НОВОТО ИЗКУСТВО – РИСУНКИ ВЪРХУ ТЯЛО, ЗАЩО ПЪК НЕ?!

Да из­по­л­з­ваш тя­ло­то си ка­то пла­т­но за ри­сун­ка – стран­но или но­ва­тор­с­ки ин­те­ре­с­но Ви се стру­ва? На то­зи въ­п­рос по­тър­си­х­ме от­го­вор от един бо­ди­арт тво­рец. Продължете да четете НОВОТО ИЗКУСТВО – РИСУНКИ ВЪРХУ ТЯЛО, ЗАЩО ПЪК НЕ?!

ОСВЕТЕН БЕ ОБНОВЕНИЯТ КУКЛЕН ТЕАТЪР

Ку­к­ле­ни­ят те­а­тър в Тър­го­ви­ще по­с­ре­щ­на сво­и­те пър­ви го­с­ти в об­но­ве­на­та си сгра­да. Офи­ци­ал­но бе да­ден старт на пре­д­с­та­в­ле­ни­я­та за най-мал­ка­та пу­б­ли­ка. Ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов от­с­лу­жи во­до­с­вет за здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие на Ку­к­ле­ния те­а­тър и ра­бо­те­щия в не­го екип. Продължете да четете ОСВЕТЕН БЕ ОБНОВЕНИЯТ КУКЛЕН ТЕАТЪР

18 ДОКЛАДНИ НА ОБЩИНСКАТА СЕСИЯ В ЧЕТВЪРТЪК

18 до­к­ла­д­ни са вне­се­ни от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция за пър­во­то за­се­да­ние на ме­с­т­ния пар­ла­мент, ко­е­то ще се про­ве­де на 31 яну­а­ри. Сред тях са бю­дже­тът на Об­щи­на­та за 2019 г., ка­к­то и го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние на об­щин­с­ки­те имо­ти и план за дей­с­т­вие за об­щин­с­ки­те кон­це­сии. Продължете да четете 18 ДОКЛАДНИ НА ОБЩИНСКАТА СЕСИЯ В ЧЕТВЪРТЪК

ВСИЧКИ ГОВОРЯТ ЗА ТЕНИС, ВСИЧКИ ИГРАЯТ ТЕНИС

Те­зи дни вси­ч­ки иг­ра­ят те­нис и вси­ч­ки го­во­рят за те­нис. При­чи­на­та за то­ва е от­к­ри­то­то пър­вен­с­т­во по те­нис в Ав­с­т­ра­лия и по­с­ле­д­ва­що­то го “Sofia open” в Бъл­га­рия от 3 до 10 фе­в­ру­а­ри. Продължете да четете ВСИЧКИ ГОВОРЯТ ЗА ТЕНИС, ВСИЧКИ ИГРАЯТ ТЕНИС

ДО 31 ЯНУАРИ – 5% ОТСТЪПКА!

229 са об­що по­да­де­ни­те до то­зи мо­мент го­ди­ш­ни да­нъ­ч­ни де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца в офи­са на НАП в Тър­го­ви­ще, ка­то 143 от тях са по­да­де­ни по еле­к­т­ро­нен път. От тях  78 фор­му­ля­ри са из­п­ра­те­ни в НАП с пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код /ПИК/, а 65 – с еле­к­т­ро­нен по­д­пис. Продължете да четете ДО 31 ЯНУАРИ – 5% ОТСТЪПКА!

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ КНИГАТА “ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ” ОТ СТОЯН АНГЕЛОВ-“СЛАДКОДУМЕЦА ОТ ДРАЛФА”

През ме­сец яну­а­ри 2019 г.се на­вър­ш­ват 93 го­ди­ни от ро­ж­де­ни­е­то на на­шия ко­ле­га Сто­ян Ан­ге­лов от се­ло Драл­фа. Той бе ре­до­вен ко­ре­с­пон­дент на в.”Зна­ме” от 1961г. до по­с­ле­д­ни­те си дни през 2006 г. Продължете да четете ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ КНИГАТА “ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ” ОТ СТОЯН АНГЕЛОВ-“СЛАДКОДУМЕЦА ОТ ДРАЛФА”

ФИРДЕС СБЪДНА СВОЯТА МЕЧТА

Фир­дес Ру­шу­до­ва е стар­ши учи­тел по ин­фор­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии в Пър­во сре­д­но учи­ли­ще “Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” град Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ФИРДЕС СБЪДНА СВОЯТА МЕЧТА

ДА ПОМОГНЕМ НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Уче­ни­ци от Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” из­ра­бо­т­ва­ха бла­го­т­во­ри­тел­но ко­ле­д­ни кар­ти­ч­ки. В про­дъл­же­ние на се­дем дни твор­ци­те на­п­ра­ви­ха над 100 раз­ли­ч­ни кар­ти­ч­ки, ко­и­то раз­про­с­т­ра­ни­ха в учи­ли­ще. Съ­б­ра­ни­те сре­д­с­т­ва да­ри­ха на при­ю­та за без­до­м­ни жи­во­т­ни в Тър­го­ви­ще. В бла­го­т­во­ри­тел­на­та ак­ция се вклю­чи­ха око­ло 10 де­ца от 6 „В” клас с кла­сен ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­ян Ха­ра­ла­нов. Продължете да четете ДА ПОМОГНЕМ НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Областният управител бе гост на честването за Освобождението на Омуртаг

Днес, 27.01.2019 г., бяха отбелязани 141 години от Освобождението на Омуртаг. Сред официалните лица на проявата беше областният управител на Търговище г-н Митко Стайков. Продължете да четете Областният управител бе гост на честването за Освобождението на Омуртаг