ПО “ОБЕДНО МЕНЮ” РЕСТОРАНТ “НОВА МИЗИЯ” Е №1 В СТРАНАТА НИ

На­с­ко­ро по­се­ти­х­ме тър­го­ви­щ­кия ре­с­то­рант „Но­ва Ми­зия”, за да по­ха­п­нем с при­я­те­ли в обе­д­ни­те ча­со­ве и ос­та­на­х­ме оча­ро­ва­ни от обе­д­но­то ме­ню.

Хо­ди­ли сме и в дру­ги гра­до­ве, би­ли сме и в дру­ги ре­с­то­ран­ти, но не мо­же чо­век да не бъ­де впе­ча­т­лен от ат­мо­с­фе­ра­та на го­с­то­п­ри­ем­с­т­во и за­ду­ше­в­ност на то­ва за­ве­де­ние.  А  ли­с­та­та на обе­д­но­то ме­ню тук на­б­ро­я­ва­ше 30 ар­ти­ку­ла кой от кой по-апе­ти­т­ни и раз­но­о­б­ра­з­ни. На­п­ра­ви ни впе­ча­т­ле­ние, че вси­ч­ко, ко­е­то си по­ръ­ча­х­ме , бе пря­с­но, из­к­лю­чи­тел­но вку­с­но, ко­е­то мо­же да се сра­в­ни са­мо с до­ма­ш­на­та хра­на. Об­с­лу­ж­ва­не­то съ­що бе на ни­во, а фи­гу­ра­та на уп­ра­ви­те­ля на за­ве­де­ни­е­то То­дор Яна­ки­ев вся­ва­ше ре­с­пект и все­ки мо­же­ше на ми­га, в сво­бо­ден раз­го­вор  да си ка­же мне­ни­е­то за по­ря­д­ки­те и об­с­лу­ж­ва­не­то в то­ва за­ве­де­ние. Вме­с­то да пра­вим то­ва на ме­с­то, пре­д­по­че­то­х­ме три­бу­на­та на в.”Зна­ме”, не­ка по­ве­че на­ши съ­г­ра­ж­да­ни зна­ят ,че по кри­те­рий „обе­д­но ме­ню”, а и в мно­го дру­ги от­но­ше­ния, тър­го­ви­щ­ки­ят р-т „Но­ва Ми­зия” е №1 в стра­на­та ни.

ГИН­КА ИЛИ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *