Конкурс за изработка на кукерска маска и детска тематична рисунка обявява читалището в село Стража

Национален конкурс за изработване на кукерска маска и детска рисунка на тема „Да прогоним злото от селото” обявява читалище “Развитие-1926“ в село Стража. Конкурсът е посветен на традиционния празник Сирни Заговезни, който от години се отбелязва с различни прояви на площада в селото.

Продължете да четете Конкурс за изработка на кукерска маска и детска тематична рисунка обявява читалището в село Стража

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА „ЛВК-ВИНПРОМ”

-Инж. Ма­те­ев, ка­к­ва бе­ше из­ми­на­ла­та го­ди­на за „ЛВК-Вин­п­ром”-тър­го­ви­щ­ки­ят про­из­во­ди­тел на ар­ти­ку­ли от све­то­в­на кла­са, за­па­з­вай­ки бъл­гар­с­кия им ха­ра­к­тер Продължете да четете ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА „ЛВК-ВИНПРОМ”

ЛЮБОВ С КНИГА В РЪКА?

Ху­ба­во е да мо­жеш да из­ра­зиш чу­в­с­т­ва­та си – ра­дост и бол­ка, на­де­ж­да и от­ча­я­ние, въз­хи­ще­ние и ра­зо­ча­ро­ва­ние… Не­ве­ро­я­т­но е да уме­еш да из­ра­зиш се­бе си – с пе­сен, танц, кар­ти­на… Ве­ли­ко­ле­п­но е да по­ка­жеш лю­бо­в­та си – и с ду­ми! Мно­го ду­ми са из­пи­са­ни и мно­го кни­ги са съ­з­да­де­ни за лю­бо­в­та – за Ро­мео и Жу­ли­е­та, Та­тя­на и Оне­гин, Бой­чо Ог­ня­нов и Ра­да и дру­ги. За го­ля­ма част от мо­и­те съ­у­че­ни­ци то­ва са ску­ч­ни, да­ле­ч­ни и бе­зин­те­ре­с­ни не­ща. Днес те се въз­хи­ща­ват на Бла­го и ру­са­та Зла­т­ка, Све­т­ла­на Ва­си­ле­ва и Гу­ще­ров, Ку­ла­гин и Но­ра.           Продължете да четете ЛЮБОВ С КНИГА В РЪКА?

“НЯМАМЕ ОПЛАКВАНИЯ И НЕДОВОЛНИ КЛИЕНТИ…”

На 101.09% е из­пъл­нен го­ди­ш­ни­ят план за при­хо­ди­те на офи­са на НАП в Тър­го­ви­ще. То­ва ка­за пред ме­ди­и­те То­дор Ко­джа­ма­нов, на­чал­ник от­дел „Об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти” в тър­го­ви­щ­кия офис. По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция той ка­за още, че по­с­тъ­п­ле­ни­я­та по сме­т­ки­те на офи­са от да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки през 2018 г. са 114 225 850 лв. Продължете да четете “НЯМАМЕ ОПЛАКВАНИЯ И НЕДОВОЛНИ КЛИЕНТИ…”

ПЧЕЛАРИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРАЗНИК

За по­ре­д­на го­ди­на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” в Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на сре­ща-раз­го­вор, по­с­ве­те­на на про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на пче­ла­ри­те – 10 фе­в­ру­а­ри.

Продължете да четете ПЧЕЛАРИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРАЗНИК

“АЗ НЕ ЗНАМ КАК Е, НО И ТАКА НЕ Е…”

Един бъл­гар­с­ки раз­каз вле­зе ус­пе­ш­но в аме­ри­кан­с­ки уче­б­ник. И ту­та­к­си у нас се на­ди­г­на бу­ря сред че­тя­щи и пи­ше­щи лю­де. Но най-ве­че сред  она­зи ка­те­го­рия кри­ти­ку­ва­щи, ко­и­то за вся­ко не­що ка­з­ват: „Аз не знам как е, но и та­ка не е!”.  Ав­тор­ка­та, Здра­в­ка Ев­ти­мо­ва, си на­пи­са­ла раз­ка­за, че на вси­ч­ко от­го­ре го пре­ве­ла ли­ч­но на ан­г­лий­с­ки език и го из­п­ра­ти­ла в САЩ. Продължете да четете “АЗ НЕ ЗНАМ КАК Е, НО И ТАКА НЕ Е…”

ЗА ПЕНКА, МИМИ И МУЛЕТАТА…

Ех, Си­ву­ш­ке, ако има­ше къ­с­ме­та да се ро­диш днес ка­то по­се­с­т­ри­ма­та си Пен­ка, ня­ма­ше тъй зло­ща­с­т­но да се стро­по­лиш по­с­ред бра­з­да­та в оно­ва да­ле­ч­но вре­ме на сър­це­ве­да Елин Пе­лин. Продължете да четете ЗА ПЕНКА, МИМИ И МУЛЕТАТА…

480 000 ЛВ. ЗА ЧИТАЛИЩАТА

483 990 лв. е го­ди­ш­на­та дър­жа­в­на су­б­си­дия за дей­но­ст­та и из­д­ръ­ж­ка­та на вси­ч­ки 38 чи­та­ли­ща в об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2019 г. Раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та бе съ­о­б­ще­но на 7 фе­в­ру­а­ри, на ра­бо­т­на сре­ща ме­ж­ду пре­д­с­та­ви­те­ли на ръ­ко­во­д­ния екип и ек­с­пер­ти на Об­щи­на­та и пре­д­се­да­те­ли­те на чи­та­ли­ща­та.  Продължете да четете 480 000 ЛВ. ЗА ЧИТАЛИЩАТА