ПРИ ДОБРО ЖЕЛАНИЕ И МОТИВAЦИЯ ВСИЧКО СЕ ПОСТИГА

-Г-н Не­дел­чев, как  за­по­ч­ва­те Но­ва­та го­ди­на?  От 7 ме­се­ца сте на по­зи­ци­я­та ди­ре­к­тор,  сви­к­на­х­те ли ве­че с ра­бо­та­та , ус­пя­ва ли еки­път Ви да се спра­ви със зим­но­то по­чи­с­т­ва­не?

– От­но­с­но зим­но­то по­д­дър­жа­не в ОП “БКС – ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ”, раз­по­ла­га­ме със спе­ци­ли­зи­ра­на те­х­ни­ка, лу­га и со­ли в до­с­та­тъ­ч­но ко­ли­че­с­т­во, опи­т­ни и ква­ли­фи­ци­ра­ни ма­ши­ни­с­ти и ком­пе­тен­тен ръ­ко­во­ден пер­со­нал за сво­е­в­ре­мен­но и ка­че­с­т­ве­но из­пъл­не­ние на зим­но по­д­дър­жа­не, сне­го­по­чи­с­т­ва­не и опе­съ­ча­ва­не на пъ­ти­ща­та на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Смя­там, че при пър­ва­та сне­ж­на въл­на до­ка­за­х­ме, че ра­бо­тим по друг на­чин, че за­по­ч­на­х­ме да чи­с­тим сне­га още пре­ди той да се е на­т­ру­пал, пре­ди да са се съ­з­да­ли ко­ло­во­зи­те и на­вя­ва­ни­я­та. Об­ра­бо­т­ва­х­ме пъ­т­ни­те пла­т­на със со­ли, ко­и­то по­д­по­ма­га­ха за сне­го­то­пе­не­то и не­по­з­во­ля­ва­ха за об­ле­дя­ва­не­то.

-Гра­ж­да­нин от ра­йо­на на „Со­ли­ге­на” се оба­ди в ре­да­к­ци­я­та с ра­до­с­т­на­та но­ви­на, че при пър­вия сняг ма­ши­ни на БКС са раз­чи­с­т­ва­ли  по ули­ци­те и през но­щ­та, и в ран­ни­те ча­со­ве на де­ня .”При­ех го ка­то ед­но мал­ко чу­до”, бе не­го­ви­ят ко­мен­тар.

-Не са­мо раз­чи­с­т­ва­х­ме пъ­ти­ща­та, а при пъл­на мо­би­ли­за­ция на си­ли­те при ло­шо вре­ме ра­бо­тим де­но­но­щ­но-раз­по­ла­га­ме с 20 еди­ни­ци те­х­ни­ка, от ко­и­то че­ти­ри те­ж­ки сне­го­ри­на Т-150, че­ти­ри спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ав­то­мо­би­ла с гре­б­ла, три от ко­и­то са обо­ру­д­ва­ни да ра­бо­тят със со­ли и един с лу­га. Мал­ка­та мо­то­ме­та­ч­ка, ко­я­то ус­пя­х­ме съ­що да обо­ру­д­ва­ме с гре­б­ло и опе­съ­чи­тел, вър­ши мно­го – до­б­ра ра­бо­та и от­ме­ня тру­да на мно­го ра­бо­т­ни­ци. Раз­би­ра се, че ви­на­ги ще има и до­вол­ни, и не­до­вол­ни от на­ша­та ра­бо­та, за­що­то тя е пу­б­ли­ч­на и ка­сае та­зи из­к­лю­чи­тел­но бо­ле­з­не­на те­ма ЧИ­ТО­ТА­ТА.

-За­го­во­ри­х­ме за та­зи го­ля­ма и твър­де ди­с­ку­ти­ра­на от вси­ч­ки  ни те­ма – чи­с­то­та­та.  Г-н Не­дел­чев, ка­к­ви са най-ха­ра­к­тер­ни­те про­б­ле­ми, с ко­и­то Ва­ши­те ра­бо­т­ни­ци, от­го­вор­ни за хи­ги­е­ни­зи­ра­не­то на гра­да ни се сре­щат все­ки­д­не­в­но?

– Един от про­б­ле­ми­те е ли­п­са­та на на­ви­ци в ня­кои от на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни да не хвър­лят от­па­дъ­ци по тро­то­а­ри­те и зе­ле­ни­те пло­щи, а на ре­г­ла­мен­ти­ра­ни­те за то­ва ме­с­та. Осо­бе­но се­га, по вре­ме на ко­ле­д­ни­те и но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци бя­ха взри­ве­ни с пи­ра­т­ки ня­кол­ко ме­тал­ни ко­ш­че­та за от­па­дъ­ци, ко­и­то бя­ха по­с­та­ве­ни през ля­то­то на 2018 г. Че­с­то има­ме обър­на­ти кон­тей­не­ри за от­па­дъ­ци, а ня­кои от тях съ­бо­ре­ни в ре­ка Вра­на. Изо­б­що, за чи­с­то­та­та тря­б­ва да се го­во­ри по­с­то­ян­но, тя тря­б­ва да се въз­пи­та­ва още у най-мал­ки­те и по­с­ле то­ва да бъ­де тя­х­на кул­ту­ра на по­ве­де­ние…

-Пра­ви впе­ча­т­ле­ние, че из­вън гра­да ка­то че ли ни­кой не се гри­жи за съ­би­ра­не­то на от­па­дъ­ци­те.

-За­то­ва сме по­е­ли и то­ва за­дъл­же­ние. Ще за­по­ч­на с то­ва, че пре­ди зи­ма­та, в дни­те на къ­с­на­та есен на­ши еки­пи съ­б­ра­ха от­па­дъ­ци­те на вхо­д­но-из­хо­д­ни ар­те­рии до та­бе­ла Тър­го­ви­ще. Ве­д­нъж се­д­ми­ч­но се из­вър­ш­ва по­чи­с­т­ва­не око­ло „Мо­ми­на че­ш­ма” и из­ра­в­ни­те­ля на во­до­е­ма на „Дра­ка­та”. Ри­с­ко­ви то­ч­ки на на­б­лю­де­ния са още и пар­кин­га до „Пър­ви до­лап”, око­ло бен­зи­но­с­тан­ция „Тай­фун”, ка­к­то и зе­ле­ни­те пло­щи над „Ло­в­на сре­ща” и за­с­ло­на на Ро­та­ри клуб, къ­де­то на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни пре­кар­ват сво­бо­д­но­то си вре­ме. Про­дъл­жа­ва­ме да по­д­дър­жа­ме чи­с­то­та­та в ре­ди­ца ра­йо­ни на гра­да ни по си­г­на­ли на гра­ж­да­ни.

-И по­не­же за­по­ч­ва­ме ед­на но­ва го­ди­на, ос­вен ра­в­но­с­ме­т­ка, от­п­ра­вя­ме и по­же­ла­ния. Ка­к­во е по­с­ла­ни­е­то Ви към Ва­шия ко­ле­к­тив от три­бу­на­та на в.”Зна­ме”?

-Бих ис­кал пър­во да по­же­лая на вси­ч­ки ра­бо­те­щи в ОП”БКС – ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ” здра­ве и да им бла­го­да­ря за все­о­т­дай­ния им труд през го­ди­на­та. На­ши­те шо­фьо­ри и ма­ши­ни­с­ти, ра­бо­те­щи­те в по­д­дър­жа­не на чи­с­то­та­та и стро­и­тел­ни­те ра­бо­т­ни­ци за­с­лу­жа­ват об­ще­с­т­ве­но ува­же­ние. Те оча­к­ват по­ве­че раз­би­ра­не от гра­ж­да­ни­те на гра­да към те­х­ния не­лек труд, ис­кат да усе­тят, че хо­ра­та за­бе­ля­з­ват и  це­нят тру­да им, не­що по­ве­че, че и те да са съ­п­ри­ча­с­т­ни към на­ша­та ми­сия -Тър­го­ви­ще да ста­ва един по-чист, ую­тен и кра­сив град. Не­ка вси­ч­ки  да ра­бо­тим за ре­а­ли­зи­ра­не­то на та­зи идея – да на­п­ра­вим об­ла­с­т­ния ни град     по-при­в­ле­ка­тел­но мя­с­то за жи­ве­е­не, за­що­то ко­га­то чо­век има же­ла­ние, има мо­ти­ва­ция, вси­ч­ко се по­с­ти­га…

Раз­го­ва­ря ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Сн.: Симона АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *