ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ КНИГАТА “ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ” ОТ СТОЯН АНГЕЛОВ-“СЛАДКОДУМЕЦА ОТ ДРАЛФА”

През ме­сец яну­а­ри 2019 г.се на­вър­ш­ват 93 го­ди­ни от ро­ж­де­ни­е­то на на­шия ко­ле­га Сто­ян Ан­ге­лов от се­ло Драл­фа. Той бе ре­до­вен ко­ре­с­пон­дент на в.”Зна­ме” от 1961г. до по­с­ле­д­ни­те си дни през 2006 г.

Ли­те­ра­тур­ни твор­ци и жур­на­ли­с­ти че­с­то го на­ри­ча­ха „сла­д­ко­ду­ме­ца от Драл­фа”, „драл­фен­с­кия Мо­па­сан”, „ле­ген­дар­ния” (за­ра­ди не­го­ви­те ле­ген­ди) и др. Ав­тор е на ста­тии, есе­та, очер­ци, фей­ле­то­ни, раз­ка­зи, ле­ген­ди (об­що 1500 на брой), вси­ч­ки пу­б­ли­ку­ва­ни в 32 из­да­ния от ре­ги­о­нал­ния и цен­т­рал­ния пе­чат, ка­к­то и в две чу­ж­де­с­т­ран­ни из­да­ния. Не­го­ви раз­ка­зи и фей­ле­то­ни мо­жем да про­че­тем на стра­ни­ци­те на ли­те­ра­тур­ни­те ал­ма­на­си „На­с­т­ро­е­ние” и „До­ко­с­ва­не”, ка­к­то и в са­ти­ри­ч­ния сбор­ник „Бал­кан­с­ки ко­тел” на ИК „Стър­шел”.

Сто­ян Ан­ге­лов е тво­рец, кой­то още при­жи­ве по­лу­ча­ва най-го­ля­ма­та на­г­ра­да – при­з­на­ни­е­то, бла­го­дар­но­ст­та и бла­го­го­ве­ни­е­то на не­го­ва­та чи­та­тел­с­ка ау­ди­то­рия. Той и до днес е в па­мет­та на сво­и­те по­чи­та­те­ли. Но най-трай­на сле­да от ед­но твор­че­с­т­во ос­та­ва, ако то бъ­де си­с­те­ма­ти­зи­ра­но и след то­ва из­да­де­но. С та­зи от­го­вор­на и не­ле­ка за­да­ча се е за­е­ла не­го­ва­та дъ­ще­ря Ане­та Ан­ге­ло­ва. Тя е съ­с­та­ви­тел на пър­ва­та му кни­га, ко­я­то из­ле­зе от пе­чат през 2018 г. Сбор­ни­кът „Из­б­ра­ни про­из­ве­де­ния” се съ­с­тои от три ча­с­ти – I Раз­ка­зи, II Фей­ле­то­ни, III Ле­ген­ди. Вси­ч­ко то­ва е са­мо ед­на мал­ка част от пъ­с­т­ро­ц­ве­т­но­то твор­че­с­т­во на Сто­ян Ан­ге­лов.

Ав­тор на пре­д­го­во­ра е Ане­та Аге­ло­ва, ре­да­к­тор – пи­са­те­лят Ве­се­лин Ка­с­чи­ев, ко­ре­к­тор – жур­на­ли­с­т­ка­та Цве­та­на На­че­ва, а гра­фи­ч­ния ди­зайн е де­ло на ху­до­ж­ни­ка Сви­лен Сте­фа­нов. От­пе­ча­та­на е в Уни­вер­си­те­т­с­ко­то из­да­тел­с­т­во „Епи­с­коп Кон­с­тан­тин Пре­с­ла­в­с­ки” – гр. Шу­мен.

Кни­га­та има и по­с­ле­с­лов, на­пи­сан от жур­на­ли­с­та Р.Чер­ке­зов. Ето ка­к­во пи­ше той за Сто­ян Ан­ге­лов: „От бу­к­во­ре­да на не­го­ви­те са­мо­би­т­ни раз­ка­зи, фей­ле­то­ни и ле­ген­ди струи не­се­к­ва­ща чо­ве­ч­ност, до­б­ро­та и кра­е­лю­бие на един ори­ги­на­лен и мно­го сър­це­лю­бив чо­век… Ху­ба­во е, че го има­ше в на­ше­то вре­ме Сто­ян! Да­но по­у­ки­те от не­го и от не­го­ви­те не­у­вя­х­ва­щи твор­би на­п­ра­вят жи­во­та на дне­ш­ни­те и ут­ре­ш­ни­те по­ко­ле­ния пъл­ни с до­б­ро­та, кра­со­та и бо­же­с­т­ве­на спра­ве­д­ли­вост!”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *