тан­ца „Ме­ч­та” в раз­дел „Contemporary”. При фор­ма­ци­и­те „По­д­мо­с­ковньiе ве­че­ра” на тър­го­ви­щ­кия ба­лет бе танц, кой­то пу­б­ли­ка­та по­с­ре­щ­на с мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти, а на­г­ра­да­та бе от­но­во пър­ва. На то­зи кон­курс Ми­ха­е­ла Ни­ко­ло­ва де­бю­ти­ра със со­ло­во из­пъл­не­ние в раз­дел „Кла­си­че­с­ки танц”, пре­ми­ер, и бе от­ли­че­на с вто­ра на­г­ра­да от ме­ж­ду­на­ро­д­но­то жу­ри. Тан­цът „По­ло­нез” от­но­во ус­пе­ш­но пре­не­се при­съ­с­т­ва­щи­те в ре­не­сан­со­ва­та бал­на за­ла, а жу­ри­то при­съ­ди пър­ва на­г­ра­да на Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще”. За по­ре­ден път бур­ни ап­ло­ди­с­мен­ти пре­ди­з­ви­ка тан­цът „Бе­рьо­з­ка”, в кой­то на сце­на­та из­ли­зат и тан­цу­ват ру­с­ки фол­к­лор 36 ба­ле­ри­ни от съ­с­та­ва. За та­зи хо­ре­о­г­ра­фия Се­в­да­ли­на Стой­че­ва по­лу­чи от­но­во спе­ци­ал­ни по­з­д­ра­в­ле­ния от гла­в­ния ор­га­ни­за­тор Ев­ге­ния Ве­да, ко­я­то е с ру­с­ки про­из­ход. Тан­цът бе пре­д­с­та­вен от­но­во по-къ­с­но по вре­ме на га­ла­кон­цер­та на Олим­пи­а­да­та. В раз­дел на­ци­о­нал­ни фол­к­лор­ни тан­ци с пър­ви на­г­ра­ди бя­ха от­ли­че­ни съ­що „Та­ран­те­ла”, при фор­ма­ции до 11 го­ди­ш­на въз­раст и „Ка­тю­ша” при мал­ки гру­пи 12-15 г. При съ­в­ре­мен­ни­те тан­ци из­пъл­не­ни­я­та на съ­с­та­ва от­но­во по­лу­чи­ха за­с­лу­же­но зла­то.  Тан­цът „Са­мо­ди­ви” ома­гьо­са за­ла­та за три ми­ну­ти. А три­о­то Бу­се Йъл­дъз, Ди­лек Ме­х­ме­до­ва и Ве­се­ли­на Ива­но­ва бе от­ли­че­но за стил и ак­ро­ба­ти­ч­ност в тан­ца „Last moment”.

ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *