АНТОНОВО ПРАЗНУВА двоен празник

По тра­ди­ция На­ро­д­но чи­та­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев-1921″ в гр. Ан­то­но­во бе до­ма­кин на тър­же­с­т­во­то по слу­чай пра­з­ни­ка на гра­да. В пъл­на­та за­ла ан­то­но­в­ча­ни от­бе­ля­за­ха 17 яну­а­ри – Ан­то­но­в­ден и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност.

Тържеството ува­жи­ха на­ро­д­ни­те пре­д­с­та­ви­те­ли Им­рен Ме­х­ме­до­ва и Та­нер Али, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков, зам.-кме­тът на Об­щи­на Тър­го­ви­ще Еми­не Яку­бо­ва, кме­тът на гр. Омур­таг Ешреф Ешрефов, кме­тът на гр. Опа­ка Лю­т­ви Ре­я­нов, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, пре­д­се­да­те­ли на об­щин­с­ки съ­ве­ти, за­ме­с­т­ник кме­то­ве, ду­хо­в­ни ли­ца, жи­те­ли на Об­щи­на Ан­то­но­во и др. Още в на­ча­ло­то на пра­з­ни­ка кме­тът Хай­ре­дин Ме­х­ме­дов от­п­ра­ви при­ве­т­с­т­вие към вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, по­же­ла­вай­ки им да се на­с­ла­дят на ор­га­ни­зи­ра­на­та кул­тур­на про­г­ра­ма. По ду­ми­те на гра­до­на­чал­ни­кът 17 яну­а­ри е ден, в кой­то ан­то­но­в­ча­ни от­да­ват по­чит към ис­то­ри­я­та на гра­да, към тра­ди­ци­и­те, цен­но­с­ти­те, с ко­и­то жи­ве­ят, за да гра­дят об­ще­с­т­во­то в то­ле­ран­т­ност, со­ли­дар­ност и вза­и­мо­по­мощ. При­ве­т­с­т­вие към при­съ­с­т­ва­щи­те в за­ла­та на НЧ „Хри­с­то Бо­тев – 1921″ от­п­ра­ви­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков и два­ма­та на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли от тър­го­ви­щ­ки ра­йон Им­рен Ме­х­ме­до­ва и Та­нер Али.

„Ние сме гор­ди от то­ва, че дъл­ги го­ди­ни жи­ве­ем съ­в­ме­с­т­но,мир­но и сме при­мер за ця­ла­та стра­на с то­ва как хо­ра от раз­ли­ч­ни ет­но­си жи­ве­ем в мир и раз­би­ра­тел­с­т­во. По-ва­ж­но от то­зи мо­дел на уп­ра­в­ле­ние ня­ма. Не­ка бъ­дем по-до­б­ри и по-сми­ре­ни,  не­ка ръ­ка за ръ­ка да вър­вим на­пред”, ка­за по вре­ме на пра­з­ни­ка об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков.

„Бла­го­да­ря на все­ки един от Вас за от­го­вор­но­ст­та и гри­жа­та, ко­я­то по­ла­га­те за ус­пе­хи­те на Об­щи­на Ан­то­но­во, не се съм­ня­вам, че и за­на­пред ще про­дъл­жи­те да жи­ве­е­те в то­ле­ран­т­ност и раз­би­ра­тел­с­т­во за про­с­пе­ри­те­та на ан­то­но­в­ча­ни. Убе­де­на съм, че кол­ко­то по-се­ри­о­зен е ан­га­жи­мен­тът ни към раз­ви­ти­е­то на на­шия край, тол­ко­ва по-до­б­ри въз­мо­ж­но­с­ти мо­жем да съ­з­да­дем за жи­вот в не­го. Же­лая Ви мно­го здра­ве и бла­го­по­лу­чие”, ка­за на­ро­д­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел Им­рен Ме­х­ме­до­ва в за­ла­та на НЧ „Хри­с­то Бо­тев-1921″ – гр.Ан­то­но­во.

Дру­ги­ят на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел и до­с­ко­ро­шен кмет на Ан­то­но­во Та­нер Али спо­де­ли с го­с­ти­те, че ед­ни от най-ху­ба­ви­те му го­ди­ни са из­ми­на­ли в та­зи об­щи­на и се чу­в­с­т­ва до­ма­кин на пра­з­ни­ка. „С та­къв дво­ен пра­з­ник – Ан­то­но­в­ден и Ден на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност, ние сме при­мер не са­мо за Бъл­га­рия, но и за мно­го ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви.Въ­п­ре­ки раз­ли­чи­я­та си обе­ди­не­ни и с об­щи уси­лия до­ка­за­х­ме, че мо­жем да по­с­ти­га­ме ус­пе­хи.Убе­ден съм, че та­ки­ва още пре­д­с­то­ят”, за­я­ви Та­нер Али в Ан­то­но­во.

**********************

СТАРАЕМ СЕ ДА СЪЗДАВАМЕ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

-Г-н Ме­х­ме­дов, за 15 го­ди­на ве­че Ан­то­но­во от­бе­ля­з­ва с тър­же­с­т­ве­на про­г­ра­ма пра­з­ни­ка си и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност, ед­на тра­ди­ция, ко­я­то и Вие ка­то кмет про­дъл­жи­х­те след при­е­ма­не­то на длъ­ж­но­ст­та от Ва­шия пре­д­ше­с­т­ве­ник Та­нер Али. На то­зи ден по­с­ре­ща­те го­с­ти от ця­ла­та об­ласт, пра­з­ну­ват мал­ки и го­ле­ми, ка­к­ви са впе­ча­т­ле­ни­я­та Ви, пра­вей­ки ед­на ре­т­ро­с­пе­к­ция и от ми­на­ли­те го­ди­ни?

-Да, та­ка е, ве­че тол­ко­ва го­ди­ни то­ва е тра­ди­ция за нас. На­ча­ло­то бе по­с­та­ве­но през 2004 г. с ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Ан­то­но­во, ко­га­то то­зи ден бе обя­вен за пра­з­ник на гра­да. На 17 яну­а­ри пра­во­с­ла­в­на­та цър­к­ва по­чи­та па­мет­та на Св.преп.Ан­то­ний Ве­ли­ки. По­вод за пра­з­ни­ка на гра­да е и име­то на па­т­ро­на му – Ан­тон Кръ­с­тев, кой­то е бил пар­ти­за­нин от ту­з­лу­ш­ка­та че­та, сту­дент по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на, за­ги­нал в раз­ц­ве­та на сво­я­та мла­дост за по-спра­ве­д­лив и спо­ко­ен жи­вот. Ос­вен вси­ч­ко то­ва 17 яну­а­ри е обя­вен и за Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на то­ле­ран­т­но­ст­та. Иде­я­та за пра­з­ни­ка на Ан­то­но­во обе­ди­ня­ва ня­кол­ко по­во­да и е спе­ци­а­лен за вси­ч­ки жи­те­ли. Все­ки от нас е сво­бо­ден да спо­де­ля фи­ло­со­фи­я­та на ед­на или дру­га ре­ли­гия, да вяр­ва е един или друг Бог, но вся­ко на­ше де­ло е ва­ж­но да бъ­де на­со­че­но към то­ва све­тът да бъ­де по-до­бър. Сми­съ­лът на на­шия пра­з­ник е да на­ка­ра­ме хо­ра­та да се за­ми­с­лят вър­ху си­ла­та и зна­че­ни­е­то на то­ле­ран­т­но­ст­та, да про­дъл­жим ди­а­ло­га ме­ж­ду раз­ли­ч­ни­те ре­ли­ги­о­з­ни об­щ­но­с­ти, ка­то сре­д­с­т­во за из­г­ра­ж­да­не на до­б­ри вза­и­мо­о­т­но­ше­ния и раз­ви­тие.

-Вър­ху ка­к­ви про­е­к­ти ра­бо­ти­те с еки­па си към мо­мен­та?

-През 2018 г. стар­ти­ра­х­ме два мно­го го­ле­ми про­е­к­та. Еди­ни­ят е за по­д­мя­на на тро­то­а­ри­те на ули­ци­те „Ни­ко­ла Но­в­ков” и „Ар­со Ов­ча­ров” и в за­па­д­на­та част на бул.”Ту­з­лу­ш­ки ге­рои”. Дру­ги­ят стар­ти­рал про­ект е за об­но­вя­ва­не­то на сгра­да­та на НЧ „Хри­с­то Бо­тев – 1921″ на стой­ност 1млн. и 300 хил.лв. До­го­ди­на по съ­що­то вре­ме се на­дя­ва­ме ан­то­но­в­ча­ни да от­бе­ле­жат пра­з­ни­ка на гра­да в из­ця­ло мо­дер­ни­зи­ра­на­та сгра­да на чи­та­ли­ще­то, да пра­з­ну­ва­ме в нов дом. В со­ци­ал­на­та сфе­ра съ­що про­дъл­жа­ва­ме про­е­к­ти­те. 400 ду­ши в об­щи­на­та по­лу­ча­ват без­п­ла­тен обяд. По фонд „Со­ци­ал­на за­к­ри­ла” спе­че­ли­х­ме про­ект, по кой­то обо­ру­д­ва­х­ме Цен­тъ­ра за со­ци­ал­ни ус­лу­ги с пе­ч­ки и хла­дил­ни­ци. След при­е­ма­не­то на но­вия бю­джет там на мя­с­то ще се хра­нят до­пъл­ни­тел­но 52 ду­ши. В края на из­ми­на­ла­та го­ди­на по­лу­чи­х­ме по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат и по още един про­ект – „Ин­те­г­ра­ция на мар­ги­на­ли­зи­ра­ни об­щ­но­с­ти на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Ан­то­но­во”, фи­нан­си­ран по ОП „Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си” и ОП „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен ра­с­теж”. Той е на стой­ност 710 хил. лв. и ще се из­пъл­ня­ва за срок от 18 ме­се­ца, ка­то по то­зи на­чин 27 ду­ши ще по­лу­чат тру­до­ва за­е­тост. Одо­б­ре­ни сме и за без­п­ла­тен 4G Wi-fi. С та­зи ус­лу­га в Ан­то­но­во и ня­кол­ко се­ла ще има без­п­ла­тен и бърз ин­тер­нет до­с­тъп. То­ва е мно­го ва­ж­но, за­що­то чрез со­ци­ал­ни­те мре­жи и при­ло­же­ния по­ве­че­то жи­те­ли на Ан­то­во се свър­з­ват със сво­и­те де­ца в чу­ж­би­на, мла­ди­те съ­що про­я­вя­ват го­лям ин­те­рес към то­ва. Дру­го­то, с ко­е­то мо­жем да се по­х­ва­лим през из­ми­на­ла­та 2018 г. , е от­па­да­не­то на та­к­си­те за де­т­с­ки гра­ди­ни, с ко­е­то зна­чи­тел­но се уве­ли­чи по­се­ща­е­мо­ст­та в за­ба­ва­ч­ки­те.На­сър­ча­ва­ме и по­д­по­ма­га­ме та­лан­т­ли­ви­те де­ца, те­х­ни­те дар­би и ин­те­ре­си. Ста­ра­ем се да съ­з­да­ва­ме ус­ло­вия за от­к­ри­ва­не на но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та, при­в­ли­ча­не на ин­ве­с­ти­то­ри и по-до­бър жи­вот. Тук е мя­с­то­то да бла­го­да­ря на моя екип, за­що­то вси­ч­ки ра­бо­тят за­е­д­но, с от­го­вор­ност и ус­пе­хи­те са на­ли­це.

-Ка­к­во би­х­те по­же­ла­ли на ан­то­но­в­ча­ни за 2019 г.?

-Здра­ве и мно­го ща­с­тие! Не­ка с вя­ра и раз­би­ра­тел­с­т­во гра­дим сво­е­то до­с­той­но бъ­де­ще!

Текст и снимки СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *