ОСВЕТЕН БЕ ОБНОВЕНИЯТ КУКЛЕН ТЕАТЪР

Ку­к­ле­ни­ят те­а­тър в Тър­го­ви­ще по­с­ре­щ­на сво­и­те пър­ви го­с­ти в об­но­ве­на­та си сгра­да. Офи­ци­ал­но бе да­ден старт на пре­д­с­та­в­ле­ни­я­та за най-мал­ка­та пу­б­ли­ка. Ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов от­с­лу­жи во­до­с­вет за здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие на Ку­к­ле­ния те­а­тър и ра­бо­те­щия в не­го екип.

От­к­ри­ва­не­то на мо­дер­ни­зи­ра­на­та сгра­да ува­жи­ха зам.-об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Па­на­йот Ди­ми­т­ров, пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, зам.-кме­то­ве­те Еми­не Яку­бо­ва, Рая Ма­те­ва и инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, ди­ре­к­то­ри на кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции и др. Мал­ко пре­ди пър­во­то пре­д­с­та­в­ле­ние в но­вия дом на ку­к­ли­те да за­по­ч­не Ду­хо­ви­ят ор­ке­с­тър с ди­ри­гент Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва от­п­ра­ви му­зи­ка­лен по­з­д­рав към го­с­ти­те и ак­тьо­ри­те.

СИМОНА АЛЕ­К­СИ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *