„ЛЮБОВТА Е ЖИВОТ”

„Лю­бо­в­та е жи­вот” – то­ва бе му­зи­кал­но­то по­с­ла­ние на та­лан­т­ли­ви­те де­ца от Вто­ро СУ „Проф.Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – гр. Тър­го­ви­ще за пра­з­ни­ч­ния 14 фе­в­ру­а­ри – Ден на влю­бе­ни­те и Три­фон За­ре­зан.

15 из­пъл­не­ния на бъл­гар­с­ки, ан­г­лий­с­ки, ру­с­ки език и ив­рит про­з­ву­ча­ха въл­ну­ва­що и до­ко­с­ва­що  вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи в Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще. Въз­пи­та­ни­ци­те на Вто­ро СУ от клас поп пе­е­не под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на му­зи­кал­ния пе­да­гог Де­си­с­ла­ва Стан­ко­ва раз­въл­ну­ва­ха пу­б­ли­ка­та със своя ин­ди­ви­ду­а­лен по­д­ход и ин­тер­п­ре­та­ция на по­пу­ляр­ни хи­то­ви пе­с­ни.  „Вси­ч­ки сме ро­де­ни с лю­бов, а то­ва е сти­мул, за да я раз­да­ва­ме. То­ва е и клю­чът на на­ша­та ми­сия с кон­церт-спе­к­та­къ­ла. Мла­до­ст­та на на­ши­ят град, ка­то сим­вол на жи­вот да до­ко­с­не, чрез ме­ло­ди­ч­ни­ят пулс на сър­це­то”, ка­за още в на­ча­ло­то на ве­чер­та во­де­ща­та. Ори­ги­нал­ни­ят по­черк на из­пъл­не­ни­я­та бе до­пъл­нен от емо­ци­о­нал­ния стил на Пе­тър Бо­жа­нов – пи­а­но, на Кон­с­тан­тин Ада­мов и Хри­с­ти­ян Хри­с­тов – ци­гул­ки, на Илия Или­ев – ки­та­ра и са­к­со­фон, на Сви­лен Стан­ков – ка­вал и на Бе­нат Да­с­ка­лов – кла­ри­нет. Му­зи­кал­ни­ят спе­к­та­къл ува­жи­ха с при­съ­с­т­ви­е­то си зам.-об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Па­на­йот Ди­ми­т­ров, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, ди­ре­к­то­рът на РБ „Пе­тър Стъ­пов” Ро­си­ца Ку­ца­ро­ва, зам.-ди­ре­к­то­рът на Вто­ро СУ Га­ли­на Йор­да­но­ва, учи­те­ли, ро­ди­те­ли и др.

Мал­ко пре­ди кон­цер­тът да за­по­ч­не вси­ч­ки го­с­ти има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да по­се­тят щан­да на пре­г­ръ­д­ка­та „По­да­ри пре­г­ръ­д­ка – Лю­бо­в­та е жи­вот”, по­д­го­т­вен за по­во­да от мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци на ЕП при II СУ „ Проф. Н. Ма­ри­нов” гр. Тър­го­ви­ще с ръ­ко­во­ди­те­ли Де­си­с­ла­ва Три­фо­но­ва и Ве­се­ла Пен­че­ва. Вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в кон­церт – про­ду­к­ци­я­та по­лу­чи­ха офи­ци­ал­ни сер­ти­фи­ка­ти, с по­же­ла­ние да не спи­рат да вяр­ват в лю­бо­в­та и до­б­ро­та­та, за­що­то те да­ват ис­тин­с­ки сми­съл на жи­во­та и го пра­вят не­по­в­то­рим.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *