БЪЛГАРИЯ СЕ ТОПИ

а­р46 222 бе­бе­та са се ро­ди­ли през 2018 г., ко­е­то е с 11 500 броя бе­бе­та по-мал­ко от пре­д­хо­д­на­та 2017 г. А пре­д­ни го­ди­ни е има­ло и по­ве­че от 100 000 но­во­ро­де­ни.

През 2018 г. са се ро­ди­ли най-мно­го де­ца- 11 384. В об­ласт Пло­в­див те са 5  043, във Вар­на-3 884, в Бур­гас-2 789 и т.н. Но­во­ро­де­ни­те в об­ласт Тър­го­ви­ще през из­ми­на­ла­та го­ди­на са 767. А в ед­на ця­ла об­ласт ка­то Ви­дин за 2018 г. са се ро­ди­ли са­мо…75 де­ца. Ко­мен­та­рът е из­ли­шен. Ес­те­с­т­ве­но, че при­чи­ни­те за ре­кор­д­но ни­с­ка­та ра­ж­да­е­мост в стра­на­та ни са пре­дим­но от ико­но­ми­че­с­ки ха­ра­к­тер, ка­к­то и за­дъл­бо­ча­ва­ща­та се тен­ден­ция  мла­ди­те же­ни да ра­ж­дат във все по-на­пре­д­на­ла въз­раст. Но ка­к­во­то и да ка­жем, ка­к­то и да го ка­жем, ста­ти­с­ти­ка­та е не­у­мо­ли­ма- Бъл­га­рия с все­ки из­ми­нат ден се то­пи и в ня­кои стра­ни ка­то Гер­ма­ния ве­че ни на­ри­чат „де­мо­г­ра­ф­с­ка пу­с­ти­ня”…Пе­чал­но, но ка­к­то е ка­за­но, ко­га­то фа­к­ти­те го­во­рят, и Бо­го­ве­те мъл­чат….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *