ДО 31 ЯНУАРИ – 5% ОТСТЪПКА!

229 са об­що по­да­де­ни­те до то­зи мо­мент го­ди­ш­ни да­нъ­ч­ни де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца в офи­са на НАП в Тър­го­ви­ще, ка­то 143 от тях са по­да­де­ни по еле­к­т­ро­нен път. От тях  78 фор­му­ля­ри са из­п­ра­те­ни в НАП с пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код /ПИК/, а 65 – с еле­к­т­ро­нен по­д­пис.

Ако по­да­дат де­к­ла­ра­ци­и­те си по еле­к­т­ро­нен път до 31 яну­а­ри 2019 г., фи­зи­че­с­ки­те ли­ца мо­гат да по­л­з­ват 5% от­с­тъ­п­ка вър­ху да­нъ­ка за до­в­на­ся­не по го­ди­ш­на­та си да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция, но не по­ве­че от 500 лв. До­пъл­ни­тел­но ус­ло­вие за по­л­з­ва­не на от­с­тъ­п­ка­та е гра­ж­да­ни­те да ня­мат по­д­ле­жа­щи на при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние пу­б­ли­ч­ни за­дъл­же­ния, ка­к­то и да вне­сат це­лия раз­мер на да­нъ­ка за до­в­на­ся­не до 31 яну­а­ри 2019 г.

Де­к­ла­ра­ци­и­те се по­да­ват в офи­си­те на НАП по по­с­то­я­нен ад­рес на фи­зи­че­с­ко­то ли­це, по по­ща­та с об­ра­т­на раз­пи­с­ка или по ин­тер­нет. Най-бър­зо и ле­с­но де­к­ла­ра­ци­я­та се по­да­ва по ин­тер­нет с пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код, кой­то се из­да­ва без­п­ла­т­но в офис на НАП. Сро­кът за по­да­ва­не­то на де­к­ла­ра­ци­и­те за об­ла­га­не на до­хо­ди­те e 30 ап­рил 2019 г.

ВИЛГЕНИЯ ИЛИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *