Вечерен тромпет: графична сюита от Румен Скорчев

Оба­ди ни се от Со­фия Ма­рия Ов­ча­ро­ва, за да спо­де­ли пре­к­ра­с­ни­те си впе­ча­т­ле­ния от от­к­ри­ва­не­то на ед­на из­ло­ж­ба, по­д­ре­де­на в Ху­до­же­с­т­ве­ния са­лон на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та на ул.”Ал.Стам­бо­лий­с­ки” 17.

Ав­тор на из­ло­ж­ба­та е проф.Сто­ян Сгу­рев, пре­по­да­ва­тел арт ме­ни­д­жмъндт в Па­риж.В из­ло­ж­ба­та под на­д­с­лов Ве­че­рен тром­пет:гра­фи­ч­на сю­и­та от Ру­мен Скор­чев, чи­е­то от­к­ри­ва­не пре­ми­на при ог­ро­мен ин­те­рес,  са по­д­ре­де­ни 30 твор­би от име­ни­тия тър­го­ви­ще­нец със све­то­в­на сла­ва, пре­до­с­та­ве­ни от ли­ч­на­та ко­ле­к­ция на проф.Сгу­рев. В един от сле­д­ва­щи­те бро­е­ве в.”Зна­ме” ще по­ме­с­ти част от сло­во­то на проф.Сгу­рев при от­к­ри­ва­не­то на то­ва кул­тур­но съ­би­тие, по­д­го­т­ве­но в знак на ува­же­ние към па­мет­та на акад.Ру­мен Скор­чев и в ре­зул­тат на ед­но го­ля­мо и твор­че­с­ки по­л­зо­т­вор­но при­я­тел­с­т­во ме­ж­ду два­ма та­лан­т­ли­ви бъл­га­ри. Из­ло­ж­ба­та ще бъ­де от­во­ре­на за по­се­ще­ния до 28-ми фе­в­ру­а­ри.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *