480 000 ЛВ. ЗА ЧИТАЛИЩАТА

483 990 лв. е го­ди­ш­на­та дър­жа­в­на су­б­си­дия за дей­но­ст­та и из­д­ръ­ж­ка­та на вси­ч­ки 38 чи­та­ли­ща в об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2019 г. Раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та бе съ­о­б­ще­но на 7 фе­в­ру­а­ри, на ра­бо­т­на сре­ща ме­ж­ду пре­д­с­та­ви­те­ли на ръ­ко­во­д­ния екип и ек­с­пер­ти на Об­щи­на­та и пре­д­се­да­те­ли­те на чи­та­ли­ща­та. 

Су­ма­та, ко­я­то вся­ко чи­та­ли­ще по­лу­ча­ва, се оп­ре­де­ля от ко­ми­сия, на­з­на­че­на от кме­та на об­щи­на­та. Кри­те­ри­и­те за оцен­ка са за­ло­же­ни в  Ука­за­ния на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, спо­ред ко­и­то су­б­си­ди­ра­не­то е съ­о­б­ра­з­но ак­ту­ал­но­то съ­с­то­я­ние на чи­та­ли­ще­то, ма­те­ри­ал­но-те­х­ни­че­с­ка­та му ба­за, дей­но­ст­та за пре­д­хо­д­на­та го­ди­на и пре­д­с­та­ве­на­та про­г­ра­ма за 2019 г. Су­б­си­ди­я­та се из­по­л­з­ва за дей­ност, ини­ци­а­ти­ви, тру­до­ви въз­на­г­ра­ж­де­ния и из­д­ръ­ж­ка. И през та­зи го­ди­на Об­щи­на Тър­го­ви­ще от­де­ля 30 000 лв. от бю­дже­та си за ре­мон­ти на чи­та­ли­щ­ни­те сгра­ди в 3 на­се­ле­ни ме­с­та в об­щи­на­та. По 10 000 лв. ще по­лу­чат за ре­мон­т­ни дей­но­с­ти чи­та­ли­ща­та в Го­ля­мо Со­ко­ло­во, Го­ля­мо Но­во и Ли­ляк. През 2018 г. Об­щи­на­та оси­гу­ри съ­що тол­ко­ва сре­д­с­т­ва за об­но­вя­ва­не на чи­та­ли­щ­ни­те сгра­ди в Съ­е­ди­не­ние, Дра­га­но­вец и квар­тал Въ­бел. За го­ди­ш­на­та сре­ща на чи­та­ли­щ­ни­те де­я­те­ли в об­щи­на­та, по по­вод Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та е пре­д­ви­ди­ла 3 000 лв.  Тра­ди­ци­он­но се оси­гу­ря­ват и сре­д­с­т­ва за тран­с­порт на дей­ци­те при уча­с­тие в пре­с­ти­жен на­ци­о­на­лен съ­бор или друг ав­то­ри­те­тен фо­рум, ка­то за цел­та са раз­че­те­ни 4 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *