ЕМОЦИОНАЛЕН ЖЕСТ КЪМ ПРИЕМНИТЕ МАЙКИ В ТЪРГОВИЩКО

По по­вод Де­ня на же­на­та об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков и гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров се сре­щ­на­ха с при­ем­ни май­ки от об­ла­ст­та.

Сре­ща­та, ини­ци­и­ра­на от гу­бер­на­то­ра, бе жест на вни­ма­ние към бла­го­ро­д­но­то де­ло, ко­е­то да­ми­те по­с­ве­ща­ват на ну­ж­да­е­щи­те се де­ца в риск. Ва­ля Але­к­сан­д­ро­ва, на­чал­ник от­дел „При­ем­на гри­жа” спо­де­ли с при­съ­с­т­ва­щи­те, че към мо­мен­та има 86 при­ем­ни се­мей­с­т­ва в тър­го­ви­щ­ко, а през из­ми­на­ла­та го­ди­на бро­ят на оси­но­ве­ни­те де­ца из­вън Бъл­га­рия е 5. По вре­ме на сре­ща­та при­ем­ни май­ки спо­де­ли­ха с при­съ­с­т­ва­щи­те бол­ки­те и ра­до­с­ти­те в гри­жа­та за те­зи де­ца, емо­ци­о­нал­ни мо­мен­ти, ка­к­то от тя­х­но­то пър­во за­по­з­нан­с­т­во, та­ка и от ми­га на раз­дя­ла.

Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел по­з­д­ра­ви ли­ч­но и по­да­ри цве­те на вся­ка ед­на при­ем­на май­ка, по­же­ла­вай­ки им пре­дим­но здра­ве, за да про­дъл­жа­ват със съ­ща­та енер­гия и лю­бов да при­е­мат, от­г­ле­ж­дат и въз­пи­та­ват ну­ж­да­е­щи­те се де­ца.

„В съ­в­ре­мен­ния свят, в кой­то жи­ве­ем е все по-ле­с­но да бъ­дат за­до­во­ле­ни био­ло­ги­че­с­ки­те ну­ж­ди на де­ца­та, но емо­ци­я­та, ко­я­то Вие вла­га­те в от­г­ле­ж­да­не­то им и все­ки­д­не­в­но им да­ва­те е не­що не­за­ме­ни­мо за тя­х­но­то из­ра­с­т­ва­не”, с те­зи ду­ми се обър­на гра­до­на­чал­ни­кът към при­ем­ни­те ро­ди­те­ли.

В сре­ща­та взе­ха уча­с­тие още Гер­га­на Ге­ор­ги­е­ва, ди­ре­к­тор на ди­ре­к­ция „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не”, Би­сер То­до­ров, на­чал­ник от­дел „За­щи­та на де­те­то”, Би­лял Чо­ла­ков, ек­с­перт в от­дел „За­щи­та на де­те­то” в об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция и др.

С.ТОДОРОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *