ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 – ЕДИН БАЛАНСИРАН ПРОЕКТ

Все по­ве­че хо­ра от об­щи­на Тър­го­ви­ще се вклю­ч­ват в об­съ­ж­да­не­то при съ­с­та­вя­не­то на про­е­к­та за бю­джет на об­щи­на­та. Та­къв из­вод мо­жем да на­п­ра­вим от про­ве­де­но­то на 08.01.2019 г. пу­б­ли­ч­но об­съ­ж­да­не.

То­ва е ва­ж­на кон­с­та­та­ция, за­що­то оз­на­ча­ва, че на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни ви­ж­дат в то­зи про­цес въз­мо­ж­ност да на­п­ра­вят пре­д­ло­же­ния, да да­дат оцен­ки, ка­к­то по­ло­жи­тел­ни, та­ка и кри­ти­ч­ни за за­ло­же­ни­те в про­е­к­та по­ка­за­те­ли и да из­ка­жат свои мне­ния и пре­по­ръ­ки към об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во.      

Бю­дже­тът е ос­но­в­ни­ят фи­нан­сов план на об­щи­на­та, кой­то оп­ре­де­ля на­со­ки­те на ме­с­т­но­то уп­ра­в­ле­ние; как и къ­де смя­та да на­со­чи раз­хо­ди­те на об­ще­с­т­ве­ния ре­сурс и ка­к­ви са въз­мо­ж­но­с­ти­те на при­хо­ди­те, ко­и­то оп­ре­де­лят не­го­ва­та рам­ка. До­б­ре е да се знае, че про­це­сът по съ­с­та­вя­не на един бю­джет не за­по­ч­ва в края на пре­д­хо­д­на­та го­ди­на, а пре­д­с­та­в­ля­ва про­цес, кой­то за­по­ч­ва още в на­ча­ло­то на пре­д­ше­с­т­ва­ща­та го­ди­на. Об­щи­на­та съ­с­та­вя три­го­ди­ш­на бю­дже­т­на про­г­но­за, ко­я­то се при­е­ма от Об­щин­с­кия съ­вет, пре­д­с­та­вя се в Ми­ни­с­тер­с­т­во на фи­нан­си­те и за­е­д­но с про­г­но­зи­те на вси­ч­ки об­щи­ни в стра­на­та е ос­но­ва за съ­с­та­вя­не на кон­со­ли­ди­ра­на фи­с­кал­на про­г­ра­ма и дър­жа­в­ния бю­джет.

Ка­к­во е но­во­то в про­е­к­то­бю­дже­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2019 г.?

Смя­там, че то­ва е един до­б­ре ба­лан­си­ран про­ект, ка­к­то от гле­д­на то­ч­ка на при­хо­д­на­та, та­ка и от раз­хо­д­на­та част. Ста­ва въ­п­рос не тол­ко­ва за ра­вен­с­т­во на при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те по бю­дже­та, ко­е­то е за­дъл­жи­тел­но ус­ло­вие за об­щин­с­ки­те бю­дже­ти, а за то­ва, че е из­вър­ше­на ре­а­ли­с­ти­ч­на оцен­ка на из­то­ч­ни­ци­те на ме­с­т­ни при­хо­ди, по­с­ти­г­нат е до­бър пре­хо­ден ос­та­тък от 2018 г. и са уве­ли­че­ни тран­с­фе­ри­те от цен­т­рал­ния бю­джет, ка­то съ­що та­ка са обе­з­пе­че­ни с по­ве­че сре­д­с­т­ва и ос­но­в­ни­те об­щин­с­ки фун­к­ции.

Ка­к­ви са кон­к­ре­т­ни­те и най-ва­ж­ни ци­ф­ри от бю­дже­та: Ма­к­ро­рам­ка­та на бю­дже­та е 52,7 млн. ле­ва. В нея са вклю­че­ни и це­ле­ви­те сре­д­с­т­ва на из­пъл­ня­ва­ни­те ев­ро­п­ро­е­к­ти за 2019 г., на стой­ност 2,8 млн. ле­ва, ко­и­то ще бъ­дат из­пъл­не­ни през го­ди­на­та. Фа­к­ти­че­с­ки, об­щи­ят раз­мер на при­хо­ди­те, без ев­ро­пей­с­ко­то фи­нан­си­ра­не, са 49,9 млн. ле­ва, ко­е­то оп­ре­де­ля рам­ка­та на раз­хо­ди­те. То­ва е един не­ма­лък ре­сурс. Спря­мо 2018 г. има уве­ли­че­ние от над 5,6 млн. ле­ва. От об­щия раз­мер в при­хо­д­на­та част ос­но­в­ни­ят при­ход са дър­жа­в­ни­те тран­с­фе­ри от цен­т­рал­ния бю­джет – мал­ко по­ве­че от 33 млн. лв. Те са по­ве­че с 4,5 млн. ле­ва спря­мо пре­д­хо­д­на­та го­ди­на, а ос­но­в­ния ре­сурс от тях е пре­д­на­з­на­чен за дър­жа­в­но-де­ле­ги­ра­ни­те дей­но­с­ти в об­щи­на­та – учи­ли­ща, де­т­с­ки гра­ди­ни, кул­тур­ни­те ин­с­ти­ту­ции, ка­к­то и в сфе­ри­те на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, об­щи­те дър­жа­в­ни слу­ж­би и дру­ги дър­жа­в­ни от­го­вор­но­с­ти на об­щи­на­та. В та­зи су­ма са и це­ле­ви­те тран­с­фе­ри от цен­т­рал­ния бю­джет за ка­пи­та­ло­ви раз­хо­ди за 1,8 млн. лв., ка­к­то и тран­с­фе­ра за зим­но по­д­дър­жа­не на об­щин­с­ка­та пъ­т­на мре­жа на стой­ност 443 хил.ле­ва. За те­зи дей­но­с­ти дър­жа­ва­та ни е пре­до­с­та­ви­ла по­ве­че сре­д­с­т­ва спря­мо 2018 г. Вто­ри­ят ос­но­вен стълб на при­хо­ди­те на об­щин­с­кия бю­джет са со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди. Те се фор­ми­рат от ме­с­т­ни­те да­нъ­ци и та­к­си, ус­лу­ги, ко­и­то Об­щи­на­та пре­до­с­та­вя и др. Со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди в про­е­к­то­бю­дже­та за 2019 г. са пре­д­ви­де­ни в раз­мер на 12 млн. ле­ва, а то­ва е с 1,8 млн. ле­ва по­ве­че от пре­д­хо­д­ния пе­ри­од. Уве­ли­че­ни­е­то е оча­к­ва­но, тъй ка­то в края на 2018 г. на­с­тъ­пи­ха из­ме­не­ния в За­ко­на за ме­с­т­ни­те да­нъ­ци и та­к­си по от­но­ше­ние на об­ла­га­не­то на МПС с еко­ло­ги­ч­ния ком­по­нент, а съ­що с на­ре­д­ба­та за оп­ре­де­ля­не на ме­с­т­ни­те да­нъ­ци има уве­ли­че­ние в да­нъ­ка на не­д­ви­жи­ми­те имо­ти и при­до­би­ва­не на иму­ще­с­т­во. Ка­к­то об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция про­г­но­зи­ра то­га­ва, от то­ва уве­ли­че­ние се оча­к­ва при­ход от над 1 млн. лв. в об­щин­с­кия бю­джет. Ня­ма уве­ли­че­ние на та­к­са­та би­то­ви от­па­дъ­ци, но въ­п­ре­ки то­ва в бю­дже­та са за­ло­же­ни по­ве­че при­хо­ди за 2019 г., пре­д­вид из­пъл­не­ни­е­то на бю­дже­та от 2018 г.

Тре­ти­ят из­то­ч­ник за об­щин­с­кия бю­джет е пре­хо­д­ни­ят ос­та­тък или по­пу­ляр­но ка­за­но, то­ва, ко­е­то об­щи­на­та е „спе­с­ти­ла” от пре­д­хо­д­на­та го­ди­на. Те­зи сре­д­с­т­ва са 5,3 млн. лв. и са до­бър по­ка­за­тел, че об­щи­на­та раз­хо­д­ва ра­зум­но со­б­с­т­ве­ния си ре­сурс и от­чи­та фи­нан­со­ва ста­бил­ност. Со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди оси­гу­ря­ват ме­с­т­ни­те дей­но­с­ти на об­щи­на­та. Раз­хо­ди­те са на­со­че­ни в по­д­дър­жа­не на чи­с­то­та­та, сме­то­и­з­во­з­ва­не­то, озе­ле­ня­ва­не­то, по­д­д­ръ­ж­ка­та на ули­ч­на­та мре­жа, сре­д­с­т­ва за хра­не­не и из­д­ръ­ж­ка­та в де­т­с­ки­те гра­ди­ни и яс­ли­те, ор­га­ни­зи­ра­не на кул­тур­ни про­я­ви, по­д­по­ма­га­не на спор­т­ни­те клу­бо­ве, мла­де­ж­ки  и ре­ди­ца дру­ги дей­но­с­ти. Ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма е вклю­че­на в  раз­хо­д­на­та част на про­е­к­то­бю­дже­та и за 2019 г. тя е на стой­ност 6,6 млн. лв., със сре­д­с­т­ва­та от ев­ро­пей­с­ко­то фи­нан­си­ра­не. Раз­би­ра се, про­е­к­то­бю­дже­тът, ка­к­то в раз­хо­д­на­та си, та­ка и в при­хо­д­на­та си част, съ­дър­жа ре­ди­ца де­тай­ли, ко­и­то мо­гат да бъ­дат раз­г­ле­ж­да­ни и ана­ли­зи­ра­ни до­пъл­ни­тел­но.

Пре­д­с­тои про­е­к­тът за бю­джет да бъ­де вне­сен за при­е­ма­не на пре­д­с­то­я­ща­та се­сия на Об­щин­с­кия съ­вет през яну­а­ри. Пре­ди да бъ­де гла­су­ван от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци, той ще бъ­де пу­б­ли­ку­ван в сай­та на Об­щи­на­та. През из­ми­на­ла­та го­ди­на чрез бю­дже­та бя­ха по­с­ти­г­на­ти до­б­ри ре­зул­та­ти, осо­бе­но в об­но­вя­ва­не­то на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та. Уве­рен съм, че и през та­зи го­ди­на ще про­дъл­жим да сле­д­ва­ме та­зи до­б­ра по­со­ка за раз­ви­ти­е­то на гра­да и на­се­ле­ни­те ме­с­та в об­щи­на­та.

Ва­лен­тин Вел­чев, зам.-кмет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *