ЕДНА СРЕЩА С МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ, КОЯТО ДАВА НАДЕЖДИ

-Д-р Све­тул­ков, с ка­к­ви впе­ча­т­ле­ния си тръ­г­на ми­ни­с­тър  Ана­ни­ев от по­се­ще­ни­е­то си в Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца?

-Ве­ро­я­т­но, със сме­се­ни чу­в­с­т­ва. За­що­то, от ед­на стра­на, той бе­ше осо­бе­но впе­ча­т­лен от до­б­ри­те ус­ло­вия на труд за ме­ди­цин­с­кия пер­со­нал и до­б­ри­те ус­ло­вия за пре­би­ва­ва­не на па­ци­ен­ти­те във вси­ч­ки оне­зи  от­де­ле­ния на болничния корпус, на ко­и­то през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни бе­ше на­п­ра­вен ос­но­вен ре­монт. С ин­те­рес ми­ни­с­тър Ана­ни­ев раз­г­ле­да Цен­тъ­ра по хе­мо­ди­а­ли­за и пре­до­с­та­ве­ни­те 5 но­ви апа­ра­та, по­лу­че­ни по про­г­ра­ма на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, раз­г­ле­да от­де­ле­ни­е­то по аку­шер­с­т­во и ги­не­ко­ло­гия, не­о­на­то­ло­ги­я­та, лю­бо­пи­т­но му бе­ше да ви­ди и тър­го­ви­щ­ко­то Пси­хи­а­т­ри­ч­но от­де­ле­ние, къ­де­то есен­та го­ря по­к­ри­ва и ние са­мо по те­ле­фо­на бя­х­ме го­во­ри­ли за то­ва. Се­га той го ви­дя на жи­во. От дру­га стра­на, ед­на от це­ли­те ни бе­ше да му по­ка­жем вси­ч­ки оне­зи, не­рен­та­бил­ни в мо­мен­та стру­к­ту­ри, ко­и­то тря­б­ва да бъ­дат про­ме­не­ни и  обе­ди­не­ни в ед­на сгра­да. Ста­ва въп­рос за Кли­ни­ч­на­та ла­бо­ра­то­рия, Цен­тъ­ра по хе­мо­ди­а­ли­за, Вто­ро въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние и Ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та /ко­я­то се­га се по­ме­ща­ва в ба­ра­ки­те/- иде­я­та е вси­ч­ки те­зи стру­к­ту­ри  да се съ­бе­рат в ед­на сгра­да, къ­де­то и ка­че­с­т­во­то на об­с­лу­ж­ва­не, и ото­п­ле­ни­е­то на по­ме­ще­ни­я­та ще бъ­дат мно­го по-ефе­к­ти­в­ни. Пси­хи­а­т­ри­ч­но­то от­де­ле­ние и Кръ­в­ни­ят цен­тър пре­д­ви­ж­да­ме да се пре­ме­с­тят в по­ме­ще­ни­я­та на Вто­ро въ­т­ре­ш­но.

-По то­зи въ­п­рос Вие за­го­во­ри­х­те през есен­та, за­е­д­но с об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков…

– Да, до го­ля­ма сте­пен иде­я­та за та­зи тран­с­фор­ма­ция въз­ни­к­на в раз­го­вор с об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, а впо­с­ле­д­с­т­вие ин­фор­ми­ра­х­ме и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, по­с­ле­д­ва иде­ен про­ект с на­ши­те пре­д­ло­же­ния за но­ва­та ви­зия  за ед­на об­ща сгра­да. До­вол­ни сме, че се­га, при сре­ща­та с ми­ни­с­тър Ана­ни­ев, и той се за­по­з­на и най-ва­ж­но­то, че се ан­га­жи­ра  с то­зи мно­го ва­жен за на­ше­то ле­че­б­но за­ве­де­ние въ­п­рос.

-Мо­ля Ви, раз­ка­же­те за ди­с­ку­си­я­та с бор­да на ди­ре­к­то­ри­те, съ­с­то­я­ла се  след об­хо­да с ми­ни­с­тър Ана­ни­ев в бол­ни­ч­ни­те от­де­ле­ния.

-В ди­с­ку­си­я­та взе­ха уча­с­тие кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, на­ро­д­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ д-р Вен­ка Сто­я­но­ва, зам. об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел  Па­на­йот Ди­ми­т­ров, д-р Иван Тя­нев, д-р Ма­ри­ян Кю­чу­ков . Във фо­ку­са на раз­го­во­ра бя­ха мно­го ва­ж­ни­те те­ми око­ло ин­ве­с­ти­ци­он­на­та про­г­ра­ма на ле­че­б­но­то за­ве­де­ние и це­ни­те на здра­в­ни­те пъ­те­ки, ка­к­то и  ре­а­ли­зи­ра­не­то на пре­д­ло­же­ния от нас иде­ен про­ект за ре­кон­с­т­ру­к­ция на сградния фонд. До­вол­ни сме, че ка­за­хе то­ва, ко­е­то с го­ди­ни е се­ри­о­зен про­б­лем за мно­го­п­ро­фил­на­та ни бол­ни­ца и не­съм­не­но, има от­но­ше­ние към не­й­но­то бъ­де­що раз­ви­тие.

-С ка­к­во кон­к­ре­т­но се ан­га­жи­ра ми­ни­с­тър Ана­ни­ев ?

– Ми­ни­с­тър Ана­ни­ев пое ан­га­жи­мен­та да про­ве­де съ­о­т­ве­т­ни­те раз­го­во­ри с ня­кол­ко ве­дом­с­т­ва за оси­гу­ря­ва­не фи­нан­си­ра­не­то на то­зи про­ект. Ве­ро­я­т­но, след то­ва ще по­с­ле­д­ват раз­го­во­ри на най-ви­со­ко ни­во, тъй ка­то се ка­сае за су­ма в раз­мер на око­ло ме­ж­ду 5 и 7 млн. ле­ва за фи­нан­со­во­то обе­з­пе­ча­ва­не на то­зи иде­ен про­ект. Но аз съм до­во­лен, че то­зи бо­лен про­б­лем за тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца ви­дя с очи­те си и  ми­ни­с­тър Ана­ни­ев, ще оча­к­ва­ме не­го­во­то съ­дей­с­т­вие. Мно­го ми се ис­ка да вяр­вам, че не­ща­та за­на­пред ще се раз­ви­ват в по­зи­ти­в­на по­со­ка. Сре­ща­та да­ва на­де­ж­ди за то­ва…

Раз­го­вор на ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Снимка: Емел МУСТАФОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *