ЕВРОДЕПУТАТЪТ АСИМ АДЕМОВ ПОСЕТИ 7 НАШИ УЧИЛИЩА

„Ев­ро­па от­да­в­на е в бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще! Убе­дих се в то­ва при по­се­ще­ни­е­то си в учи­ли­ща от тър­го­ви­щ­ка об­ласт. Сре­щи­те там с ко­ле­ги­те ми учи­те­ли и из­к­лю­чи­тел­но та­лан­т­ли­ви­те де­ца бя­ха мно­го ин­те­ре­с­ни. Вси­ч­ки те са до­вол­ни от на­п­ра­ве­ни­те про­ме­ни, бла­го­да­ре­ние на ев­ро­пей­с­ка­та со­ли­дар­ност”, ка­за в Тър­го­ви­ще ев­ро­де­пу­та­тът от ГЕРБ/ЕНП Асим Аде­мов в края на дву­д­не­в­но­то си по­се­ще­ние в об­ла­ст­та.

Де­пу­та­тът от ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент бе спе­ци­а­лен гост на от­к­рит урок по пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во в из­ця­ло об­но­ве­но­то и мо­дер­ни­зи­ра­но Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” в Тър­го­ви­ще.

Въз­пи­та­ни­ци­те на г-жа Ру­мя­на Ко­ле­ва от II б клас по­ка­за­ха кре­а­ти­в­но ми­с­ле­не, уме­ния за ра­бо­та в екип и как чрез уче­не мо­гат да се за­ба­в­ля­ват. Уро­кът на те­ма „Све­тът при­на­д­ле­жи на ини­ци­а­ти­в­ни­те” впе­ча­т­ли ев­ро­де­пу­та­та Асим Аде­мов, об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков и ди­ре­к­то­ра на учи­ли­ще­то Ди­ми­тър Але­к­си­ев с ин­т­ри­гу­ва­що съ­дър­жа­ние, из­по­л­з­ва­не на мо­дер­ни те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва, ин­те­ра­к­ти­в­ни по­х­ва­ти, ме­то­ди­че­с­ки пра­к­ти­ки и цен­ни зна­ния. Ев­ро­де­пу­та­тът спо­де­ли в края на емо­ци­о­нал­ния урок, че ако във вся­ко учи­ли­ще се пре­по­да­ва на по­до­б­но про­фе­си­о­нал­но ни­во, вси­ч­ки уче­ни­ци би­ха по­се­ща­ва­ли уче­б­ни­те за­ве­де­ния с ог­ром­но же­ла­ние. Вто­ро­то учи­ли­ще, ко­е­то Асим Аде­мов по­се­ти в Тър­го­ви­ще бе Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”, по по­ка­на на мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент там. Аде­мов раз­г­ле­да ев­ро­пей­с­кия кът в ед­но от фо­а­йе­та­та на учи­ли­ще­то, ка­к­то и част от съ­в­ре­мен­на­та ма­те­ри­ал­на ба­за, а в раз­го­во­ра си с ди­ре­к­то­ра на уче­б­но­то за­ве­де­ние Ане­та Ку­ма­но­ва и с учи­те­ли­те той из­ра­зи за­до­вол­с­т­во­то си от мя­с­то­то на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­с­ти­ту­ция в жи­во­та на стра­на­та и на Обе­ди­не­на Ев­ро­па. Ев­ро­де­пу­та­тът раз­ка­за на уче­ни­ци­те ос­но­в­ни мо­мен­ти от ра­бо­та­та на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, из­тъ­к­на от­го­вор­но­с­ти­те, ко­и­то Бъл­га­рия има ка­то член в не­го, от­го­во­ри на въ­п­ро­си, за­да­де­ни му от мла­ди­те хо­ра. Асим Аде­мов го­с­ту­ва още в Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия по сел­с­ко сто­пан­с­т­во „Ни­ко­ла Пу­ш­ка­ров” – гр.По­по­во, Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия по те­х­ни­ка и ле­ка про­ми­ш­ле­ност – гр. По­по­во, Ос­но­в­но учи­ли­ще „Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”- се­ло За­ра­е­во, Ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” – се­ло Зе­ле­на Мо­ра­ва, Ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” – се­ло Кам­бу­ро­во, ка­к­то и ува­жи с при­съ­с­т­ви­е­то си кон­цер­та в ОНЧ „На­пре­дък-1864″ – Тър­го­ви­ще, ор­га­ни­зи­ран по по­вод Ки­тай­с­ка­та но­ва го­ди­на.

Ев­ро­де­пу­та­тът про­ве­де ра­бо­т­на сре­ща и с ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ПП ГЕРБ – Тър­го­ви­ще. С тях той ди­с­ку­ти­ра ак­ту­ал­на­та по­ли­ти­че­с­ка об­с­та­но­в­ка, пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри за ев­ро­де­пу­та­ти и те­зи за кме­то­ве на ме­с­т­но ни­во, ав­то­ри­те­та на пар­ти­я­та в ЕНП, ев­ро­пей­с­ка­та со­ли­дар­ност и др. „Ре­зул­та­ти­те, ко­и­то ГЕРБ по­с­ти­г­на по ме­с­та с ре­а­ли­зи­ра­не­то на ре­ди­ца про­е­к­ти, фи­нан­си­ра­ни по опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми на ЕС са на­и­с­ти­на ви­ди­ми за хо­ра­та и на­ши­те опо­нен­ти. Тър­го­ви­ще съ­що мо­же да се гор­дее с ус­пе­ш­на­та ре­а­ли­за­ция на не мал­ко про­е­к­ти, ко­и­то ня­ма­ше да бъ­дат ре­ал­ност без член­с­т­во­то на стра­на­та ни в ЕС”, ко­мен­ти­ра още ев­ро­де­пу­та­тът. Той при­зо­ва чле­но­ве­те на ПП ГЕРБ-Тър­го­ви­ще за пъл­но обе­ди­не­ние на си­ли­те в пре­д­с­то­я­щи­те ев­ро­пей­с­ки из­бо­ри на 26 май.

„Оча­к­ва ни мно­го ра­бо­та, тъй ка­то Ев­ро­пей­с­ки­те из­бо­ри са из­к­лю­чи­тел­но ва­ж­ни за раз­ви­ти­е­то на Бъл­га­рия и бъ­де­ще­то й”, до­пъл­ни още Асим Аде­мов. Той да­де при­ме­ри с об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма, здра­ве­о­па­з­ва­не­то, ико­но­ми­ка­та, ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие, ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та и др., къ­де­то стра­на­та ни се раз­ви­ва, а при­о­ри­те­ти­те на пра­ви­тел­с­т­во­то ра­бо­тят ак­ти­в­но в по­л­за на об­ще­с­т­во­то.

СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *