ПРАВИМ ВЪЗМОЖНОТО ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Каза д-р Дарин ДИМИТРОВ на пресконференция миналия понеделник, на която бяха коментирани основните акценти в капиталовата програма на общината.В брифинга още участваха зам.кметът инж. Митко Панайотов и главният инженер на общината инж.Димо Димов.

Поради ва­ж­но­ст­та на те­ма­та, в.”Зна­ме” ще ин­фор­ми­ра чи­та­тел­с­ка­та ау­ди­то­рия в ня­кол­ко по­ре­д­ни броя.

Ка­к­то ве­че пи­са­х­ме, фи­нан­со­ва­та рам­ка на ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма на Об­щи­на Тър­го­ви­ще за та­зи го­ди­на е в раз­мер на бли­зо 6,6 млн.ле­ва. / в то­ва чи­с­ло са и 2,8 млн.лв. сре­д­с­т­ва по ев­ро­п­ро­е­к­ти, 1 млн.лв. от пла­ни­ра­ни­те при­хо­ди от та­к­са­та за би­то­ви от­па­дъ­ци, бли­зо 1,8 млн.лв. це­ле­ви сре­д­с­т­ва от ре­пу­б­ли­кан­с­кия бю­джет и др./ За да имат пред вид гра­ж­да­ни­те ма­ща­ба на ра­бо­та­та/ на фо­на на ве­че свър­ше­но­то в ус­ко­ре­ни тем­по­ве през по­с­ле­д­ни­те 3 го­ди­ни/, ко­я­то пре­д­с­тои да се вър­ши за­на­пред  през сле­д­ва­щи­те ме­се­ци , кме­тът д-р Д.Ди­ми­т­ров из­ло­жи клю­чо­ви дан­ни. Той за­по­ч­на с ули­ч­на­та мре­жа, ка­то по­д­чер­та, че око­ло 40% от ули­ци­те и 75% от тро­то­а­ри­те в гра­да ни са в ло­шо съ­с­то­я­ние . В то­зи ман­дат са ре­мон­ти­ра­ни ос­но­в­но 27 ули­ци в гра­да и 15 в се­ла­та за бли­зо 9,4 млн. лв. Из­г­ра­де­ни­те но­ви тро­то­а­ри са на площ от над 19 000 кв.м.

По-на­та­тък в сво­е­то из­ло­же­ние кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров за­по­з­на жур­на­ли­с­ти­те с ак­ту­ал­на­та си­ту­а­ция око­ло два от зна­чи­ми­те обе­к­ти от кул­тур­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на Тър­го­ви­ще: СГРА­ДА­ТА НА ЗЕ­МЕ­ДЕЛ­С­КА­ТА БАН­КА и СГРА­ДА­ТА НА ОБЕ­ДИ­НЕН ДЕ­Т­С­КИ КОМ­П­ЛЕКС. Как то­ч­но ще про­те­че ре­мон­тът на те­зи два зна­ко­ви за гра­да ни сгра­ди, ще раз­ка­жем в сле­д­ващ брой. Ще по­ме­с­тим съ­що и ин­фор­ма­ци­я­та по от­но­ше­ние на  ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма, пре­до­с­та­ве­на на съ­с­то­я­ла­та се пре­с­кон­фе­рен­ция от зам.кме­та инж.Ми­т­ко Па­на­йо­тов и гла­в­ния ин­же­нер на Об­щи­на­та инж.Ди­мо Ди­мов.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

 • 4000 кв. м. са са­мо през 2018 г. на ул. „Хр. Бо­тев”, „Па­и­сий” и „Ал. Стам­бо­лий­с­ки”.
 • ул.”Гла­д­с­тон” и ул. “Ве­ли­ко Тър­но­во” – из­пъл­не­ни тро­то­а­ри – 2 928 кв.м;
 • ул.”3-ти март” от бул. “Трай­ко Ки­тан­чев” до връ­з­ка­та с око­ло­в­ръ­с­т­ния път – из­пъл­не­ни тро­то­а­ри – 2 950 кв.м;
 • бул. “Сю­рен” – из­пъл­не­ни тро­то­а­ри –
  3 708 кв.м;
 • Кръ­го­во кръ­с­то­ви­ще – из­пъл­не­ни тро­то­а­ри –
  1 263 кв.м;
 • Бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не кв.За­пад – 2 – из­пъл­не­ни тро­то­а­ри – 1 400 кв.м;
 • ул. “Поп Са­ва Ка­т­ра­фи­лов” – из­пъл­не­ни тро­то­а­ри – 2 914 кв.м.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *