ЧЕСТИТ 21 ЯНУАРИ – ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ!

Скъ­пи ко­ле­ги,

При­е­ме­те най-ис­к­ре­ни­те ми по­з­д­ра­в­ле­ния по по­вод дне­ш­ния 21 яну­а­ри – Ден на ро­дил­на­та по­мощ. Пра­з­ник, в кой­то от­да­ва­ме по­чит и при­з­на­ние пред тру­да на хо­ра­та, по­с­ве­ти­ли се да по­ма­гат за по­я­ва­та на но­вия жи­вот. Да бъ­деш част от чу­до­то на ра­ж­да­не­то на де­те изи­с­к­ва не са­мо от­го­вор­ност и про­фе­си­о­на­ли­зъм, но съ­що
си­ла и бла­го­ро­д­с­т­во.

Бла­го­да­ря Ви за то­ва, че въ­п­ре­ки тру­д­но­с­ти­те на де­ня, Вие про­дъл­жа­ва­те да бъ­де­те га­рант за ус­пе­ш­но­то слу­ч­ва­не на най-съ­к­ро­ве­ния за вся­ко се­мей­с­т­во миг – ра­ж­да­не­то на де­те. Не­ка все­о­т­дай­но­ст­та, ко­я­то вла­га­те в ра­бо­та­та си, връ­ща при Вас из­пъл­не­ни с бла­го­дар­ност ро­ди­те­ли, за да им по­ма­га­те от­но­во и от­но­во, с опит и чо­ве­ч­ност, да по­е­мат ро­ж­би в ръ­це­те си.  Не­ка през на­с­то­я­ща­та го­ди­на жи­во­тът ни оза­ря­ват все по­ве­че де­т­с­ки глъч и ус­ми­в­ки, за да има и Тър­го­ви­ще своя све­тъл ут­ре­шен ден.

Че­с­тит пра­з­ник!

Д-р ДА­РИН ДИ­МИ­Т­РОВ,

Кмет на об­щи­на Тър­го­ви­ще

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *