И ПРЕЗ 2019 Г. АМБИЦИОЗНИ ПРОЕКТИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ОБНОВЯВАТ ТЪРГОВИЩЕ

Тра­ди­ци­он­но ин­тер­вю на в. “Зна­ме” с кме­та  на об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин ДИ­МИ­Т­РОВ в пър­вия брой на ве­с­т­ни­ка през но­ва­та 2019 г.

-Ка­к­ва го­ди­на из­п­ра­ща­ме, д-р Ди­ми­т­ров, ка­к­ва бе­ше 2018 г. за Тър­го­ви­щ­ка об­щи­на?

-2018 г. бе­ше мно­го до­б­ра го­ди­на за об­щи­на Тър­го­ви­ще.Ре­а­ли­зи­ра­х­ме ре­кор­д­ни ин­ве­с­ти­ции в ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не­то със сре­д­с­т­ва от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз, Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет и об­щин­с­кия бю­джет.  В по­т­вър­ж­де­ние на то­ва ще ка­жа, че при­к­лю­чи­х­ме част от  про­е­к­ти­те по про­г­ра­ма „Ре­ги­о­ни в ра­с­теж”.   По на­п­ра­в­ле­ни­е­то за гра­д­с­ка­та сре­да са об­но­ве­ни ул.”Тре­ти март”,  кв.”За­пад” 2, из­г­ра­ди­х­ме кръ­го­во­то кръ­с­то­ви­ще. Ули­ци­те „Ве­ли­ко Тър­но­во” и „Гла­д­с­тон” ве­че са с но­ва ви­зия. Ед­но от ху­ба­ви­те не­ща, ко­е­то се на­п­ра­ви в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, бе об­но­вя­ва­не­то на Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев”, ре­мон­тът на ко­е­то бе на стой­ност бли­зо 4 млн. ле­ва. То­ва е ед­но от най-съ­в­ре­мен­ни­те, мо­дер­ни учи­ли­ща в Бъл­га­рия.  Уни­кал­но кра­си­ва, мо­дер­на и удо­б­на след ре­мон­та е и Це­ло­д­не­в­на де­т­с­ка гра­ди­на „При­ка­з­ка” в кв.”За­пад”, съ­що­то мо­же да се ка­же и за Де­т­с­ка яс­ла „Пър­ви юни” на ул.”Пре­с­лав”. Ос­та­ва да бъ­де ця­ло­с­т­но об­но­ве­на и ДГ „Сне­жан­ка”, ве­ро­я­т­но до про­лет­та.

-Зад гър­ба Ви са три  ус­пе­ш­ни кме­т­с­ки го­ди­ни, ко­и­то, ако с ед­на ду­ма тря­б­ва да оп­ре­де­лим, то то­ва ще бъ­де ду­ма­та ДИ­НА­МИ­КА. ДИ­НА­МИ­КА ВЪВ ВСИ­Ч­КО . С кой от ре­а­ли­зи­ра­ни­те про­е­к­ти се гор­де­е­те най-мно­го?

-Не бих мо­гъл да от­к­роя един про­ект, тъй ка­то все­ки от те­зи про­е­к­ти е из­с­т­ра­дан, при ре­а­ли­зи­ра­не­то му са вло­же­ни мно­го си­ли и енер­гия от мно­го хо­ра. Мо­же би „Про­би­вът Ка­т­ра­фи­лов”- то­ва бе­ше на­ши­ят тест, че мо­жем да се спра­вим. Се­д­ми­ца пре­ди Ко­ле­да по­д­пи­са­х­ме Акт 16 за об­но­ве­на­та Спор­т­на за­ла- то­ва съ­що е ед­на зна­чи­ма при­до­би­в­ка, с ко­я­то са­мо мо­жем да се гор­де­ем и ма­кар и с мал­ко за­къ­с­не­ние, ре­шен е един се­ри­о­зен  про­б­лем за Тър­го­ви­ще.

-Ви­ж­да се, че гра­дът ни е из­ця­ло об­но­вен и ня­ма ни­що об­що с ви­да му от­пре­ди 3 го­ди­ни. Не­съм­не­но, то­ва се дъл­жи на до­б­ра­та об­щин­с­ка фи­нан­со­ва по­ли­ти­ка, при­в­ли­ча­не­то на со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва и ефе­к­ти­в­но­то им уп­ра­в­ле­ние, без да бъ­дат по­ви­ша­ва­ни ме­с­т­ни­те да­нъ­ци и та­к­си. Ка­к­во от про­г­ра­ма­та на ман­да­та Ви ос­та­на не­с­вър­ше­но и ще тря­б­ва да бъ­де ре­а­ли­зи­ра­но през та­зи, че­т­вър­та­та го­ди­на?

-Още в пре­ди­з­бор­на­та си пла­т­фор­ма аз обе­щах да из­г­ра­дим стан­ции за чи­с­то­та­та на въз­ду­ха и не съм го за­б­ра­вил. Има­ме та­къв про­ект, на фа­за об­ще­с­т­ве­на по­ръ­ч­ка сме, смя­там, че до про­лет­та и то­ва ще ста­не. Убе­ден съм, че тря­б­ва да ми­с­лим по­не 10-15 г. на­пред, в бъ­де­ще­то. Ка­то лош при­мер в то­ва от­но­ше­ние, че не е ми­с­ле­но за бъ­де­ще­то,  бих дал бло­ко­ве­те, ко­и­то са из­г­ра­де­ни на ул.”Ка­т­ра­фи­лов”- не е ми­с­ле­но пер­с­пе­к­ти­в­но и от­го­вор­но. Ко­га­то се стро­ят жи­ли­щ­ни сгра­ди, ули­ци, ко­га­то се пра­вят ре­мон­ти, вси­ч­ко то­ва тря­б­ва да се съ­о­б­ра­зя­ва с ми­съл­та, че Тър­го­ви­ще ще се раз­ши­ря­ва, че тоя град ще го бъ­де. При та­зи до­б­ра про­ми­ш­ле­ност, при по­ло­же­ние, че на­се­ле­ни­е­то все по­ве­че ще се уве­ли­ча­ва, че ще се ра­ж­дат по­ве­че де­ца Тър­го­ви­ще е град с по­тен­ци­ал за в бъ­де­ще. За­то­ва и ние из­г­ра­ж­да­ме по­ве­че де­т­с­ки и спор­т­ни пло­ща­д­ки, об­но­вя­ва­ме пар­ка „Бо­ро­во око”, об­но­вя­ва­ме де­т­с­ки гра­ди­ни, де­т­с­ки яс­ли, учи­ли­ща. Вси­ч­ко то­ва е с цел мла­ди­те да ос­та­ват тук, тук да им е ую­т­но, да им е ху­ба­во, да се връ­щат от­вън, за да се ре­а­ли­зи­рат тук, в ро­д­но­то Тър­го­ви­ще…

– А кои  ще бъ­дат най-ва­ж­ни­те, клю­чо­ви про­е­к­ти за 2019 г.?

-При­о­ри­тет ос­та­ва про­е­к­тът за но­ва­та кле­т­ка на де­по­то за би­то­ви от­па­дъ­ци, кой­то в мо­мен­та е на фа­за об­ще­с­т­ве­на по­ръ­ч­ка, тря­б­ва да се оси­гу­ри фи­нан­си­ра­не.  Ще бъ­дат из­г­ра­де­ни 17 со­ци­ал­ни жи­ли­ща за хо­ра в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние в кв.”За­пад”3. Ще бъ­де ре­а­ли­зи­ран про­ект за бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не ра­йо­на на  от­с­ре­щ­на­та стра­на на ул.”Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей”.  Зна­ем, че хо­ра­та ис­кат по-сил­но ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние , ра­бо­тим и по то­зи въ­п­рос. Гра­дът ни ще про­дъл­жи да бъ­де стро­и­тел­на пло­ща­д­ка, ка­то та­зи го­ди­на най-ве­че ще се хвър­лят си­ли за бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не­то на око­ло­б­ло­ко­ви­те ули­ци и про­с­т­ран­с­т­ва. Пре­д­с­то­ят ре­мон­ти на ул. “Ско­пие”, в  квар­та­ли­те „За­пад- 1″ и „За­пад-3″. Длъ­ж­ни­ци сме и на се­ла­та.  През 2018 г. вля­зо­х­ме с ин­ве­с­ти­ции в ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та на 10 се­ла. Та­зи ще вклю­чим още 10.  Тря­б­ва не са­мо же­ла­ние, но и фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва-го­ля­ма част от ре­мон­ти­те на ули­ци, тро­то­а­ри, де­т­с­ки пло­ща­д­ки и пар­ко­ве пра­вим със со­б­с­т­ве­ни си­ли/ с об­щин­с­ки­те пре­д­п­ри­я­тия БКС и „Фло­ра”/, ка­то се ико­но­ми­с­ват  око­ло 30%, ра­бо­ти се на по-ни­с­ки це­ни, със со­б­с­т­ве­ни си­ли. – Тол­ко­ва мно­го не­ща ви­ди­мо се про­ме­ни­ха към по- до­б­ро за по­с­ле­д­ни­те три го­ди­ни, но все има ка­к­во още да се же­лае.  На­ро­до­п­си­хо­ло­ги­я­та ни е та­ка­ва, че на­ше­не­цът ви­на­ги ис­ка про­ме­ни­те да се слу­ч­ват тук и се­га, в не­го­вия двор, на не­го­ва­та ули­ца…

-Смя­та­те ли, че до­б­ре обя­с­ня­ва­те на хо­ра­та то­ва, ко­е­то пра­ви­те за тях?

-Оби­чам да на­б­лю­да­вам по­г­ле­ди­те на хо­ра­та. Съ­в­сем в на­ча­ло­то го­ля­ма част от на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни се от­на­ся­ха към нас с из­ве­с­т­на до­за не­до­ве­рие, по­с­ле- с все по-за­сил­ващ се ин­те­рес, до­ка­то се­га по­ве­че­то хо­ра се от­на­сят към мен и моя екип с ува­же­ние и на­де­ж­да. И аз съм  бла­го­да­рен за то­ва…

-Не мо­же да не спо­ме­нем и за  син­х­ро­на  в дей­с­т­ви­я­та  и до­б­ри­ят ди­а­лог  в ра­бо­та­та ме­ж­ду кмет, об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел и пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет. Ве­ро­я­т­но то­ва три­е­дин­с­т­во е и в ос­но­ва­та на мно­го от ус­пе­хи­те за гра­да ни, към ко­и­то мо­жем да при­чи­с­лим по­до­б­ря­ва­щи­ят се ин­ве­с­ти­ци­о­нен кли­мат/раз­к­ри­ва­не­то на ня­кол­ко но­ви пре­д­п­ри­я­тия в гра­да ни/, при­до­би­в­ки­те в зе­ме­дел­с­кия се­к­тор, в здра­ве­о­па­з­ва­не­то, в кул­ту­ра­та и в дру­ги сфе­ри в на­шия жи­вот.

-Съ­в­ме­с­т­на­та ни ра­бо­та с об­ла­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция и с Об­щин­с­кия съ­вет е до­б­ра и пло­до­т­вор­на. Има­ме ра­зум­ни об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци и ма­кар че сме с раз­ли­ч­ни въз­г­ле­ди, от раз­ли­ч­ни по­ли­ти­че­с­ки си­ли, по един въ­п­рос има­ме пъл­но еди­но­ду­шие и кон­сен­сус- вси­ч­ки ние оби­ча­ме Тър­го­ви­ще и ни­кой от нас ни­ко­га не е по­с­та­вял по­ли­ти­ка­та над Тър­го­ви­ще. В ре­ше­ни­я­та си  по най-ва­ж­ни­те въ­п­ро­си за гра­да ни ние сме еди­но­ду­ш­ни . А то­ва е от ог­ром­но зна­че­ние. Се­га, в ми­го­ве на ра­в­но­с­ме­т­ка, към фа­к­то­ри­те за ус­пе­ш­на­та ра­бо­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще през 2019 г. бих от­к­ро­ил и ра­бо­та­та на моя екип-зам.кме­то­ве­те и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния се­к­ре­тар, ка­к­то и об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, на ко­и­то бих ис­кал да бла­го­да­ря за все­о­т­дай­ния им и ефе­к­ти­вен труд  през го­ди­на­та. В ос­но­ва­та на сил­но­то об­щин­с­ко уп­ра­в­ле­ние е сил­ни­ят екип , а аз слу­чих на та­къв. За­по­ч­на­х­ме ман­да­та ка­то аб­со­лю­т­но не­по­з­на­ти, а се­га, по­з­во­ля­вам си да го ка­жа, сме при­я­те­ли. И още не­що, ко­е­то осо­бе­но ме ра­д­ва-през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни все по­ве­че на­ши съ­г­ра­ж­да­ни се об­ръ­щат за ре­ша­ва­не на про­б­ле­ми­те си към Об­щи­на Тър­го­ви­ще и то­ва мо­же са­мо да ни ра­д­ва.

-На­к­рая три бър­зи въ­п­ро­са с оча­к­ва­не за  бър­зи от­го­во­ри. Гле­да ли д-р Ди­ми­т­ров към вто­ри ман­дат?

-Ра­но е да се ко­мен­ти­ра то­зи въ­п­рос.

-С ка­к­во би­х­те ис­ка­ли  на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни да за­по­м­нят вре­ме­то, ко­га­то на кме­т­с­кия стол е бил  д-р Да­рин Ди­ми­т­ров?

-Не съм ми­с­лил по то­зи въ­п­рос. Про­с­то си гле­дам ра­бо­та­та…

-Кой се явя­ва ко­ре­к­тив  в дей­но­ст­та на тър­го­ви­щ­кия кмет?

– Ес­те­с­т­ве­но, че гра­ж­да­ни­те. Вни­ма­тел­но сле­дим вси­ч­ки ис­ка­ния, за­бе­ле­ж­ки, кри­ти­ки­те, за­що­то те ни да­ват друг по­г­лед, по­ка­з­ват ни ка­к­во и къ­де сме про­пу­с­на­ли. Да­ват ни и идеи. Ка­к­то ка­зах в на­ча­ло­то на ман­да­та – дър­жа на ди­а­ло­га със съ­г­ра­ж­да­ни­те ни, на чу­ва­е­мо­ст­та.

– Бла­го­да­ря за то­ва ин­тер­вю.

                     Раз­го­ва­ря ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Снимки:

Симона АЛЕКСИЕВА и

Станислава СОЛАКОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *