КАКВА СТЪПКА ДА НАПРАВЯ?

От фе­в­ру­а­ри в Мла­ди­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще за­по­ч­ва нов ци­къл от тре­нин­ги за мла­ди хо­ра, на­ре­чен „Тво­я­та стъ­п­ка – не­що ка­то ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не ;)”.

Обу­чи­тел от­но­во ще бъ­де Ни­ко­ла Ди­мов, с ко­го­то бли­зо 60 мла­де­жи от гра­да пре­ми­на­ха през мно­го пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва и тър­си­ха своя път в рам­ки­те на „Дер­зая”, ци­къл обу­че­ния, на­со­че­ни към ли­ч­но­с­т­но­то раз­ви­тие. Про­г­ра­ма­та  бе­ше мно­го ус­пе­ш­на и през сле­д­ва­щи­те три ме­се­ца сле­д­ва про­дъл­же­ние. Ето как Ни­ко­ла пре­д­с­та­вя сво­я­та но­ва про­г­ра­ма: „Чу­диш ли се… Ка­к­ва стъ­п­ка да на­п­ра­вя?Ка­к­во да уча?Ка­к­во да ра­бо­тя? Из­бе­ри да­та и се ре­ги­с­т­ри­рай тук: https://kandidatstvai.typeform.com/to/pd6Mwk . Про­г­ра­ма­та “Тво­я­та стъ­п­ка – не­що ка­то ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не ;)” е дву­д­не­в­но пре­жи­вя­ва­не (25 уч.ч) с раз­ли­ч­ни иг­ри, пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва, ди­с­ку­сии и из­с­ле­д­ва­ния. В не­го ня­ма да си се­д­нал/а, да слу­шаш ка­к­во ня­кой го­во­ри и да си тръ­г­неш с “твоя про­фил”. На­про­тив, ще си до­с­та по­ве­че в дви­же­ние, пра­вей­ки раз­ли­ч­ни стъ­п­ки към то­ва да раз­бе­реш по­ве­че се­бе си – тем­пе­ра­мент, сил­ни/сла­би стра­ни, ин­те­ре­си, раз­ли­ч­ни про­фе­сии и на­п­ра­в­ле­ния, клю­чо­ви уме­ния за ус­пех спо­ред по­с­ле­д­ни на­у­ч­ни из­с­ле­д­ва­ния. Ще пре­жи­ве­еш то­ва чрез си­му­ла­ции и ин­те­ра­к­ти­в­ни ра­бо­тил­ни­ци. Ще си тръ­г­неш с не­що по­ве­че от “твоя про­фил”. Ще си тръ­г­неш с мно­го по-сил­на пре­д­с­та­ва за мно­го­о­б­ра­зи­е­то от въз­мо­ж­но­с­ти, ко­и­то са в теб и в све­та. И още… Ще по­с­та­виш ос­но­ви­те на но­ви уме­ния, за­по­з­нан­с­т­ва, ще по­лу­чиш пра­к­ти­че­с­ки съ­ве­ти при пре­д­с­та­вя­не­то на се­бе си пред хо­ра на жи­во или чрез CV, ще уп­ра­ж­ниш явя­ва­не на ин­тер­вю. Дру­ги­те не­ща ще раз­бе­реш на мя­с­то. Об­що взе­то вто­ро­то по­д­за­г­ла­вие на тре­нин­га е ори­ен­ти­ра­не към ща­с­ти­е­то

Тре­нин­гът е на­со­чен към уче­ни­ци над 15-го­ди­ш­на въз­раст от град Тър­го­ви­ще. До­ма­кин и ор­га­ни­за­тор на съ­би­ти­е­то е Цен­тър за мла­де­ж­ки дей­но­с­ти и ини­ци­а­ти­ви – Тър­го­ви­ще (Мла­де­ж­ки дом). Тре­нин­гът ще се про­ве­де с три раз­ли­ч­ни гру­пи на 16-17 фе­в­ру­а­ри, 16-17 март и 20-21 ап­рил. Про­дъл­жи­тел­ност: съ­бо­та и не­де­ля от 10 до 17 ча­са ве­чер­но съ­би­тие-из­не­на­да в съ­бо­та 18.30 – 21.30 ча­са” Не за­б­ра­вяй да се ре­ги­с­т­ри­раш тук се­га: https://kandidatstvai.typeform.com/to/pd6Mwk

ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *