ПРАЗНИЦИТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” СЕ ПРЕВЪРНАХА В НАПРЕГНАТИ ДЕЛНИЦИ

За вре­ме­то от 21.12.2018 г. до 1.01.2019 г. с цел оси­гу­ря­ва­не бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ни­е­то по пъ­ти­ща­та на об­ласт Тър­го­ви­ще по вре­ме на ко­ле­д­ни­те и но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци чрез осъ­ще­с­т­вя­ва­не на ак­ти­вен кон­т­рол вър­ху не­го бе про­ве­де­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­ли­цей­с­ка опе­ра­ция. 

В  нея уча­с­т­ва­ха еки­пи, съ­с­та­ве­ни от слу­жи­те­ли на се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” в ди­ре­к­ци­я­та и на „Те­ри­то­ри­ал­на по­ли­ция” в ра­йон­ни­те уп­ра­в­ле­ния, при­те­жа­ва­щи пра­во­мо­щия за ра­бо­та по За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та. Един от ак­цен­ти­те в осъ­ще­с­т­вя­ва­на­та кон­т­рол­на дей­ност бе не­до­пу­с­ка­не уп­ра­в­ле­ние на МПС от во­да­чи, упо­т­ре­би­ли ал­ко­хол и/или на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва или те­х­ни­те ана­ло­зи, тъй ка­то то­ва съ­з­да­ва се­ри­о­зен риск ка­к­то за тях са­ми­те, та­ка и за дру­ги­те уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то.

В хо­да на  пре­ван­ти­в­на­та ак­ция за го­ре­по­со­че­ния пе­ри­од от вре­ме в об­ласт Тър­го­ви­ще са ус­та­но­ве­ни 5 слу­чая на уп­ра­в­ле­ние на МПС след упо­т­ре­ба на ал­ко­хол. В 4 от слу­ча­и­те во­да­чи­те са шо­фи­ра­ли с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в из­ди­ша­ния от тях въз­дух от 0,5 до 1,2 про­ми­ла, за ко­е­то са сан­к­ци­о­ни­ра­ни по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред, а в един во­дач е шо­фи­рал с ал­ко­хол над 1,2 про­ми­ла – пре­с­тъ­п­ле­ние по чл. 343б, ал. 1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс, за ко­е­то е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во. На съ­о­т­ве­т­ни­те во­да­чи са съ­с­та­ве­ни ак­то­ве за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние и са из­да­де­ни за­по­ве­ди за при­ла­га­не на при­ну­ди­тел­на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на мяр­ка по чл. 171, т. 1, бу­к­ва”б” от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та – „вре­мен­но от­не­ма­не на сви­де­тел­с­т­во­то за уп­ра­в­ле­ние на МПС”. На дру­ги три­ма со­б­с­т­ве­ни­ци на МПС е на­ло­же­на при­ну­ди­тел­на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на мяр­ка „Вре­мен­но спи­ра­не от дви­же­ние на пъ­т­но­то пре­во­з­но  сре­д­с­т­во” по чл. 171, т. 2, бу­к­ва”и” – за то­ва, че до­пу­с­кат или пре­до­с­та­вят уп­ра­в­ле­ние на МПС на ли­це, ко­е­то е с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 0,5 про­ми­ла. В хо­да на опе­ра­ци­я­та са ус­та­но­ве­ни и два слу­чая на уп­ра­в­ле­ние на МПС под въз­дей­с­т­ви­е­то на на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва или те­х­ни ана­ло­зи, за ко­е­то са об­ра­зу­ва­ни бър­зи по­ли­цей­с­ки про­из­во­д­с­т­ва по чл. 343б, ал. 3 от На­ка­за­тел­ния ко­декс, и са из­да­де­ни  за­по­ве­ди за при­ла­га­не на при­ну­ди­тел­на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на мяр­ка „вре­мен­но от­не­ма­не на сви­де­тел­с­т­во­то за уп­ра­в­ле­ние на МПС”. По вре­ме на опе­ра­ци­я­та са из­да­де­ни и пет за­по­ве­ди за при­ну­ди­тел­на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на мяр­ка по чл. 171, т. 2а от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та – „пре­к­ра­тя­ва­не ре­ги­с­т­ра­ци­я­та на пъ­т­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во”, за срок от 6 ме­се­ца до ед­на го­ди­на – за уп­ра­в­ле­ние на МПС след упо­т­ре­ба на ал­ко­хол или на на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва или те­х­ни ана­ло­зи.

През пе­ри­о­да бе осъ­ще­с­т­вя­ван и ре­гу­ля­рен кон­т­рол за спа­з­ва­не от во­да­чи­те на МПС на ско­ро­с­т­ни­те ре­жи­ми. За по­с­ле­д­на­та се­д­ми­ца на из­ми­на­ла­та 2018 г. със ста­ци­о­нар­но пре­но­сим уред за кон­т­рол на ско­ро­ст­та (СПУКС) са  за­с­не­ти 135 та­ки­ва на­ру­ше­ния, а с мо­бил­ни­те си­с­те­ми за кон­т­рол- дру­ги 33.  През се­д­ми­ца­та на во­да­чи на МПС в об­ла­ст­та са из­да­де­ни 524 еле­к­т­рон­ни фи­ша за не­с­па­з­ва­не на ско­ро­с­т­ни­те ре­жи­ми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *