70 хил. лв. отделя Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове

От 1 февруари до 15 февруари, включително, е срокът за подаване на заявления в Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи дейност на територията на общината. Продължете да четете 70 хил. лв. отделя Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ” НА КЬОЛНСКИЯ ПАНАИР

Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то при­съ­с­т­вие и из­но­сът през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни са един от ос­но­в­ни­те дви­га­те­ли на бъл­гар­с­ко­то про­из­во­д­с­т­во. Продължете да четете ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ” НА КЬОЛНСКИЯ ПАНАИР

ЕДНА СРЕЩА С МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ, КОЯТО ДАВА НАДЕЖДИ

-Д-р Све­тул­ков, с ка­к­ви впе­ча­т­ле­ния си тръ­г­на ми­ни­с­тър  Ана­ни­ев от по­се­ще­ни­е­то си в Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца? Продължете да четете ЕДНА СРЕЩА С МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ, КОЯТО ДАВА НАДЕЖДИ

ЖИВОТЪТ ИМА СМИСЪЛ, АКО ПРАВИШ ДОБРИНИ…

В ре­да­к­ци­я­та до­й­де на­ши­ят съ­г­ра­ж­да­нин Йор­дан КО­С­ТА­ДИ­НОВ, 82 г. / ул.”Ва­сил Ле­в­с­ки” 23, Тър­го­ви­ще/ ,  за да ни  раз­ка­же сво­я­та жи­тей­с­ка ис­то­рия, из­пъл­не­на с мно­го бол­ка и  пре­ме­ж­дия. Продължете да четете ЖИВОТЪТ ИМА СМИСЪЛ, АКО ПРАВИШ ДОБРИНИ…

НИЩО НОВО И НИЩО РАЗЛИЧНО, НО…ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ПРИ НАС

Дъл­го вре­ме Тър­го­ви­ще бе­ше ед­но са­мо­т­но пе­т­но на кар­та­та на Бъл­га­рия сред ок­ръ­зи­те, обя­ви­ли гри­п­на епи­де­мия. От 29 яну­а­ри е обя­ве­на гри­п­на об­с­та­но­в­ка и при нас. Продължете да четете НИЩО НОВО И НИЩО РАЗЛИЧНО, НО…ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ПРИ НАС

КОЙ ИМА ПРАВО НА ХРАНИТЕЛНА ПОМОЩ?

Бъл­гар­с­ки  Чер­вен кръст-Тър­го­ви­ще про­дъл­жа­ва  раз­да­ва­не­то на хра­ни по Опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма на ЕС. На­по­м­ня , че пра­во­и­ма­щи са: Продължете да четете КОЙ ИМА ПРАВО НА ХРАНИТЕЛНА ПОМОЩ?

КАКВА СТЪПКА ДА НАПРАВЯ?

От фе­в­ру­а­ри в Мла­ди­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще за­по­ч­ва нов ци­къл от тре­нин­ги за мла­ди хо­ра, на­ре­чен „Тво­я­та стъ­п­ка – не­що ка­то ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не ;)”. Продължете да четете КАКВА СТЪПКА ДА НАПРАВЯ?

БЮДЖЕТ 2019 – ПРИЕТ

При­е­ма­не­то на Бю­джет 2019 бе най-ва­ж­на­та до­к­ла­д­на за­пи­с­ка от ре­до­в­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще, съ­с­то­я­ло се на 31.01.2019 г. В за­ла „Хр.Сам­са­ров” на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция 31 съ­ве­т­ни­ка гла­су­ва­ха при­е­ма­не­то на бю­дже­та с 27 „за”, 1 „въз­дър­жал се” и 3 „про­тив”. Продължете да четете БЮДЖЕТ 2019 – ПРИЕТ

70 000 ЛВ. ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА КЛУБА ПО ВДИГАНЕ НА ЩАНГИ

Ми­ни­с­тъ­рът на мла­де­ж­та и спор­та Кра­сен Кра­лев бе на ра­бо­т­но по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще, къ­де­то го­с­ту­ва пър­во на Клу­ба по вди­га­не на щан­ги „Све­т­ка­ви­ца” с тре­ньор Или­ян Съ­бев. Продължете да четете 70 000 ЛВ. ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА КЛУБА ПО ВДИГАНЕ НА ЩАНГИ