ЗАМ.-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА СЕ СРЕЩНА С ПЕДАГОЗИ

“Об­ра­зо­ва­ни­е­то в Бъл­га­рия е при­о­ри­тет не са­мо на пра­ви­тел­с­т­во­то, но и на вся­ко се­мей­с­т­во”, то­ва ка­за за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та Та­ня Ми­хай­ло­ва в Тър­го­ви­ще, къ­де­то се сре­щ­на с пе­да­го­зи и ди­ре­к­то­ри на уче­б­ни за­ве­де­ния от об­щи­на­та.

Над 120 ду­ши в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на хо­тел „Тер­ра Ев­ро­па” взе­ха уча­с­тие в гра­ж­дан­с­кия ди­а­лог „Ев­ро­па в на­шия дом”, по вре­ме на кой­то зам.-ми­ни­с­тъ­рът Та­ня Ми­хай­ло­ва пре­д­с­та­ви на­ци­о­нал­ни­те по­ли­ти­ки на ПП ГЕРБ в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то. За­е­д­но с нея в про­я­ва­та се вклю­чи­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще  Ми­т­ко Стай­ков, за­ме­с­т­ник об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Па­на­йот Ди­ми­т­ров и на­чал­ни­кът на Ре­ги­о­нал­но­то уп­ра­в­ле­ние на об­ра­зо­ва­ни­е­то Ел­ка Стан­че­ва.

За­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът ак­цен­ти­ра вър­ху на­п­ра­ве­но­то до мо­мен­та, по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти, стре­ме­жа към мо­дер­но об­ра­зо­ва­ние за но­ви­те по­ко­ле­ния, при­е­тия За­кон за пре­ду­чи­ли­щ­но­то и учи­ли­щ­но­то об­ра­зо­ва­ние, въ­ве­ж­да­не­то на ком­пе­тен­т­но­с­тен по­д­ход в раз­ви­ти­е­то на де­ца­та, ка­к­то и на ча­со­ве по пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во още в на­ча­лен етап (1-4 клас) и др.

По ду­ми­те на зам.-ми­ни­с­тъ­ра до края на 2019 г. в  ця­ла­та стра­на ще бъ­дат об­но­ве­ни 500 учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни, а ин­ве­с­ти­ци­и­те са­мо по ОП „Ре­ги­о­ни в ра­с­теж” са за над 700 ми­ли­о­на ле­ва. Над 2000 пък са ак­ту­а­ли­зи­ра­ни­те уче­б­ни про­г­ра­ми в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма.

Сре­ща­та про­дъл­жи с ди­с­ку­сия, по вре­ме на ко­я­то ди­ре­к­то­ри и учи­те­ли по­с­та­ви­ха раз­ли­ч­ни въ­п­ро­си, свър­за­ни с об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес, ма­те­ри­ал­на­та ба­за и др.

Тър­го­ви­ще е вто­ри­ят град след Ве­ли­ко Тър­но­во, в кой­то се про­ве­ж­да на­ци­о­нал­ни­ят фо­рум. Цел­та е на по­ре­ди­ца от сре­щи в раз­ли­ч­ни те­ри­то­ри­ал­ни об­ла­с­ти да се об­съ­дят на­ци­о­нал­ни­те и ме­с­т­ни­те  по­ли­ти­ки в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, да бъ­де пре­д­с­та­ве­но раз­ви­ти­е­то на на­се­ле­ни­те ме­с­та в съ­о­т­ве­т­ния ре­ги­он и как ев­ро­пей­с­ка­та со­ли­дар­ност е до­при­не­с­ла за то­ва.

Пре­ди на­ча­ло­то на гра­ж­дан­с­кия ди­а­лог зам.-ми­ни­с­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то го­с­ту­ва в ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки”, къ­де­то бе про­ве­ден се­ми­нар по про­ект „Ви­зия за про­мя­на” на те­ма „Ка­че­с­т­во на про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние и обу­че­ние и ну­ж­ди­те от ква­ли­фи­ка­ции и уме­ния”.

„Съ­в­ме­с­т­на­та ра­бо­та ме­ж­ду би­з­не­са и про­фе­си­о­нал­ни­те гим­на­зии е не­об­хо­ди­мост…  Ра­д­вам се, че пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни на­и­с­ти­на за­по­ч­на един из­к­лю­чи­тел­но до­бър ди­а­лог ме­ж­ду про­фе­си­о­нал­ни­те гим­на­зии и ра­бо­то­да­те­ли­те, за­що­то смя­там, че и две­те стра­ни раз­б­ра­ха, че ди­а­ло­гът е не са­мо за­лог за бъ­де­ще­то на уче­ни­ка, а изо­б­що за раз­ви­ти­е­то на на­ша­та ико­но­ми­ка”, ка­за в про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия зам.-ми­ни­с­тър Ми­хай­ло­ва.

СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *