ЖИВЕЕМ В “СМЕСЕНИ РАЙОНИ”! КАКВО БЕЗУМИЕ!

Бъл­гар­с­ка­та „де­мо­к­ра­ция” ве­че бли­зо 30 го­ди­ни ра­ж­да уди­ви­тел­ни ан­ти­де­мо­к­ра­ти­ч­ни, ан­ти­со­ци­ал­ни и дру­ги про­ти­во­чо­ве­ш­ки „умо­т­во­ре­ния”, ко­и­то с пра­во мо­гат да вля­зат в кни­га­та на Ги­нес.

Ед­но от тях е ут­вър­ж­да­ва­що­то се в жи­во­та и пра­к­ти­ка­та оп­ре­де­ле­ние, че в ро­д­на­та Бъл­га­рия има т.н. „сме­се­ни ра­йо­ни”. Спо­ред ро­до­на­чал­ни­ци­те на та­зи бе­зум­на идея „сме­се­ни ра­йо­ни са те­зи, в ко­и­то жи­ве­ят бъл­га­ри и тур­ци”. До­ри в то­ва чи­с­ло не се спо­ме­на­ват ро­ми­те, ев­ре­и­те, ру­с­на­ци­те, ар­мен­ци­те и вси­ч­ки дру­ги мал­цин­с­т­ве­ни гру­пи. До­б­ро­на­ме­ре­ни­ят чо­век се пи­та: „То­ва ли мо­же да ро­ди на­ша­та де­мо­к­ра­ция?”. От­го­во­рът е прост: ро­ди­ха го на­ши­те по­ли­ти­ци, ко­и­то се смя­тат за па­т­ри­о­ти и един­с­т­ве­ни за­щи­та­ва­щи бъл­гар­щи­на­та. Стран­но е, че уп­ра­в­ля­ва­щи­те у нас, ка­к­ви­то и да са – чер­ве­ни, си­ни, жъл­ти и пр. при­е­ха с охо­та то­ва бе­зум­но оп­ре­де­ле­ние, че в Бъл­га­рия има „сме­се­ни ра­йо­ни”. И не се умо­ри­ха да на­са­ж­дат ом­ра­за­та ме­ж­ду тях! Как то­га­ва в цял свят, осо­бе­но в раз­ви­ти­те де­мо­к­ра­ти­ч­ни дър­жа­ви, ня­ма по­до­б­ни ра­йо­ни. Та на­ли в тях има ет­но­си, ка­к­то ка­з­ва­ме „от кол и въ­же”?

В САЩ, Ан­г­лия, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ита­лия, Ис­па­ния и вси­ч­ки ев­ро­пей­с­ки и дру­ги стра­ни в све­та в раз­ли­ч­ни­те им ра­йо­ни, гра­до­ве и сто­ли­ци е пъл­но с чу­ж­де­с­т­ран­ни и ме­с­т­ни ет­но­си и мал­цин­с­т­ва. Ни­ма ня­кой им ка­з­ва. Те­зи дър­жа­ви и ра­йо­ни са „сме­се­ни”, за­що­то тук жи­ве­ят мно­го не­г­ри, ара­би, ки­тай­ци, ин­дий­ци и пр. ме­с­т­ни по­да­ни­ци. Раз­би­ра се, в те­зи стра­ни по­до­б­ни бе­зу­ми­ци са из­к­лю­че­ни, за­що­то ме­с­т­ни­те жи­те­ли, не­за­ви­си­мо от тя­х­на­та ет­ни­че­с­ка, ре­ли­ги­о­з­на и дру­га при­на­д­ле­ж­ност са гра­ж­да­ни на съ­о­т­ве­т­на­та стра­на и ни­кой ня­ма пра­во да ги оби­ж­да, че жи­ве­ят в „сме­се­ни ра­йо­ни”.

До­ко­га жи­те­ли­те на на­шия Тър­го­ви­щ­ки край, на Раз­г­ра­д­с­ка, Си­ли­с­т­рен­с­ка, Кър­джа­лий­с­ка и дру­ги об­ла­с­ти ще се смя­та, че жи­ве­ят в сме­се­ни ра­йо­ни. На­ли вси­ч­ки сме гра­ж­да­ни на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия, на­ли вси­ч­ки ра­де­ем за своя ро­ден край. На­к­рая ис­кам да за­вър­ша със сле­д­ни­те ня­кол­ко ми­с­ли. До­б­ре, че в на­ши­те кра­и­ща и ра­йо­ни жи­ве­ят раз­ли­ч­ни ет­но­си. То­ва се от­ра­зя­ва на ико­но­ми­ка­та ни, на об­ра­зо­ва­ни­е­то ни, на це­лия ни об­ще­с­т­вен и со­ци­а­лен жи­вот. На­ли в Се­ве­ро­за­па­д­на Бъл­га­рия не жи­ве­ят тур­ци и дру­ги мал­цин­с­т­ва, за­що то­га­ва то­зи край на Бъл­га­рия е най-изо­с­та­на­ли­ят в Ев­ро­па? Ко­мен­та­рът по ка­за­но­то и слу­ч­ва­що­то се у нас не тър­пи дру­га ин­тер­п­ре­та­ция ос­вен не­ща­та да се про­ме­нят из­ко­рен. И то за­ви­на­ги! Вси­ч­ки гра­ж­да­ни на Бъл­га­рия сме ра­в­но­по­с­та­ве­ни и сле­д­ва да жи­ве­ем в ед­на­к­ви об­ла­с­ти и ра­йо­ни!

РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *