Сесия на Общински съвет Търговище-28 февруари

Заседание на Общински съвет Търговище на  28 февруари  2019 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината.

  ДНЕВЕН  РЕД:

1.  Промени за четвърто тримесечие на 2018 г. по бюджета на Община Търговище за 2018 г. 

Приложения                                                         Докл.: Валентин Велчев

  2. Промени по бюджета на Община Търговище за 2019 г.                                                                                                                                                          Докл.: Валентин Велчев

  3. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище, насрочено за 12.03.2019 г.

Приложения                                                       Докл.: Валентин Велчев

   4. Продажба на общински недвижим имот, представляващ „Терен за търговски обект, комплекс” с идентификатор 73626.508.446, УПИ XIV в кв. 9 по плана на град  Търговище, кв. Запад 3.

Приложение                                                      Докл.: Валентин Велчев

               5. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящи се в землището на град Търговище.

Докл.: Валентин Велчев

   6. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС

Докл.: Валентин Велчев

   7. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС

Докл.: Валентин Велчев

8. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор № 80741.39.75 в землището на с. Черковна, община Търговище

   Приложение                                                               Докл.: инж. Митко Панайотов

   9. Изменение на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище, през 2019 г.

Приложения                                                                     Докл.: Емине Якубова

   10. Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие, за обезщетяване на собственик, чиято собственост не може да бъде възстановена.

Приложения                                                                     Докл.: Емине Якубова

   11. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2018 г. и Програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2019 г.   

Приложение                                                                     Докл.: Емине Якубова

   12. Доклад за управление на горските територии за 2018 г. 

Приложения                                                                     Докл.: Емине Якубова

13. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Търговище за 2019 г.

Приложение                                                                    Докл.: Рая Матева

  14. Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическа дейност на територията на община Търговище за 2019-2020 г.

   Приложение                                                                 Докл.: Рая Матева

15. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Търговище за 2018 г. 

Приложение                                                                 Докл.: Рая Матева

   16. Утвърждаване на Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище за 2019 година.           

Докл.: инж. Хатидже Алиева

Заседания на Постоянните комисии

Здравеопазване и соц. политика               –  25.02.2019 г. – 13.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

Образование и култура                                 – 25.02.2019 г. – 13.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

ТСУ и аграрна политика                                –              25.02.2019 г. –  14.00ч.- Зала “Хр. Самсаров”

Общ. собств., иконом. политика, финанси  – 25.02.2019 г. – 15.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

Поканват се всички общински съветници, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       /инж. Хатидже Алиева/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *