ВСИЧКИ ГОВОРЯТ ЗА ТЕНИС, ВСИЧКИ ИГРАЯТ ТЕНИС

Те­зи дни вси­ч­ки иг­ра­ят те­нис и вси­ч­ки го­во­рят за те­нис. При­чи­на­та за то­ва е от­к­ри­то­то пър­вен­с­т­во по те­нис в Ав­с­т­ра­лия и по­с­ле­д­ва­що­то го “Sofia open” в Бъл­га­рия от 3 до 10 фе­в­ру­а­ри.

За жа­лост,  на­ше­то зве­з­д­но мом­че Гри­шо на­п­ра­ви чу­де­сен по­да­рък на мла­дия аме­ри­ка­нец Ти­а­фо в де­ня на 21-ия му ро­ж­ден ден и от­па­д­на от тур­ни­ра. Зве­з­да от “Sofia open” пък де­т­ро­ни­ра ре­кор­дьо­рът, при­те­жа­те­лят на 6 ти­т­ли от „Го­ле­мия шлем” – швей­цар­с­ка­та ле­ген­да Ро­джър Фе­де­рер. Спря го но­ва­та зве­з­да на съ­се­д­на Гър­ция и све­то­в­ния те­нис Сте­фа­нос Ци­ци­пас. Бъ­де­щи­ят уча­с­т­ник на „Аре­на Ар­ме­ец” в Со­фия ве­че се обър­на към бъл­гар­с­ка­та пу­б­ли­ка в со­ци­ал­ни­те мре­жи с мол­ба за по­д­к­ре­па, енер­гия и мо­ти­ва­ция, ко­ито са му ну­ж­ни, за да спе­че­ли тур­ни­ра. Гост в Со­фия бе­ше ле­ген­да­та То­ни На­дал – чи­чо­то на Ра­фа­ел На­дал, с ко­го­то ис­па­не­цът спе­че­ли 16 све­то­в­ни ти­т­ли. Той ли­ч­но връ­чи би­ле­ти­те за тур­ни­ра на пе­че­ли­в­ши­те от иг­ри­те в Ин­тер­нет. То­ни На­дал съ­б­ра 200 бъл­гар­с­ки хла­пе­та – на­де­ж­ди за те­ни­са на от­к­рит урок по те­нис, за да ги мо­ти­ви­ра и на­сър­чи за та­зи ве­ли­ка иг­ра. На­п­ра­ви мно­го ин­тер­вю­та и ана­ли­зи, вклю­чи­тел­но и за Гри­гор Ди­ми­т­ров ка­к­во то­ч­но не му до­с­ти­га, за да бъ­де но­мер ед­но в све­то­в­ния те­нис, ко­е­то признание той за­с­лу­жа­ва. Ка­то зве­з­д­ни по­с­ла­ни­ци на тур­ни­ра с ра­ке­ти на кор­та из­ля­зо­ха мно­го из­ве­с­т­ни ли­ч­но­с­ти – пе­в­ци и ар­ти­с­ти.

Та­зи го­ди­на оба­че “Sofia open” мо­же да се гор­дее и с по­д­к­ре­па­та на най-зве­з­д­ни­те по­с­ла­ни­ци – зла­т­ни­те мо­ми­че­та от ан­сам­бъ­ла по ху­до­же­с­т­ве­на гим­на­с­ти­ка. Лю­бим­ки­те на бъл­гар­с­ка­та пу­б­ли­ка за­ме­ни­ха тра­ди­ци­он­ни­те си уре­ди – лен­та, об­ръч, бу­хал­ки и въ­же с то­п­ки за те­нис и ра­ке­ти. Из­ля­зо­ха от тре­ни­ро­въ­ч­на­та за­ла и на те­нис кор­та съ­т­во­ри­ха уни­кал­но ху­до­же­с­т­ве­но съ­че­та­ние с те­нис то­п­ки и ра­ке­ти, по­с­ве­те­но спе­ци­ал­но на тур­ни­ра. От 3 до 10 фе­в­ру­а­ри Бъл­га­рия ще бъ­де в цен­тъ­ра на ин­те­рес и вни­ма­ние към та­зи ин­те­ли­ген­т­на и кра­си­ва иг­ра, с ко­я­то мо­гат да се за­ни­ма­ват хо­ра от вси­ч­ки въз­ра­с­ти. За жа­лост, в на­шия град ня­ма все още до­с­тъ­п­ни кор­то­ве, на ко­и­то мо­гат да спор­ту­ват вси­ч­ки, ко­и­то оби­чат те­ни­са. Да, до­се­га от­да­в­на се стро­ят, но все още се стро­ят, да­но ско­ро се до­вър­шат, а да се по­я­вят и още. Тър­го­ви­щен­ци ги оча­к­ват, за да мо­же и тук да се иг­рае те­нис и да се го­во­ри за те­нис.

НИ­НА АН­Д­РЕ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *