70 000 ЛВ. ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА КЛУБА ПО ВДИГАНЕ НА ЩАНГИ

Ми­ни­с­тъ­рът на мла­де­ж­та и спор­та Кра­сен Кра­лев бе на ра­бо­т­но по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще, къ­де­то го­с­ту­ва пър­во на Клу­ба по вди­га­не на щан­ги „Све­т­ка­ви­ца” с тре­ньор Или­ян Съ­бев.

Ми­ни­с­тър Кра­лев се за­по­з­на с ус­ло­ви­я­та, в ко­и­то тре­ни­рат тър­го­ви­щ­ки­те де­ца и мла­де­жи, от­да­де­ни на то­зи спорт. В при­съ­с­т­ви­е­то на гра­до­на­чал­ни­ка д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков и зам.-об­ла­с­т­ния Па­на­йот Ди­ми­т­ров ми­ни­с­тъ­рът за­я­ви, че ще бъ­дат от­пу­с­на­ти сре­д­с­т­ва за ця­ло­с­тен ре­монт на по­ме­ще­ни­я­та в Клу­ба и ну­ж­но­то но­во обо­ру­д­ва­не в раз­мер на над 70 хил.лв.

„Тук има­ме ев­ро­пей­с­ка шам­пи­он­ка – Ива­на Пе­т­ро­ва, ко­я­то е из­ра­с­на­ла в та­зи за­ла и е ста­на­ла ат­лет. Ви­ж­да­те ка­к­ви са ус­ло­ви­я­та в за­ла­та, то­ва не е мя­с­то­то, къ­де­то мо­гат да се про­ве­ж­дат нор­мал­ни тре­ни­ро­въ­ч­ни за­ни­ма­ния”, ка­те­го­ри­чен бе ми­ни­с­тър Кра­лев в Тър­го­ви­ще, по­же­ла­вай­ки спе­чел­ва­не на кво­та за Олим­пи­а­да­та на мла­да­та спор­ти­с­т­ка Ива­на Пе­т­ро­ва.

Про­е­к­тът за об­но­вя­ва­не­то на Клу­ба по щан­ги пре­д­ви­ж­да ре­монт на по­к­ри­ва, от­во­д­ни­тел­на­та и ото­п­ли­тел­на си­с­те­ми, по­д­мя­на на по­до­ви на­с­тил­ки, по­ла­га­не на то­п­ло­и­зо­ла­ция и об­но­вя­ва­не на сер­ви­з­ни­те по­ме­ще­ния.

Тре­ньо­рът по щан­ги Или­ян Съ­бев раз­ка­за пред ми­ни­с­тъ­ра кол­ко де­ца тре­ни­рат в Клу­ба, ка­к­ви за­во­ю­ва­ни ме­да­ли имат от раз­ли­ч­ни съ­с­те­за­ния и как спор­тът за тях се е пре­вър­нал в на­чин на жи­вот.  „Има­ме ува­же­ни­е­то на ця­ло­то пра­ви­тел­с­т­во­то, ко­е­то по­ла­га гри­жи за на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни, за де­ца­та и спор­ти­с­ти­те. Бла­го­да­рим на ми­ни­с­тър Кра­лев за вни­ма­ни­е­то и по­д­к­ре­па­та, за нас то­ва е мно­го ва­ж­но”, спо­де­ли кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров. Пред ми­ни­с­тър Кра­сен Кра­лев гра­до­на­чал­ни­кът ра­зя­с­ни, че пре­д­с­тои от­к­ри­ва­не­то на те­нис кор­то­ве­те, ко­и­то Об­щи­на­та из­г­ра­ж­да със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва от ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма.

„Де­ца­та про­с­ла­вят ка­к­то Тър­го­ви­ще и об­ла­ст­та, та­ка и Бъл­га­рия. А ко­га­то об­щи­на­та и дър­жа­ва­та вър­вят ръ­ка за ръ­ка – не­ща­та се слу­ч­ват”, за­я­ви пред жур­на­ли­с­ти­те об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, до­пъл­вай­ки, че из­г­ра­ж­да­не­то на спор­тен ком­п­лекс на те­ри­то­ри­я­та на би­в­ши­те ка­зар­ми е сред за­ло­же­ни­те съ­в­ме­с­т­ни при­о­ри­те­ти на еки­пи­те на об­щин­с­ка и об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ции.

Ра­бо­т­на­та ви­зи­та на ми­ни­с­тъ­ра на спор­та про­дъл­жи с по­се­ще­ние в бо­к­со­ва­та за­ла в Тър­го­ви­ще и но­во­и­з­г­ра­де­на­та тре­ни­ро­въ­ч­на ба­за до Пър­во ОУ „Хр.Бо­тев”, къ­де­то го по­с­ре­щ­на шам­пи­он­ка­та по спор­т­на стрел­ба Ан­то­а­не­та Бо­не­ва.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *