ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ОТКРИ ОБНОВЕНАТА СПОРТНА ЗАЛА

Тър­же­с­т­ве­но бе от­к­ри­та об­но­ве­на­та спор­т­на за­ла на ул. „Хри­с­то Бо­тев” в Тър­го­ви­ще.

То­ва се слу­чи в при­съ­с­т­ви­е­то на за­ме­с­т­ник-пре­д­се­да­те­ля на ПП ГЕРБ и пре­д­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та по въ­т­ре­ш­на си­гур­ност и об­ще­с­т­вен ред в 44-то На­ро­д­но съ­б­ра­ние Цве­тан Цве­та­нов, на­ро­д­ния пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ д-р Вен­ка Сто­я­но­ва, об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, пре­д­се­да­те­ля на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, кме­та на гра­да д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, зам.-кме­то­ве, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, спор­т­ни де­я­те­ли, тре­ньо­ри и др. Мо­дер­ни­зи­ра­ни­ят спор­тен ком­п­лекс бе об­но­вен с це­ле­ви сре­д­с­т­ва от дър­жа­ва­та в раз­мер на 850 хил. лв., от­пу­с­на­ти по ис­ка­не на кме­та на об­щи­на­та д-р Ди­ми­т­ров.

В за­ла­та е по­до­б­ре­на енер­гий­на­та ефе­к­ти­в­ност, по­д­ме­не­на е до­г­ра­ма­та, ка­к­то и е из­г­ра­де­на но­ва ин­с­та­ла­ция. В ком­п­ле­к­са тре­ни­рат де­ца и мла­де­жи в ня­кол­ко спор­т­ни на­п­ра­в­ле­ния – ху­до­же­с­т­ве­на гим­на­с­ти­ка, стрел­ба и бор­ба. Сгра­да­та е стро­е­на в пе­ри­о­да 1968-1975 г., ка­то от­то­га­ва не е пра­вен ос­но­вен ре­монт.

По ду­ми­те на гра­до­на­чал­ни­ка д-р Да­рин Ди­ми­т­ров съ­в­ре­мен­ни­те ус­ло­вия за тре­ни­ро­в­ки в об­но­ве­на­та спор­т­на за­ла ще бъ­дат пре­д­по­с­та­в­ка за по­с­ти­га­не­то на още по-го­ле­ми ре­зул­та­ти, при­в­ли­ча­не­то на по­ве­че де­ца, ко­и­то да спор­ту­ват и удо­в­ле­т­во­ре­ност на тре­ньо­ри­те от раз­ли­ч­ни­те клу­бо­ве. Към мо­мен­та над 450 де­ца и мла­де­жи спор­ту­ват в об­но­ве­ния ком­п­лекс, къ­де­то тре­ни­ра и шам­пи­он­ка­та по спор­т­на стрел­ба Ан­то­а­не­та Бо­не­ва.

„Ко­га­то ста­нах кмет, обе­щах на спор­ти­с­ти­те, че та­зи за­ла ще я бъ­де. Мно­го не вяр­ва­ха, но ние до­ка­за­х­ме, че мо­жем да се спра­вим, въ­п­ре­ки вси­ч­ки тру­д­но­с­ти, през ко­и­то ми­на­х­ме”, ка­за по вре­ме на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не кме­тът.

Той из­ка­за спе­ци­ал­ни бла­го­дар­но­с­ти към г-н Цве­та­нов и пра­ви­тел­с­т­во­то за от­пу­с­на­ти­те сре­д­с­т­ва, с ко­и­то дъл­го­о­ча­к­ва­но­то об­но­вя­ва­не на спор­т­ния ком­п­лекс е ве­че факт. Цве­тан Цве­та­нов пък да­де ка­то при­мер за по­ло­жи­тел­ния ефект на ев­ро­пей­с­ки­те сре­д­с­т­ва вър­ху съ­с­то­я­ни­е­то на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра в Бъл­га­рия и Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” в Тър­го­ви­ще, ко­е­то се на­ми­ра в съ­се­д­с­т­во на за­ла­та и е из­ця­ло мо­дер­ни­зи­ра­но със сре­д­с­т­ва от ОП „Ре­ги­о­ни в ра­с­теж”. „Ко­га­то пра­ви­тел­с­т­во­то и уп­ра­в­ля­ва­що­то мно­зин­с­т­во в пар­ла­мен­та вър­шат сво­я­та ра­бо­та и се въз­по­л­з­ват от ев­ро­пей­с­ка­та со­ли­дар­ност – ре­зул­та­ти­те са на­ли­це. Ро­ди­те­ли­те ве­че мо­гат да бъ­дат спо­кой­ни, че те­х­ни­те де­ца ще учат и спор­ту­ват в най-съ­в­ре­мен­ни ус­ло­вия. На­дя­вам се то­ва да по­с­лу­жи и за мо­ти­ва­ция на вси­ч­ки учи­те­ли, за­що­то ня­ма как да по­ви­шим ка­че­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то у нас без тя­х­на­та по­мощ”, по­со­чи Цве­тан Цве­та­нов.

По вре­ме на от­к­ри­ва­не­то бе от­с­лу­жен тър­же­с­т­вен во­до­с­вет, а де­ца­та и мла­де­жи­те от клу­б­ни фор­ми в за­ла­та по­ка­за свои съ­че­та­ния на офи­ци­ал­ни­те го­с­ти.

СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *