ПЧЕЛАРИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРАЗНИК

За по­ре­д­на го­ди­на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” в Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на сре­ща-раз­го­вор, по­с­ве­те­на на про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на пче­ла­ри­те – 10 фе­в­ру­а­ри.

„За нас е удо­вол­с­т­вие да сме от­но­во за­е­д­но на то­зи пра­з­ник, за да ви по­же­ла­ем мно­го ус­пе­хи в бла­го­ро­д­но­то за­ни­ма­ние – пче­лар­с­т­во­то, ко­е­то за ня­кои от вас е ос­но­в­на дей­ност, за дру­ги – хо­би. Да сте здра­ви, да има­те къс и си­ли да пра­ви­те то­ва, ко­е­то ви до­с­та­вя удо­вол­с­т­вие! Бла­го­да­рим ви за ва­шия труд, в ре­зул­тат на кой­то има­ме на тра­пе­зи­те си те­зи сла­д­ки из­ку­ше­ния”, ка­за в на­ча­ло­то на сре­ща­та ди­ре­к­то­рът на РБ „Пе­тър Стъ­пов” Ро­си­ца Ку­ца­ро­ва.

Пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия бран­шо­ви пче­лар­с­ки съ­юз „Не­к­тар” – Тър­го­ви­ще Еле­на Сто­и­ло­ва бе по­д­го­т­ви­ла пре­зен­та­ция за пра­з­ни­ка. Та­з­го­ди­ш­на­та те­ма бе на­со­че­на към де­ца­та, тя­х­но­то вни­ма­ние към пче­ли­те и въл­ну­ва­щия свят на пчел­ни­те се­мей­с­т­ва.

„В де­т­с­т­во­то се фор­ми­рат здра­во­с­ло­в­ни­те на­ви­ци на все­ки чо­век, за то­ва се на­дя­вам да ус­пе­ем да въз­пи­та­ме у де­ца­та от­но­ше­ние към опа­з­ва­не­то на пче­ли­те, тя­х­но­то из­к­лю­чи­тел­но ва­ж­но зна­че­ние за здра­ве­то, бла­го­да­ре­ние на ме­да и пчел­ни­те про­ду­к­ти”, ка­за Еле­на Сто­и­ло­ва в РБ „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще. Го­с­ти­те по вре­ме на сре­ща­та чу­ха лю­бо­пи­т­ни фа­к­ти за пче­ли­те и те­х­ни­те раз­но­ви­д­но­с­ти, за ко­ше­ри­те, за ва­де­не­то на мед и по­ле­з­ни­те му свой­с­т­ва за ор­га­ни­з­ма на чо­век. При­ло­же­ни бя­ха при­ме­ри със здра­во­с­ло­в­ни при­чи­ни за ле­че­ние на де­ца с пчел­ни про­ду­к­ти, ка­к­то и кон­к­ре­т­ни из­пи­та­ни ре­це­п­ти за по­д­сил­ва­не на иму­ни­те­та и енер­ги­я­та.

Еле­на Сто­и­ло­ва ко­мен­ти­ра и пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та пред пче­ла­ри­те и бран­ша, но­во­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, за ко­е­то се го­во­ри през по­с­ле­д­на­та се­д­ми­ца, изи­с­к­ва­ни­я­та към зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли, из­ку­п­на­та це­на на ме­да и др.

Сред го­с­ти­те на сре­ща­та бе кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, кой­то раз­г­ле­да пчел­ни­те про­ду­к­ти в из­ло­ж­ба­та след на­п­ра­ве­на­та пре­зен­та­ция. Над 10 бя­ха про­из­во­ди­те­ли­те на мед и пчел­ни про­ду­к­ти от об­щи­на­та, ко­и­то се вклю­чи­ха в пра­з­ни­ч­на­та из­ло­ж­ба със свои уни­кал­ни ре­це­п­ти по вкус на ме­да. При­съ­с­т­ва­щи­те има­ха въз­мо­ж­ност да де­гу­с­ти­рат от сла­д­ки­те ме­д­ни из­ку­ше­ния.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *