ГОСТУВАНЕ В РУМЪНИЯ

В пе­ри­о­да 23 – 28 де­кем­в­ри 2018 г. та­лан­т­ли­ви уче­ни­ци от град Тър­го­ви­ще, но­се­щи пре­с­тиж на уче­б­ни­те за­ве­де­ния, в ко­и­то се обу­ча­ват, по­се­ти­ха по­б­ра­ти­ме­ния ру­мън­с­ки град Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ГОСТУВАНЕ В РУМЪНИЯ

В-К “ЗНАМЕ” С ОТЛИЧИЕ ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА НСО

В края на из­ми­на­ла­та 2018 го­ди­на бя­ха връ­че­ни по тра­ди­ция Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди на не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции в Тър­го­ви­ще.То­ва се слу­чи в ре­с­то­рант „Бо­ро­во око”, къ­де­то офи­ци­ал­но се про­ве­де це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не­то.

Продължете да четете В-К “ЗНАМЕ” С ОТЛИЧИЕ ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА НСО

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ

В на­ве­че­ри­е­то на Ко­ле­да се пра­вят до­б­ри­ни – то­га­ва хо­ра­та се чу­в­с­т­ват ис­тин­с­ки ща­с­т­ли­ви. В на­шия град Тър­го­ви­ще има мно­го хо­ра, стра­да­щи от най-стра­ш­на­та бо­лест, ко­и­то ни­къ­де не чле­ну­ват и от ни­коя ин­с­ти­ту­ция не мо­гат да се взе­мат те­х­ни дан­ни, за да мо­же да се осъ­ще­с­т­ви кон­такт. Продължете да четете БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ

ПРАЗНИЦИТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” СЕ ПРЕВЪРНАХА В НАПРЕГНАТИ ДЕЛНИЦИ

За вре­ме­то от 21.12.2018 г. до 1.01.2019 г. с цел оси­гу­ря­ва­не бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ни­е­то по пъ­ти­ща­та на об­ласт Тър­го­ви­ще по вре­ме на ко­ле­д­ни­те и но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци чрез осъ­ще­с­т­вя­ва­не на ак­ти­вен кон­т­рол вър­ху не­го бе про­ве­де­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­ли­цей­с­ка опе­ра­ция.  Продължете да четете ПРАЗНИЦИТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” СЕ ПРЕВЪРНАХА В НАПРЕГНАТИ ДЕЛНИЦИ

НОВА ГОДИНА! НОВИ… НАПРАЗНИ НАДЕЖДИ!

Оти­де си 2018 го­ди­на. Ед­ва ли за бол­шин­с­т­во­то от бъл­гар­с­кия на­род тя ще се за­по­м­ни с не­що осо­бе­но до­ри и впе­ча­т­ля­ва­що, с до­с­ти­же­ния в раз­ли­ч­ни­те сфе­ри на жи­во­та и най-ве­че в со­ци­ал­на­та. Продължете да четете НОВА ГОДИНА! НОВИ… НАПРАЗНИ НАДЕЖДИ!

26-годишният Петко Марангозов извади Богоявленския кръст в Търговище

26-годишният Петко Марангозов извади Богоявленския кръст от градския шадраван в Търговище. Той  бе най-бърз сред десетте смелчаци, които тази година участваха в надпреварата. Продължете да четете 26-годишният Петко Марангозов извади Богоявленския кръст в Търговище