ОТКРИТО БЕ ЕДНО ОТ НАЙ-МОДЕРНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

Ми­ни­с­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та Кра­си­мир Въл­чев и ми­ни­с­тъ­рът на здра­ве­о­па­з­ва­не­то Ки­рил Ана­ни­ев, за­е­д­но с кме­та на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков и ди­ре­к­то­ра на Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” Ди­ми­тър Але­к­си­ев, пре­ря­за­ха лен­та­та на об­но­ве­на­та учи­ли­щ­на сгра­да.

„От вси­ч­ки ан­га­жи­ра­ни ин­с­ти­ту­ции, Об­щи­на­та е та­зи, ко­я­то в най-го­ля­ма сте­пен е на­то­ва­ре­на с ан­га­жи­мен­та да ре­а­ли­зи­ра та­зи ма­ща­б­на ин­ве­с­ти­ция. Тя мо­же би е ед­на от най-го­ле­ми­те за об­но­вя­ва­не на учи­ли­ще в об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра в стра­на­та. То­ва е го­ля­ма от­го­вор­ност, с ко­я­то Об­щи­на­та е ус­пя­ла да се спра­ви”, за­я­ви ми­ни­с­тър Въл­чев в Тър­го­ви­ще. Той от­п­ра­ви спе­ци­ал­ни по­з­д­ра­в­ле­ния и към пе­да­го­зи­те, ра­бо­те­щи в об­но­ве­но­то за­ве­де­ние, ко­и­то с тру­да и лю­бо­в­та си към де­ца­та раз­ви­ват те­х­ния по­тен­ци­ал и въз­мо­ж­но­с­ти.

Мо­дер­ни­зи­ра­не­то на Пър­во ОУ „Хр.Бо­тев” е ед­на от най-го­ле­ми­те ин­ве­с­ти­ции в об­ра­зо­ва­тел­на­та сфе­ра, пра­ве­на в стра­на­та. Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та въз­ли­за на 3,39 млн. лв. без ДДС. В рам­ки­те на про­е­к­та бе из­вър­шен ос­но­вен ре­монт и ре­кон­с­т­ру­к­ция на Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев”. С ре­а­ли­за­ци­я­та на за­ло­же­ни­те дей­но­с­ти се оси­гу­ри мо­дер­на, фун­к­ци­о­нал­на, здра­во­с­ло­в­на, до­с­тъ­п­на и енер­гий­но ефе­к­ти­в­на ма­те­ри­ал­на ба­за на уче­б­но­то за­ве­де­ние. Из­пъл­не­ни­те стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни ра­бо­ти са на стой­ност 2 762 663,89 лв. без ДДС,  в т.ч. и съ­фи­нан­си­ра­не 98 602,85  лв. без ДДС. На­п­ра­ве­на е и ця­ло­с­т­на по­д­мя­на на на­ли­ч­но­то обо­ру­д­ва­не и об­за­ве­ж­да­не на об­ща стой­ност 496 393,80 лв. без ДДС.

„Об­ра­зо­ва­ни­е­то е та­зи сфе­ра, в ко­я­то все­ки­д­не­в­но се слу­ч­ват най-мно­го гра­ди­в­ни не­ща. По­же­ла­вам Ви та­зи ин­ве­с­ти­ция да се от­ра­зи в удо­в­ле­т­во­ре­ност в еже­д­не­в­на­та ви ра­бо­та. Пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та в дне­ш­ни­те об­ра­зо­ва­тел­ни си­с­те­ми си ос­та­ва мо­дер­ни­за­ци­я­та, не са­мо в ма­те­ри­ал­но-те­х­ни­че­с­ка­та ба­за, но и във все­ки един час, в на­чи­на на пре­по­да­ва­не, в уче­б­ни­те про­г­ра­ми, в пре­д­с­та­вя­не­то на уче­б­ния ма­те­ри­ал и т.н.”, ка­за още ми­ни­с­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то,

„Из­пъл­ни­х­ме ус­пе­ш­но един из­к­лю­чи­тел­но сло­жен и ма­ща­бен про­ект. Вло­жи­х­ме мно­го труд и емо­ция в ре­а­ли­за­ци­я­та му. Стъ­п­ка по стъ­п­ка ис­ка­ме да по­с­ти­г­нем но­ва, съ­в­ре­мен­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра – уче­б­на, спор­т­на, кул­тур­на, со­ци­ал­на. Ог­ром­на ра­бо­та, ко­я­то изи­с­к­ва се­ри­о­зен ре­сурс и енер­ги­я­та, тру­да и все­о­т­дай­но­ст­та на де­се­т­ки об­щин­с­ки спе­ци­а­ли­с­ти. Ра­бо­ти­ли пре­ди. Ра­бо­те­щи се­га. Бла­го­да­ря им”, спо­де­ли с го­с­ти­те по вре­ме на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров.

След пре­ря­з­ва­не­то на лен­та­та в об­но­ве­на­та сгра­да ми­ни­с­т­ри­те и дру­ги­те офи­ци­ал­ни го­с­ти по­се­ти­ха ня­кол­ко кла­с­ни стаи, къ­де­то бо­те­в­с­ки­те въз­пи­та­ни­ци ги по­с­ре­щ­на­ха със сти­хо­т­во­ре­ния в ино­ва­ти­в­на­та ат­мо­с­фе­ра.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *