ГОЛЯМАТА ИЗНЕНАДА НА “ЗЛАТЕН ГЛОБУС”

В не­де­ля – 6 яну­а­ри, в Лос Ан­дже­лис се съ­с­тоя 76-то­то из­да­ние на фил­мо­ви­те на­г­ра­ди „Зла­тен гло­бус”.

Го­ле­ми­ят по­бе­ди­тел на ве­чер­та е про­ду­к­ци­я­та „Зе­ле­на­та кни­га”, ко­я­то спе­че­ли три ста­ту­е­т­ки – за най-до­б­ра ко­ме­дия, за най-до­бър ак­тьор в по­д­дър­жа­ща ро­ля и най-до­бър сце­на­рий. Лен­та­та с най-много спечелени статуетки е на ре­жи­сьо­ра Пи­тър Фа­ре­ли и е на про­ду­цен­т­с­ка­та ком­па­ния на Сти­вън Спил­бърг. За на­ша ра­дост с ро­ля в на­г­ра­де­ния филм уча­с­т­ва и бъл­га­ри­нът Ди­ми­тър Ма­ри­нов, кой­то жи­вее в САЩ от 1990 го­ди­на и е уча­с­т­вал в ре­ди­ца хо­ли­ву­д­с­ки про­ду­к­ции.

Ро­ля­та му в на­г­ра­де­ния филм е на ру­с­нак-ви­о­лон­че­лист, а той са­ми­ят сви­ри на ци­гул­ка. Ко­га­то из­чел вси­ч­ко за ге­роя си ус­та­но­вил, че има мно­го об­щи чер­ти с не­го и се впи­сал в ро­ля­та с ле­ко­та. Го­ля­ма­та из­не­на­да на та­зи пи­щ­на це­ре­мо­ния е фил­мът „Бо­хем­с­ка ра­п­со­дия”, кой­то гра­б­на две ста­ту­е­т­ки – за най-до­б­ра дра­ма и за гла­в­на мъ­ж­ка ро­ля на Ра­ми Ма­лек – пре­въ­п­лъ­тил се пре­к­ра­с­но в об­ра­за на Фре­ди Мер­кю­ри. Ак­тьо­рът по­с­ве­ти на­г­ра­да­та си на ве­ли­кия со­лист на Ку­ин.

Ра­д­вам се, че мно­го тър­го­ви­щен­ци мо­жа­ха да ви­дят пре­ми­е­ра­та на фил­ма в Тър­го­ви­ще, са­мо пре­ди ме­сец. Про­ти­в­но на оча­к­ва­ни­я­та на бу­к­мей­къ­ри­те и ки­но­ма­ни­те,  „Ро­ди се зве­з­да” – смя­тан за по­бе­ди­тел спе­че­ли са­мо  ед­на ста­ту­е­т­ка – за най-до­б­ра пе­сен.

Оча­к­ва­ше се и Лей­ди Га­га да спе­че­ли го­ля­ма­та на­г­ра­да за жен­с­ка ро­ля във фил­ма, но ста­ту­е­т­ка­та оти­де при Глен Кло­уз за фил­ма „Съ­п­ру­га­та”.  За­то­ва пък об­ра ова­ци­и­те на чер­ве­ния ки­лим с пи­щ­на синя ро­к­ля с дъ­лъг шлейф, не­раз­дел­на и не по-мал­ко ва­ж­на част от фил­мо­ви­те це­ре­мо­нии.

НИ­НА АН­Д­РЕ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *