ДА ПОМОГНЕМ НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Уче­ни­ци от Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” из­ра­бо­т­ва­ха бла­го­т­во­ри­тел­но ко­ле­д­ни кар­ти­ч­ки. В про­дъл­же­ние на се­дем дни твор­ци­те на­п­ра­ви­ха над 100 раз­ли­ч­ни кар­ти­ч­ки, ко­и­то раз­про­с­т­ра­ни­ха в учи­ли­ще. Съ­б­ра­ни­те сре­д­с­т­ва да­ри­ха на при­ю­та за без­до­м­ни жи­во­т­ни в Тър­го­ви­ще. В бла­го­т­во­ри­тел­на­та ак­ция се вклю­чи­ха око­ло 10 де­ца от 6 „В” клас с кла­сен ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­ян Ха­ра­ла­нов.

“За нас бла­го­т­во­ри­тел­но­ст­та по Ко­ле­да се пре­вър­на в тра­ди­ция. Ми­на­ла­та го­ди­на на­п­ра­ви­х­ме да­ре­ние на уче­ник, бо­лен от де­т­с­ка це­ре­б­рал­на па­ра­ли­за. Се­га из­б­ра­х­ме да по­мо­г­нем на без­до­м­ни­те жи­во­т­ни.То­ва е на­ши­ят на­чин да по­мо­г­нем на без­до­м­ни­те ку­че­та. Вси­ч­ки ние оби­ча­ме жи­во­т­ни­те и по­ве­че­то от нас има­ме до­ма­ш­ни лю­бим­ци”, ка­за­ха де­ца­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *