Американският пpoизвoдитeл нa бaтepии ЕnеrЅуѕ щe зaтвopи cвoя зaвoд в Tъpгoвищe

Aмepиĸaнcĸият пpoизвoдитeл нa бaтepии ЕnеrЅуѕ щe зaтвopи cвoя зaвoд в Tъpгoвищe, cъoбщиxa oт ĸoмпaниятa. Peшeниeтo e взeтo oт бopдa нa диpeĸтopитe, cъoбщи ЅееNеwѕ. B зaвoдa в Бългapия ce пpoизвeждaт aĸyмyлaтopни бaтepии зa дизeлoви пoдвoдници.

Продължете да четете Американският пpoизвoдитeл нa бaтepии ЕnеrЅуѕ щe зaтвopи cвoя зaвoд в Tъpгoвищe

УДОВОЛСТВИЕТО ДА ДАРЯВАШ, ДА РАДВАШ ОКОЛНИТЕ

Хей! Аз съм до­б­ро­во­лец в Бъл­гар­с­ки мла­де­ж­ки чер­вен кръст. Ние ра­бо­тим на­в­ся­къ­де в стра­на­та, има­ме об­щи це­ли, идеи и при­н­ци­пи. Впе­ча­т­лен ли си? На­дя­вам се. Продължете да четете УДОВОЛСТВИЕТО ДА ДАРЯВАШ, ДА РАДВАШ ОКОЛНИТЕ

ПОНЕ ЗА ОЩЕ МАЛКО

Слън­че­ви­те лъ­чи, про­к­ра­д­вай­ки се през що­ри­те и об­ра­зу­вай­ки пе­т­на на оде­я­ло­то и оран­же­вия гла­дък пар­кет, тан­цу­ва­ха пред кле­па­чи­те ми в на­де­ж­да да ме съ­бу­дят. Продължете да четете ПОНЕ ЗА ОЩЕ МАЛКО

ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ, НО ОБЕДИНЕНИ ОТ ЕЗИКА НА ТЕАТЪРА…

Че­ти­ри ду­ми: „Ут­ре ид­ваш в Гър­ция!”.Ду­ми­те бя­ха до­с­та по­ве­че от че­ти­ри – ре­ди­ца пи­с­ма, бих ка­за­ла. Продължете да четете ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ, НО ОБЕДИНЕНИ ОТ ЕЗИКА НА ТЕАТЪРА…

ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ТРИБАГРЕНИКА, ДА ГО НОСИШ НА РЪЦЕ ТОЧНО НА ТРЕТИ МАРТ…

Три въ­п­ро­са към ВЕ­НЕ­ТА СА­ВО­ВА от Вто­ро СУ”Проф.Н.Ма­ри­нов”, мла­д­ши по­с­ла­ник на ЕС, ед­но от мо­ми­че­та­та, но­си­ли на ръ­це 15-ме­т­ро­вия бъл­гар­с­ки три­ба­г­ре­ник на Тре­ти март от пл.”Сво­бо­да” до Ру­с­кия па­ме­т­ник Продължете да четете ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ТРИБАГРЕНИКА, ДА ГО НОСИШ НА РЪЦЕ ТОЧНО НА ТРЕТИ МАРТ…

ОПТИМИСТ СЪМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРО-РУСКИЯ ТУРИЗЪМ

Ка­то член на УС на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те, тър­го­ви­щ­ки­ят би­з­не­с­мен То­дор Яна­ки­ев взе уча­с­тие в бъл­га­ро-ру­с­кия би­з­нес фо­рум, по­с­ве­тен на ту­ри­з­ма, кой­то бе от­к­рит от ми­ни­с­тър пре­д­се­да­те­ля на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия Бой­ко Бо­ри­сов и от Дми­т­рий Ме­д­ве­дев,  пре­ми­ер на Ру­с­ка­та фе­де­ра­ция. -Връ­щам се от то­зи фо­рум из­к­лю­чи­тел­но впе­ча­т­лен, за­ре­ден с но­ви идеи, тъй ка­то на­ла­га­щи­ят се обо­б­ща­ващ из­вод от те­зи съ­дър­жа­тел­ни кон­та­к­ти е един-за­да­ва се из­к­лю­чи­тел­на въз­мо­ж­ност за раз­ви­тие на бъл­га­ро-ру­с­кия ту­ри­зъм на ба­за на­ши­те ис­то­ри­че­с­ки връ­з­ки и вза­и­мо­о­т­но­ше­ния- ка­за г-н Яна­ки­ев, ве­д­на­га след фо­ру­ма, пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме”. Продължете да четете ОПТИМИСТ СЪМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРО-РУСКИЯ ТУРИЗЪМ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖЕСТ КЪМ ПРИЕМНИТЕ МАЙКИ В ТЪРГОВИЩКО

По по­вод Де­ня на же­на­та об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков и гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров се сре­щ­на­ха с при­ем­ни май­ки от об­ла­ст­та. Продължете да четете ЕМОЦИОНАЛЕН ЖЕСТ КЪМ ПРИЕМНИТЕ МАЙКИ В ТЪРГОВИЩКО

НОВ ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” от­п­ра­з­ну­ва на­ци­о­нал­ния пра­з­ник на стра­на­та 3 март на ме­ж­ду­на­ро­д­на сце­на, за­е­д­но със съ­с­та­ви и ди­п­ло­ма­ти от Бъл­га­рия, Сър­бия, Ру­сия и др. Продължете да четете НОВ ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

ТЪРГОВИЩЕ Е ОТЛИЧНИК ПО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, БЕЗ САНКЦИИ

„Стро­и­тел­с­т­во­то на ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла „Хе­мус” ме­ж­ду п.в. Бе­ло­ко­пи­то­во и Бу­хо­в­ци ще за­вър­ши през 2021 г. В мо­мен­та се ра­бо­ти по тра­се с дъл­жи­на от 1.5 км. Уча­с­тъ­кът е тра­си­ран, от­с­т­ра­нен е ху­му­с­ни­ят пласт, раз­чи­с­т­ва се стро­и­тел­на­та пло­ща­д­ка, из­пъл­не­ни са из­ко­п­ни и взри­в­ни ра­бо­ти”, съ­о­б­щи ми­ни­с­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие Пе­тя Ав­ра­мо­ва по вре­ме на ра­бо­т­но­то си по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ Е ОТЛИЧНИК ПО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, БЕЗ САНКЦИИ